Registar zaklada Republike Hrvatske

Uvid u registar zaklada

Temeljem Zakona o zakladama (NN 106/1898/19 i 151/22, u daljnjem tekstu: Zakon), zaklade se upisuju u registar zaklada pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu zaklade.

Registar zaklada je središnja elektronička baza podataka koja se vodi pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) jedinstveno za sve zaklade u Republici Hrvatskoj.

Zaklada je imovina namijenjena da sama odnosno prihodima što ih stječe trajno služi ostvarivanju neke općekorisne svrhe ili dobrotvorne svrhe.

Općekorisna svrha, u smislu Zakona, je ona svrha ispunjavanjem koje se unapređuju građanska i ljudska prava i slobode, demokratske institucije društva, razvoj društva i lokalnih zajednica, zaštita okoliša i prirode i održivi razvoj, međunarodna razvojna pomoć i suradnja te kulturna, prosvjetna, znanstvena, duhovna, športska, zdravstvena, humanitarna, socijalna ili koja druga društvena djelatnost kojom se promiče opća korist i djelovanje za opće dobro i pridonosi ostvarivanju najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Dobrotvorna svrha, u smislu Zakona, je takva svrha ispunjenjem koje se pruža potpora osobama kojima je potrebna pomoć.

Svrha je zaklade općekorisna odnosno dobrotvorna i ako se tiče samo osoba koje pripadaju određenom pozivu, nacionalnoj, društvenoj, jezičnoj, kulturnoj, znanstvenoj i vjerskoj grupi ili slično, osoba koje povezuju iste zdravstvene, socijalne, kulturne i slične potrebe i interesi odnosno osoba koje žive na određenom području ili su obuhvaćene djelatnošću određene udruge, ustanove ili druge pravne osobe.

Zaklada se osniva na neodređeno vrijeme. Iznimno, zaklada se može osnovati i na određeno vrijeme dok se ne ispuni svrha zaklade, ako je tako određeno aktom o osnivanju zaklade.

Zakladu može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: zakladnik).

Država može osnovati zakladu samo na temelju posebnog zakona.

Zakladnik osniva zakladu aktom o osnivanju zaklade (odlukom, izjavom, oporukom, ugovorom i sl.).

Ako se zaklada osniva za života zakladnika odnosno postojanja zakladnika, potpis zakladnika na aktu o osnivanju se javnobilježnički ovjerava.

Ako se zaklada osniva za slučaj smrti zakladnika, izjava o osnivanju zaklade daje se u obliku izjave posljednje volje (oporuke).
 
Zaklada je osnovana donošenjem akta o osnivanju zaklade odnosno proglašenjem oporuke kad se zaklada osniva oporukom.

Zaklada stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar zaklada Republike Hrvatske (u daljem tekstu: registar zaklada).

Ako zakladu osniva jedan zakladnik, zaklada se osniva izjavom o osnivanju zaklade (odluka, oporuka i sl.).

Ako zakladu zajednički osniva više osoba, akt o osnivanju donosi se u obliku ugovora.

Akt o osnivanju zaklade sadrži:

1. osobno ime i prebivalište ili naziv i sjedište pravne osobe zakladnika
2. osobni identifikacijski broj (OIB) zakladnika, a ako zakladnik nema osobni identifikacijski broj (OIB), broj putovnice zakladnika
3. naziv i sjedište zaklade
4. svrhu zaklade
5. podatke o imovini zaklade koju je zakladnik namijenio za ostvarivanje svrhe zaklade (osnovna imovina).

Akt o osnivanju zaklade može sadržavati i druge odredbe od važnosti za osnivanje i djelovanje zaklade, kao i pitanja koja se mogu urediti statutom.

Zahtjev za upis u registar zaklada podnosi osoba ovlaštena za zastupanje zaklade.

Zahtjevu za upis u registar zaklada prilaže se:
 • akt o osnivanju zaklade
 • odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade
 • odluka o imenovanju članova tijela upravljanja zaklade
 • potvrda o svojstvu izvršitelja oporuke
 • dokaz o uplaćenim novčanim sredstvima za osnivanje zaklade odnosno drugoj osnovnoj imovini iz kojeg je vidljivo da je imovina koju je zakladnik namijenio zakladi njegovo vlasništvo
 • procjena ovlaštenog sudskog vještaka iz članka 9. stavka 2. Zakona
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu zakladnika
 • izjave o unošenju imena ili naziva u naziv zaklade iz članka 14. stavaka 2., 3. i 4. Zakona
 • pravomoćna presuda nadležnog suda ako je oporuka pobijana
 • statut zaklade (dva primjerka).

Zakladnik ne može biti osoba koja je:
 1. pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca za vrijeme dok traju pravne posljedice osude te osoba za koju su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi ili
 2. pravomoćno osuđena za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz točke 1.
Osoba ovlaštena za zastupanje zaklade i član tijela upravljanja zaklade ne može biti osoba:
 1. koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma, pranja novca, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz zakona kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja i to za vrijeme dok traju pravne posljedice osude kao i kojoj su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi ili
 2. pravomoćno osuđena za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz točke 1.
O nepostojanju zapreke zakladnik, osoba ovlaštena za zastupanje zaklade te član tijela upravljanja zaklade daju ovjerene izjave koje se prilažu uz zahtjev za upis u registar zaklada.
 
O zahtjevu za upis zaklade u registar zaklada nadležno upravno tijelo donosi rješenje u roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva.

Iznimno, rok za donošenje rješenja produžit će se za 30 dana ako nadležno upravno tijelo ocijeni potrebnim zatražiti od ministarstva ili drugog tijela u čijem je djelokrugu ostvarivanje svrhe zaklade mišljenje o usklađenosti svrhe osnivanja zaklade s posebnim propisima.

Osoba ovlaštena za zastupanje zaklade podnosi nadležnom upravnom tijelu zahtjev za upis promjena u registar zaklada koje se odnose na: naziv, sjedište i adresu sjedišta, osobe ovlaštene za zastupanje i članove tijela upravljanja zaklade, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata, svrhu, statut i prestanak zaklade u roku od roku od 60 dana od dana donošenja odluke o promjeni.
Osoba ovlaštena za zastupanje ili druga ovlaštena osoba zaklade dužna je nadležnom upravnom tijelu podnijeti zahtjev za upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje zaklade te članova tijela upravljanja i u slučaju postojanja zapreke iz članka 15. stavka 4. Zakona najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o promjeni.
 
O žalbi protiv rješenja nadležnog upravnog tijela odlučuje Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
 
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj (NN 56/19) i (NN 39/24