Dodatna prava žrtava kaznenih djela protiv spolne slobode i kaznenog djela trgovanja ljudima

Pravo žrtve da prije ispitivanja razgovara sa savjetnikom na teret proračunskih sredstava
Žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode i kaznenog djela trgovanja ljudima ima pravo na stručnu pomoć savjetnika na teret proračunskih sredstava. Ovo pravo žrtva može ostvariti tako da sudu uputi zahtjev da joj se imenuje savjetnik, a potom sud imenuje opunomoćenika.
Pravo žrtve na besplatnu pomoć odvjetnika
Kao žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode ili kaznenog djela trgovanja ljudima, imate pravo na besplatnu pomoć opunomoćenika. Opunomoćenika postavlja sud, a troškovi njegovih usluga naplaćuju se iz sredstava državnog proračuna. Opunomoćenik je odvjetnik, dakle pravnik koji dobro poznaje pravila kaznenog postupka i prava žrtava u kaznenom postupku. Opunomoćenik će vam pomoći da razumijete kazneni postupak, da razumijete svoja prava koja imate u postupku te da najbolji način koristite ta prava u svojem interesu. Opunomoćenik će vas zastupati na sudu u kaznenom postupku te će vam pomoći da ostvarite pravo na naknadu štete.
Pravo žrtve da je u policiji i u državnom odvjetništvu ispituje osoba istog spola te da je, ako je to moguće, u slučaju ponovnog ispitivanja ispituje ta ista osoba
Kao žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode ili kaznenog djela trgovanja ljudima, imate pravo da vas u policiji i u državnom odvjetništvu ispituje osoba istog spola. U pravilu, žrtvu prvo ispituje policija. Nakon ispitivanja od strane policije, nekada će biti potrebno još jedno ispitivanje. U tom slučaju, imate pravo da vas ispituje isti policijski službenik koji vas je prethodno ispitao.
Pravo žrtve da uskrati odgovor na pitanja koja nisu u vezi s kaznenim djelom, a koja se odnose na strogo osobni život žrtve
Kao žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode ili kaznenog djela trgovanja ljudima, imate pravo uskratiti odgovor na pitanje koje se odnosi na vaš strogo osobni život, ako to pitanje nije izravno povezano s kaznenim djelom tako da bi odgovor na njega bio relevantan za dokazivanje okrivljenikove krivnje i kaznenog djela. Primjerice, ne morate odgovoriti na pitanje koliko ste do sada imali partnera ili na pitanje koje se tiče vaših seksualnih sklonosti i navika.
Pravo žrtve da zahtijeva da bude ispitana putem audio-video uređaja
Kao žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode ili kaznenog djela trgovanja ljudima imate pravo tražiti poseban način ispitivanja, prilikom kojeg nećete doći u kontakt s okrivljenikom. Naime, tijekom ispitivanja nalazit ćete se u prostoriji sa sucem, a u njoj mogu biti prisutni i vaš opunomoćenik (odvjetnik) te osoba od povjerenja koju ste sami odabrali. Okrivljenik će biti u drugoj prostoriji. Okrivljenika nećete vidjeti niti čuti, neće vam moći izravno postavljati pitanja, nego će vam pitanja postavljati sudac koji će voditi ispitivanje. Čitavo ispitivanje snimit će se uređajem za audio-video snimanje te će se snimka moći koristiti kao dokaz u kaznenom postupku. Snimka služi tome da vas se kao žrtvu u pravilu ne mora ponovno ispitivati na raspravi, jer će se na raspravi reproducirati snimka vašeg ispitivanja koja će se koristiti kao dokaz. Ako bi iznimno ipak bilo potrebno vaše ponovno ispitivanje, ono će se provesti na opisani način, bez izravnog kontakta s okrivljenikom.
Pravo žrtve na tajnost osobnih podataka
Kao žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode ili kaznenog djela trgovanja ljudima imate pravo na tajnost osobnih podataka. To znači da svi sudionici kaznenog postupka, policijski službenici, državni odvjetnici, suci, svjedoci vještaci i drugi koji su eventualno sudjelovali u kaznenom postupku, ne smiju nikome davati vaše osobne podatke koji bi mogli otkriti vaš identitet niti druge osobne podatke.
Pravo žrtve na zahtjev za isključenje javnosti s rasprave
Žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode ili kaznenog djela trgovanja ljudima ima pravo na isključenje javnosti pa je tako sud na raspravi dužan isključiti javnost s cijele rasprave ili njezinog dijela, radi zaštite žrtve.