Državna uprava

Državna uprava je sastavni dio šireg pojma javne uprave koji obuhvaća državnu upravu, lokalnu i područnu regionalnu samoupravu te javne službe, a kojima je zajednički cilj zadovoljavanje općih interesa i javnih potreba.

Javne službe u smislu Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01) su javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, a to su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Poslovi državne uprave
Provedba državne politike obuhvaća izradu nacrta prijedloga zakona, prijedloga uredbi i prijedloga drugih akata Vlade, izradu nacrta strateških i planskih dokumenata, praćenja učinkovitosti provedbe zakona, uredbi i drugih akata Vlade, zastupanje Republike Hrvatske u tijelima Europske unije i međunarodnih organizacija, europske poslove i ostvarivanje međunarodne suradnje sukladno posebnom zakonu.

Neposredna provedba zakona i drugih propisa te izravno primjenjivih propisa Europske unije obuhvaća rješavanje u upravnim stvarima, vođenje propisanih očevidnika i drugih službenih evidencija, izdavanje potvrda i drugih javnih isprava o činjenicama o kojima se vode propisani očevidnici i druge službene evidencije.

Inspekcijski nadzor obuhvaća nadzorne postupke kojima se provodi izravan uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba radi utvrđivanja činjenica te poduzimanje propisanih mjera i radnji kako bi se utvrđeno stanje i poslovanje uskladilo sa zakonom i drugim propisima.

Upravni nadzor obuhvaća nadzorne postupke, mjere i radnje kojima se osigurava zakonitost i pravilnost u obavljanju poslova državne uprave. Provedbom upravnog nadzora osobito se nadzire zakonitost općih akata, zakonitost i pravilnost rada te postupanja prema građanima i drugim strankama, osposobljenost službenih osoba za neposredno obavljanje poslova državne uprave.

Drugi upravni i stručni poslovi državne uprave obuhvaćaju prikupljanje podataka i izradu stručnih podloga, analiza i izvješća o stanju u određenom upravnom području, provedbu mjera za unaprjeđenje utvrđenog stanja u određenom upravnom području, pružanje pravne i stručne pomoći, davanje mišljenja pravnim i fizičkim osobama o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa, ostvarivanje stručne suradnje.

Posao državne uprave u smislu Zakona o sustavu državne uprave je i svaki posao koji je zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje povjeren određenoj pravnoj osobi te određen kao posao koji se obavlja kao javna ovlast.

Sustav državne uprave usmjerava i nadzire Vlada Republike Hrvatske.

Pojedini poslovi državne uprave određeni Zakonom o sustavu državne uprave mogu se posebnim zakonom povjeriti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugim pravnim osobama (pravne osobe s javnim ovlastima).
Financiranje
Sredstva za rad tijela državne uprave osiguravaju se u državnom proračunu.

Sredstva za obavljanje povjerenih poslova državne uprave osiguravaju se u državnom proračunu, ako zakonom nije drukčije propisano.
Ustrojstvo državne uprave
Ustrojstvo i poslovi državne uprave i način njihovog obavljanja uređuju se zakonom.

Temeljni zakonski propisi kojima se uređuje ustrojstvo, djelokrug i način rada državne uprave su Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19) i Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18, 127/19 i 85/20).

Tijela državne uprave su:
 • ministarstva
 • državne upravne organizacije.

Ministarstva se ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u pravilu u više upravnih područja

U sastavu ministarstva ustrojavaju se najmanje dvije upravne organizacije

Upravne organizacije u sastavu ministarstava ustrojavaju se u pravilu kao:

 • uprave, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavlja provedba državne politike, neposredna provedba zakona i upravni nadzor, s određenim stupnjem samostalnosti u radu
 • zavodi, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koji zahtijevaju viši stupanj samostalnosti te posebne uvjete i načine rada unutar ministarstva
 • inspektorati, za inspekcijski nadzor u jednom ili više upravnih područja, s višim stupnjem samostalnosti u radu

Posebnim zakonom mogu se u sastavu ministarstva ustrojiti ravnateljstva, uredi i druge upravne organizacije s posebnim ustrojstvom, načinom rada i stupnjem samostalnosti, radi obavljanja poslova zaštite pravnog poretka, života i opće sigurnosti i drugih poslova od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku ili poslova državne uprave i drugih poslova čije je obavljanje nužno za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije

Čelnik ministarstva je ministar.

Ministarstvo može imati jednog ili više državnih tajnika koji provode utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja, sukladno ovlaštenju i nalozima ministra.

Ministar odlukom određuje državnog tajnika koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

Državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi.

Ako ministru prestane dužnost prije isteka mandata, predsjednik Vlade određuje državnog tajnika koji upravlja ministarstvom do stupanja na dužnost novoga ministra.

Ministar i državni tajnici su državni dužnosnici.

Državne upravne organizacije ustrojavaju se za obavljanje poslova državne uprave i drugih poslova čije obavljanje zahtijeva osobitu samostalnost u radu ili primjenu posebnih uvjeta i načina rada ili je nužno za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije.

Državne upravne organizacije ustrojavaju se u pravilu kao: središnji državni uredi, za jedno ili više upravnih područja u kojima se obavljaju poslovi državne uprave od posebnog značenja za učinkovitiji rad Vlade, državne uprave, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju poslovi neposredne provedbe zakona, državni zavodi, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju stručno-analitički poslovi koje je nužno obavljati u okviru državne uprave.

Posebnim zakonom mogu se ustrojiti državni inspektorati, za inspekcijski nadzor u više upravnih područja, te državna ravnateljstva, za jedno ili više upravnih područja u kojima se pretežito obavljaju poslovi zaštite pravnog poretka, života i opće sigurnosti i drugi poslovi od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i druge državne upravne organizacije s posebnim nazivima, ustrojstvom i načinom rada.

Čelnik državne upravne organizacije je državni tajnik središnjeg državnog ureda, za središnje državne urede, glavni ravnatelj, za državne uprave, državne zavode i državna ravnateljstva, glavni državni inspektor, za državne inspektorate.
Čelnik državne upravne organizacije za svoj rad odgovara Vladi.

Čelnik državne upravne organizacije ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti te obavlja i druge poslove po ovlaštenju čelnika. Zamjenik za svoj rad odgovara čelniku državne upravne organizacije i Vladi.

Uredbe o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave
Unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave utvrđuje se sukladno vrsti, srodnosti, opsegu i međusobnoj povezanosti poslova državne uprave koji se u njima obavljaju.

Načela za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, vrste, uvjete za ustrojavanje i način upravljanja unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te opća pravila o načinu planiranja poslova i rasporedu radnog i uredovnog vremena uređuje Vlada Uredbom o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (NN 70/19).

Unutarnje ustrojstvo, nazive unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja i okvirni broj državnih službenika i namještenika u pojedinim ustrojstvenim jedinicama, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme, uredovne dane i druga pitanja od osobite važnosti za rad tijela državne uprave uređuje Vlada uredbom.
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture i medija (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (NN 97/20)
 
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku (NN 97/20)
 
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (NN i 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (NN 97/20)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade (NN 97/20)