Danijela Gaube

Osobni podaci
 
 • rođena 2. veljače 1979. u Zagrebu
 • majka dvoje djece
 
Obrazovanje
 
 • 2004. - diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta  u Zagrebu - Studijski centar socijalnog rada
 
Profesionalna karijera
 
 • 2023./2024. - ravnateljica Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
 • 2023. - voditeljica Službe za Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjine, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 • 2019. - 2023. - voditeljica Službe za ljudska prava, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH
 • 2017. - 2019. - pomoćnica ravnatelja, Jedinica za suzbijanje trgovanja ljudima i poslove međunarodne suradnje, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjine Vlade RH
 • 2012. - 2017. - savjetnica u Vladi i Vladinom uredu, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjine Vlade RH
 • 2008. - 2012. - savjetnica u Vladi i Vladinom uredu, Ured za ljudska prava Vlade RH
 • 2005. - 2008. - stručna savjetnica, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
 • 2005.  - vježbenica, Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba
 
Postignuća i rezultati u radu
 
 • članica Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
 • članica Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
 • koordinatorica Radne skupine za operativnu provedbu zadaća Stalnog povjerenstva za integraciju stranaca u hrvatsko društvo
 • članica Stalnog povjerenstva za integraciju stranaca u hrvatsko društvo
 • članica Europske integracijske mreže (European Integration Network - EIN) pri Europskoj Komisiji - legalne migracije i integracija
 • članica Nacionalne migracijske mreže (EMN)
 • članica mreže nacionalnih koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima Jugoistočne Europe
 • članica Europske mreže nacionalnih izvjestitelja i ekvivalentnih mehanizama (NREM) na području suzbijanja trgovanja ljudima pri Europskoj komisiji
 • članica Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima
 • članica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske
 • članica Vijeća za djecu Vlade Republike Hrvatske
 • članica Savjetodavnog odbora za AMIF (Fond za azil, migracije i integraciju)
 • članica Koordinacije za azil
 • članica Radne skupine za Protokol o postupanju prema djeci bez pratnje
 • članica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome i Radne skupine za unaprjeđenje prikupljanja statističkih podataka o položaju Romkinja u lokalnim zajednicama i cjelokupnom društvu, u području obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite te njihovog sudjelovanja u javnom I političkom životu
 • članica Povjerenstva za unaprjeđenje zaštite od nasilja u obitelji
 • članica Radne skupine za izradu analize i plana djelovanja za suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama
 • članica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom ; pratila i provodila mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine.
 • Članica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih ; pratila provođenje mjera Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine
 • članica Koordinacije stajališta o tekstu Globalnog kompakta za sigurne, uredne i regularne migracije UN-a
 • članica Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata udruga iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava
 • koordiniranje i sudjelovanje u radu Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje
 
Ostalo
 
 • sudjelovanje u izradi izvješća o provedbi međunarodnih i europskih ugovora i konvencija te nacionalnih dokumenata i to: Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije; Akcijskog plana za integraciju osoba pod međunarodnom zaštitom; Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima i pripadajućih Protokola, Migracijske politike RH 2013. -2015.
 • organiziranje okruglih stolova, konferencija, javnih i stručnih rasprava i edukacija namijenjenih ciljnim skupinama i široj javnosti u cilju zaštite i promicanja ljudskih prava
 • sudjelovanje u izradi i provedbi projekata financiranih iz fondova EU i dr. izvora (IPA, AMIF, ICMPD, UNDOC, TRM)
 • dugogodišnja suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodnim organizacijama, organizacijama civilnog društva i akademskom zajednicom
 • javni i stručni nastupi

Jezici
 
 • engleski jezik