Instrument za tehničku potporu (TSI)

Slika /slike/Projekti/projekti EU.jpg

Uvodno o TSI instrumentu

Instrument za tehničku potporu (TSI) program je EU-a koji državama članicama EU-a pruža prilagođeno tehničko stručno znanje za izradu i provedbu reformi. Potpora se temelji na potražnji i za nju nije potrebno sufinanciranje država članica.

Pametne, održive i društveno odgovorne reforme pridonose jačanju otpornosti gospodarstva i društva. TSI državama članicama pruža jedinstvenu pomoć u suočavanju s izazovima reformi. Potpora se može pružiti u obliku strateškog i pravnog savjetovanja, studija, osposobljavanja i stručnih posjeta na terenu. Može obuhvaćati bilo koju fazu procesa reforme: od pripreme i izrade reformi do njihova razvoja i provedbe.

Tehnička potpora pruža se u velikom broju područja politika. Države članice potporu mogu zatražiti i za pripremu, izmjenu, provedbu i reviziju Nacionalnih planova za oporavak i otpornost u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Potporom za prevladavanje poteškoća u provedbi reformi TSI pomaže državama članicama da se oporave od socijalnih i gospodarskih posljedica pandemije bolesti COVID-19, unaprijede  javne usluge i pojačaju održiv i uključiv gospodarski rast. TSI se nastavlja na Program potpore strukturnim reformama (2017. - 2020.) i temelji se na iskustvu u izgradnji kapaciteta u državama članicama stečenome u okviru tog programa.

TSI-jem upravlja Glavna uprava Europske komisije za potporu strukturnim reformama Potpora strukturnim reformama (GDG REFORM).

Glavne značajke TSI-ja:

 • potporu može zatražiti svaka država članica EU-a sukladno utvrđenim rokovima
 • prijave projekata u RH vrše se preko Ureda predsjednika Vlade RH, koji rangira projektne prijave prema nacionalnom prioritetu
 • prvi idući rok za prijavu TSI projekata je 31. listopada 2021.
 • prijavljene projekte ocjenjuje Europska komisija
 • Europska komisija objavljuje javne pozive za ugovaranje tehničke pomoći i ocjenjuje pristigle ponude te vrši odabir
 • ugovor se sklapa između Europske komisije i odabranog ponuditelja, dok je država članica koja je uputila zahtjev za tehničkom pomoći korisnik usluge
 • projektima se omogućuje korištenje stručnog znanja Europske komisije, nacionalnih uprava država članica EU-a, međunarodnih organizacija i/ili privatnog sektora
 • programom se jača kapacitet država članica EU-a za provedbu reformi
 • nije potrebno sufinanciranje iz nacionalnog proračuna

Vrste potpore

Države članice EU-a mogu zatražiti tehničku potporu u okviru TSI-ja radi:
 • provedbe reformi kojima se povećava otpornost u kontekstu gospodarskog upravljanja EU-a, kao što su one koje se temelje na preporukama po državama članicama u okviru europskog semestra i na zakonodavstvu EU-a
 • pripreme, izmjene, provedbe i revizije nacionalnih planova za oporavak i otpornost u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost
 • provedbe programa makroekonomske prilagodbe
 • provedbe reformi koje se poduzimaju na njihovu inicijativu

Postupak

Država članica EU-a koja želi primiti tehničku potporu podnosi zahtjev Komisiji preko nacionalnog koordinacijskog tijela (u slučaju RH to je Ured predsjednika Vlade RH). Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. listopada svake godine.

Komisija analizira zahtjeve i u dijalogu s nacionalnim koordinacijskim tijelima procjenjuje konkretne potrebe država članica i mogućnost da pomogne pripremiti i provesti reforme.

Potporu mogu izravno pružiti stručnjaci Komisije ili se može pružiti uz pomoć drugih pružatelja tehničke potpore:
 • stručnjaka iz nacionalnih uprava država članica EU-a (TAIEX)
 • međunarodnih organizacija
 • privatnih poduzeća i konzultantskih poduzeća
 • individualnih stručnjaka iz privatnog sektora