Dodatna prava žrtava u odnosu na koje su na temelju pojedinačne procjene utvrđene posebne potrebe zaštite

Pravo žrtve na zahtjev za isključenje javnosti s rasprave
Kao žrtva kaznenog djela u odnosu na koju su temeljem pojedinačne procjene utvrđene posebne potrebe zaštite imate pravo na isključenje javnosti pa je tako sud na raspravi dužan isključiti javnost, s cijele rasprave ili njezinog dijela, radi zaštite vaše privatnosti i interesa.
Pravo žrtve na tajnost osobnih podataka
Žrtva kaznenog djela u odnosu na koju su temeljem pojedinačne procjene utvrđene posebne potrebe zaštite ima pravo na tajnost osobnih podataka, što znači da svi sudionici kaznenog postupka, policijski službenici, državni odvjetnici, suci, svjedoci vještaci i drugi koji su eventualno sudjelovali u kaznenom postupku, ne smiju nikome davati osobne podatke žrtve koji bi mogli otkriti njezin identitet niti druge osobne podatke.
Pravo žrtve da na zahtjev bude ispitana putem audio-video uređaja
Kao žrtva kaznenog djela u odnosu na koju su temeljem pojedinačne procjene utvrđene posebne potrebe zaštite imate pravo tražiti poseban način ispitivanja, prilikom kojeg nećete doći u kontakt s okrivljenikom. Naime, tijekom ispitivanja nalazit ćete se u prostoriji sa sucem, a u njoj mogu biti prisutni i vaš opunomoćenik (odvjetnik) te osoba od povjerenja koju ste sami odabrali. Okrivljenik će biti u drugoj prostoriji. Okrivljenika nećete vidjeti niti čuti, neće vam moći izravno postavljati pitanja, nego će vam pitanja postavljati sudac koji će voditi ispitivanje. Čitavo ispitivanje snimit će se uređajem za audio-video snimanje te će se snimka moći koristiti kao dokaz u kaznenom postupku. Snimka služi tome da vas se kao žrtvu u pravilu ne mora ponovno ispitivati na raspravi, jer će se na raspravi reproducirati snimka vašeg ispitivanja koja će se koristiti kao dokaz. Ako bi iznimno ipak bilo potrebno vaše ponovno ispitivanje, ono će se provesti na opisani način, bez izravnog kontakta s okrivljenikom.
Pravo žrtve na uskratu odgovora na pitanja koja nisu u vezi s kaznenim djelom, a koja se odnose na strogo osobni život žrtve
Kao žrtva kaznenog djela u odnosu na koju su temeljem pojedinačne procjene utvrđene posebne potrebe zaštite, imate pravo uskratiti odgovor na pitanje koje se odnosi na vaš strogo osobni život, ako to pitanje nije izravno povezano s kaznenim djelom tako da bi odgovor na njega bio relevantan za dokazivanje okrivljenikove krivnje i kaznenog djela. Primjerice, ne morate odgovoriti na pitanje koliko ste do sada imali partnera ili na pitanje koje se tiče vaših seksualnih sklonosti i navika.
Pravo žrtve da je u policiji i u državnom odvjetništvu ispituje osoba istog spola te da je, ako je to moguće, u slučaju ponovnog ispitivanja ispituje ta ista osoba
Kao žrtva kaznenog djela u odnosu na koju su temeljem pojedinačne procjene utvrđene posebne potrebe zaštite, imate pravo da vas pri ispitivanju u policiji ispituje osoba istog spola kao što ste i vi. U pravilu, žrtvu najprije ispituje policija. Nakon policije, ispitat će vas državni odvjetnik ili, po njegovom nalogu, istražitelj, a zapisnik o tom ispitivanju se može koristiti kao dokaz u kaznenom postupku. Kao žrtva imate pravo da vas policija i državni odvjetnik ispitaju samo jednom (svaki od njih), a dva ili više puta samo ako je to nužno za potrebe kaznenog postupka. No, ponavljanje ispitivanja je ponekad nužno. U tom slučaju imate pravo da vas ispituje onaj isti policijski službenik ili isti državni odvjetnik koji vas je već ispitao.
Pravo žrtve da prije ispitivanja razgovara sa savjetnikom na teret proračunskih sredstava
Kao žrtva kaznenog djela u odnosu na koju su temeljem pojedinačne procjene utvrđene posebne potrebe zaštite, imate pravo da prije ispitivanja razgovarate sa savjetnikom, s time da je taj razgovor za vas besplatan. U najvećem broju slučajeva, najprije policija sa žrtvom obavlja neformalni, obavijesni razgovor, koji se ne može koristiti kao dokaz u kaznenom postupku i ne predstavlja ispitivanje, pa se ovo pravo ne odnosi na ovaj neformalni obavijesni razgovor. Formalno ispitivanje provest će državni odvjetnik, ili će se formalno ispitivanje provesti pred sucem. Kada dobijete poziv na ispitivanje, od tijela koje će provesti ispitivanje (državnog odvjetnika ili suda) možete pismenim putem zatražiti da vam se dodijeli savjetnik.
Dodatne informacije ili pojašnjenja mogu vam pružiti odjeli za podršku žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima ili organizacije iz „Mreže podrške i suradnje“.