Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

Uvid u evidenciju vjerskih zajednica u RH 

Pitanje vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica.

Vjerske zajednice upisuju se u Evidenciju vjerskih zajednica koju vodi Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Postojeće vjerske zajednice odnosno vjerske zajednice koje su djelovale kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu Zakona, upisane su u Evidenciju, temeljem podnesenih prijava.

Novoosnovane vjerske zajednice odnosno zajednice vjernika koje do stupanja na snagu Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica nisu djelovale kao vjerske zajednice ili koje su se osnovale nakon stupanja na snagu navedenog Zakona, upisuju se u Evidenciju podnošenjem zahtjeva za upis. Zahtjev mogu podnijeti one zajednice vjernika koje su do dana podnošenja zahtjeva najmanje pet godina djelovale kao udruge s pravnom osobnošću.

Novoosnovana vjerska zajednica, uz zahtjev za upis, dostavlja:
  • akt iz kojeg je vidljivo da vjerska zajednica ima najmanje 500 vjernika,
  • akt iz kojeg je vidljiv sadržaj i način očitovanja vjere, obavljanja vjerskih obreda, područje i način djelovanja vjerske zajednice,
  • akt iz kojeg je vidljivo da je novoosnovana vjerska zajednica kao zajednica vjernika prije podnošenja zahtjeva bila upisana u registar udruga najmanje pet godina.

Ako je novoosnovana vjerska zajednica dio vjerske zajednice sa sjedištem u inozemstvu prema pravu te vjerske zajednice, mora priložiti i suglasnost nadležnoga središnjeg tijela vjerske zajednice iz inozemstva.

U Evidenciju se mogu upisati i organizacijski oblici vjerskih zajednica i zajednice vjerskih zajednica.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije po podnesenom zahtjevu za upis vjerske zajednice u Evidenciju donosi rješenje protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor.