Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke ili, drugim riječima, ako su podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, ne smatraju se otvorenim podacima jer njihova objava nije dopuštena.
   
 • DJELOMIČNO OTVORENI PODACI Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije:
  • Registar birača
  • Registar nesolventnosti 
 
 • NISU JAVNO DOSTUPNI PODACI - podaci Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije dostupni samo određenom krugu ovlaštenika: 
  • Kaznena evidencija
  • Očevidnik osoba lišenih prava na roditeljsku skrb
  • Prekršajna evidencija
  • Registar neplaćenih kazni
  • Registar počinitelja seksualnih delikata na štetu djece
  • Zatvorski i probacijski informacijski sustav

Otvoreni podaci Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije dostupni su i u sklopu Portala otvorenih podataka
 

Uvjeti korištenja informacija za ponovnu uporabu

Informacije za ponovnu uporabu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije dostupne su korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz Otvorenu dozvolu
Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista)
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljuje registre i baze podataka koje je izradilo u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja, ali i popis skupova podataka za koje postoje zakonska ograničenja.
 

OTVORENI PODACI

Statistika sustava e-Građani
Statistika sustava e-Građani sadrži podatke o korištenju vjerodajnica, usluga kao i ukupni broj jedinstvenih korisnika sustava.
kratak opis skupa podataka (ključne riječi): e-usluge, e-Građani, statistika, korisnici, vjerodajnice, po županijama
zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/2020, 21/2023, 57/2024) i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije („Narodne novine“, broj 72/2024)
učestalost ažuriranja (svakodnevno, mjesečno, kvartalno, godišnje): mjesečno
način pristupa (slobodan, ograničen, nedostupan): slobodan
uvjeti ponovne uporabe (Otvorena dozvola RH ili druga dozvola): informacije za ponovnu uporabu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije dostupne su korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz Otvorenu dozvolu
kontakt osobe (ustrojstvene jedinice) zadužene za vođenje skupa podataka: Tamara Horvat Klemen, zamjenica službenice za informiranje, e-mail: ppi@rdd.hr, telefon: 01/4400-851
poveznica za preuzimanje:
e-Građani - statistika - Skupovi podataka | data.gov.hr     


Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj
U Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj unose se podaci o crkvenim pravnim osobama.
Druga osnova za vođenje skupa podataka: Protokol o načinu upisa pravnih osoba Katoličke Crkve („Narodne novine“- Međunarodni ugovori, broj 15/03 i 16/03).
Učestalost ažuriranja: dnevno.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Uvid u Evidenciju omogućen je preko https://registri-npo-mpu.gov.hr/#!pravneOsobeKC
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Služba za političke stranke i vjerske zajednice.
 
Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj
U Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj upisuju se vjerske zajednice, organizacijski oblici vjerskih zajednica te zajednice vjerskih zajednica.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“, broj  83/02, 73/13).
Podzakonski propis: Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj  9/03, 12/03 - ispravak, 24/04, 144/10, 124/12 i 21/20).
Učestalost ažuriranja: dnevno.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke iz evidencije moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Uvid u evidenciju omogućen je preko https://registri-npo-mpu.gov.hr/#!vjerske-zajednice
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Služba za političke stranke i vjerske zajednice.

Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela u elektroničkom obliku
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, u skladu s člankom 65. stavkom 1. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21), utvrđuje i vodi Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela u elektroničkom obliku.
Učestalost ažuriranja: dnevno
Način pristupa: otvoreni podaci
Uvid u Popis omogućen je preko: https://jpt.gov.hr/Prod/
 
Popis povjerenika za etiku
Popis povjerenika za etiku vodi središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose, na temelju odluka o imenovanju povjerenika za etiku koje su državna tijela dužna dostaviti u roku od 15 dana od njihovog imenovanja.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, broj  92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 38/13, 37/13, 1/15, 138/15, 102/15, 61/17, 70/19, 98/19).
Podzakonski propis: Etički kodeks državnih službenika („Narodne novine“, broj 40/11 i 13/12).
Učestalost ažuriranja: kvartalno.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke je moguće preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Služba za etiku i integritet.
 
Popis pravnih osoba za obavljanje poslova sudskog vještačenja - od 1.1.2023. godine ne vodi se kao samostalan skup podataka već u okviru Popisa stalnih sudskih vještaka
Popis pravnih osoba za obavljanje poslova sudskog vještačenja je jedinstveni elektronički popis pravnih osoba koje imaju odobrenje za obavljanje sudskih vještačenja po pojedinim područjima vještačenja za područje cijele Republike Hrvatske.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 21/22).
Podzakonski propis: Pravilnik o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“, broj 38/14, 123/15, 29/16 i 61/19).
Učestalost ažuriranja: mjesečno.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke je moguće preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Kontakt: Služba za stalne sudske vještake, stalne sudske procjenitelje i stalne sudske vještake.
 
Popis stalnih sudskih procjenitelja
Popis stalnih sudskih procjenitelja je jedinstveni elektronički popis stalnih sudskih procjenitelja po pojedinim područjima procjene za područje cijele Republike Hrvatske.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 21/22).
Podzakonski propis: Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima („Narodne novine“, broj: 64/98 i 88/08).
Učestalost ažuriranja: mjesečno.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke je moguće preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe Otvorena dozvola RH.
Kontakt: Služba za stalne sudske vještake, stalne sudske procjenitelje i stalne sudske vještake.
 
Popis stalnih sudskih tumača
Popis stalnih sudskih tumača je jedinstveni elektronički popis stalnih sudskih tumača po jeziku za kojega je postavljen su imenovani za područje cijele Hrvatske.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 21/22).
Podzakonski  propis: Pravilnik o stalnim sudskim tumačima („Narodne novine“, broj: 88/08 i 119/08 - ispravak).
Učestalost ažuriranja: mjesečno.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke je moguće preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Kontakt: Služba za stalne sudske vještake, stalne sudske procjenitelje i stalne sudske vještake.
 
Popis stalnih sudskih vještaka
Popis stalnih sudskih vještaka je jedinstveni elektronički popis stalnih sudskih vještaka za obavljanje poslova sudskog vještačenja po pojedinim područjima vještačenja za područje cijele Republike Hrvatske.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 21/22).
Podzakonski propis: Pravilnik o stalnim sudskim vještacima („Narodne novine“, broj 38/14, 123/15, 29/16 i 61/19).
Učestalost ažuriranja: mjesečno.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke je moguće preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Kontakt: Služba za stalne sudske vještake, stalne sudske procjenitelje i stalne sudske vještake.
 
Registar izmiritelja
Registar izmiritelja sadrži podatke o svim izmiriteljima u Republici Hrvatskoj koji su prošli obuku pri akreditiranim institucijama za mirenje prema odobrenom programu.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o mirenju („Narodne novine“, broj 18/11).
Podzakonski propis: Pravilnik o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja („Narodne novine“, broj 59/11).
Učestalost ažuriranja: po zaprimanju novih zahtjeva za upis.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke iz registra moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Sektor za opće propise građanskog i trgovačkog prava.
 
Registar izvlaštenih nekretnina
Registar je centraliziran popis izvlaštenih nekretnina koji sadrži podatke o načinu utvrđivanja interesa Republike Hrvatske, svrsi izvlaštenja, vrsti izvlaštenja, katastarskim česticama, katastarskim općinama u kojima se nalaze nekretnine, obliku i visini naknade i podaci o strankama u Republici Hrvatskoj.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17, 98/19)
Podzakonski propis: Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina („Narodne novine“, broj 17/16, 16/20).
Učestalost ažuriranja: kontinuirano - po potrebi.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke iz registra moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo.
 
Registar političkih stranaka Republike Hrvatske
Političke stranke upisuju se u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije vodi i Popis ustrojstvenih oblika političkih stranaka.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o političkim strankama („Narodne novine“, broj 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 1/07).
Podzakonski propis: Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra političkih stranaka, te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika političkih stranaka („Narodne novine“, broj 79/94, 144/10 i 27/20).
Učestalost ažuriranja: dnevno.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke iz registra moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Uvid u Registar političkih stranaka omogućen je preko https://registri-npo-mpu.gov.hr/#!stranke
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Služba za političke stranke i vjerske zajednice.
 
Registar pružatelja primarne pravne pomoći
Registar pružatelja primarne pravne pomoći sadrži podatke o svim udrugama ovlaštenim za pružanje primarne pravne pomoći i pravnim klinikama koje su osnovala visoka učilišta u Republici Hrvatskoj.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13, 98/19).
Podzakonski propis: Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći („Narodne novine“, broj 64/14, 80/20).
Učestalost ažuriranja: kontinuirano - po potrebi.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke iz registra moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Odjel za sustav besplatne pravne pomoći.
 
Registar stranih udruga Republike Hrvatske
Strane udruge se upisuju u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu strane udruge.
Registar stranih udruga vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve strane udruge u Republici Hrvatskoj, pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19).
Podzakonski propis: Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 4/15 i 14/20).
Učestalost ažuriranja:dnevno.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke iz registra moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Uvid u Registar stranih udruga omogućen je preko https://registri-npo-mpu.gov.hr/#!strane-udruge
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Služba za udruge i zaklade.
 
Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj
Strane zaklade upisuju se u registar stranih zaklada pri županijama odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu strane zaklade.
Registar stranih zaklada je središnja elektronička baza podataka koja se vodi pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba jedinstveno za sve strane zaklade u Republici Hrvatskoj.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19).
Podzakonski propis: Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra zaklada Republike Hrvatske i Registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 56/19).
Učestalost ažuriranja: dnevno.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke iz registra moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Uvid u registar omogućen je https://registri-npo-mpu.gov.hr/#!strane-zaklade.
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Služba za udruge i zaklade.
 
Registar udruga Republike Hrvatske
Udruge se upisuju u Registar udruga Republike Hrvatske pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu udruge. Registar udruga vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj, pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19).
Podzakonski propis: Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 4/15 i 14/20).
Učestalost ažuriranja: dnevno.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke iz registra moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Uvid u Registar udruga omogućen je preko https://registri-npo-mpu.gov.hr/#!udruge
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Služba za udruge i zaklade.
 
Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Republike Hrvatske
Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina je zbirka osobnih podataka svih vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.
Vijeće nacionalne manjine i koordinacija vijeća nacionalnih manjina su neprofitne pravne osobe. Svojstvo pravne osobe stječu upisom u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. U Registar se upisuju i predstavnici nacionalnih manjina te drugi oblici udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 80/11, 34/12 i 98/19).
Podzakonski propis: Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 106/11 i 21/20).
Evidencija se ažurira: dnevno.
Podatke iz registra moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Uvid u registar omogućen je https://registri-npo-mpu.gov.hr/#!vijeca-manjina.
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Uprava za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku.
 
Registar zaklada Republike Hrvatske
Zaklade se upisuju u Registar zaklada Republike Hrvatske pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu zaklade.
Registar zaklada je središnja elektronička baza podataka koja se vodi pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba, jedinstveno za sve zaklade u Republici Hrvatskoj.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19).
Podzakonski propis: Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra zaklada Republike Hrvatske i Registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 56/19).
Učestalost ažuriranja: dnevno.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke iz registra moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (.csv).
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Uvid u registar omogućen je https://registri-npo-mpu.gov.hr/#!zaklade
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Služba za udruge i zaklade.
 
Sudski registar
Sudski registar je aplikativni sustav koji sadrži vjerodostojne i ažurne podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan onim zakonima koji uređuju ustroj i djelovanje određene pravne osobe, a vode ga trgovački sudovi u Republici Hrvatskoj.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o sudskom registru („Narodne novine“, broj 1/1995, 57/1996, 1/1998, 30/1999, 45/1999, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15 i 40/19).
Podzakonski propis: Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“, broj 121/19).
Učestalost ažuriranja: svakodnevno.
Način pristupa: otvoreni podaci.
Podatke iz Sudskog registra moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku (XML ili JSON format isključivo pozivom RESTapi sučelja) preko internetske stranice: sudreg.pravosudje.hr.
Uvjeti ponovne uporabe: Otvorena dozvola RH.
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: nadležni trgovački sudovi.

Podaci iz e-Predmeta
Anonimizirani podaci sudskih predmeta za praćenje promjena u predmetima. Sve stranke u postupku i zainteresirani sudionici mogu pratiti status predmeta ukoliko znaju broj predmeta. Dostupni su anonimizirani podaci o sudionicima, sucu, datumi podnošenja, riješenosti, pravomoćnosti, ročištima, popis pismena, veza s drugostupanjskim postupkom i slično.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 21/22)
Podzakonski propis: Sudski poslovnik („Narodne novine“, broj: 37/14, 49/14,  8/15, 35/15 , 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20, 138/20, 147/20, 70/21, 99/21, 145/21 i 23/22)
Učestalost ažuriranja: jednom dnevno
Način pristupa: otvoreni podaci, anonimizirani
Oblik u kojem je moguće preuzeti podatke: podatke je moguće preuzeti u strojno čitljivom obliku (API)
Uvjeti ponovne uporabe: podaci su javni u anonimiziranom obliku
Kontakt zadužen za vođenje skupa podataka: nadležni sudovi kod kojih se vodi postupak.

Podaci s e-Oglasne ploče
Na e-Oglasnoj su podaci koje su sudovi objavili na određeno vrijeme ili trajno. Osim samog dokumenta dostupni su i neki osnovni podaci o objavi: naziv objave, sudionici, sud, predmet, datum objave i datum skidanja.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o sudovima, Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Prekršajni zakon i dr.
Učestalost ažuriranja: svakih pola sata
Način pristupa: otvoreni podaci, API
Oblik u kojem je moguće preuzeti podatke: podake je moguće preuzeti u strojno čitljivom obliku (API, excel)
Uvjeti ponovne uporabe: objavljeni dokumenti su javni za vrijeme trajanja objave
Kontakt zadužen za vođenje skupa podataka: nadležni sudovi kod kojih se vodi postupak, javni bilježnici, Fina.
 

DJELOMIČNO OTVORENI PODACI

Registar birača
Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljanima drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj. Registar se sastoji od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i evidencije birača drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.
Registar birača se vodi po službenoj dužnosti za svaki grad odnosno općinu. Nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba vodi dio registra birača za područje za koje je ustrojeno kao povjereni posao državne uprave.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12, 105/15 i 98/19).
Učestalost ažuriranja: svakodnevno.
Način pristupa: ograničen.
Rezultate pretraživanja nije moguće preuzeti u strojno čitljivom obliku.
Uvid u Registar Birača omogućen je preko biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba.
 
Registar nesolventnosti

Registar obuhvaća predstečajne i stečajne postupke za koje je rješenje o otvaranju doneseno najranije s 1. rujna 2015. godine te postupke stečaja potrošača u kojima je rješenje o otvaranju postupka doneseno najranije s 1. siječnja 2016. godine.
Druga osnova za vođenje skupa podataka: Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti.
Podzakonski propis: Pravilnik o Registru nesolventnosti („Narodne novine“, broj 1/19).
Učestalost ažuriranja: svakodnevno.
Način pristupa: ograničen.
Rezultate pretraživanja nije moguće preuzeti u strojno čitljivom obliku.
Uvid u Registar nesolventnosti omogućen je preko internetske stranice nesolventnost.pravosudje.hr/registar. Za uvid u Registar nesolventnosti nije potrebna registracija i pristup podacima je bez naknade.
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: nadležni sudovi kod kojih se vodi postupak.


PODACI DOSTUPNI SAMO ODREĐENOM KRUGU OVLAŠTENIKA
- NIJE JAVNO DOSTUPNO

Kaznena evidencija
Kaznena evidencije je popis fizičkih i pravnih osoba koje su za kaznena djela pravomoćno osuđene u Republici Hrvatskoj, kao i popis državljana Republike Hrvatske i pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su za kaznena djela pravomoćno osuđene izvan Republike Hrvatske, ako su ti podaci dostavljeni Ministarstvu.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“, broj 143/12, 105/15 , 32/17 i 53/22).
Podzakonski propis: Pravilnik o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“, broj 37/21, 39/21).
Učestalost ažuriranja: svakodnevno.
Način pristupa: nedostupan.
Kaznena evidencija nije javno dostupna. Pristup podacima u kaznenoj evidenciji omogućen je sudovima i državnim odvjetništvima u odnosu na osobu za koju je započeo kazneni progon te policiji i državnom odvjetništvu radi sprječavanja, otkrivanja i progona kaznenih djela.
Podaci iz Kaznene evidencije su neklasificirani podaci u smislu posebnog zakona, a u odnosu na te podatke ne može se ostvariti pravo na pristup informaciji prema zakonu koji određuje to pravo. Podaci su dostupni samo na poseban, pisani zahtjev uz navođenje pravnog interesa, odnosno svrhe.
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Odjel za kaznene evidencije.
 
Očevidnik osoba lišenih prava na roditeljsku skrb
Očevidnik o osobama koje su lišene prava na roditeljsku skrb je jedinstveni ručno vođeni popis osoba koje su odlukom nadležnog suda lišene prava na roditeljsku skrb. Podaci se u očevidnik unose iz pravomoćnih sudskih odluka koje su sudovi obvezni dostavljati ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Obiteljski zakon („Narodne novine“, broj 103/15, 98/19).
Podzakonski propis: Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o osobama lišenih prava na roditeljsku skrb („Narodne novine“, broj 77/04).
Učestalost ažuriranja: svakodnevno.
Način pristupa: nedostupan.
Očevidnik nije javan. Podaci iz Očevidnika dostupni su na poseban, pisani zahtjev uz navođenje pravnog interesa, odnosno svrhe.
Kontakt: Služba za statističko praćenje i analitiku.
 
Prekršajna evidencija
Prekršajna evidencije je popis osuđenika u Republici Hrvatskoj kojima je pravomoćnom odlukom o prekršaju prekršajnog suda ili drugog prekršajnog tijela za prekršaj propisan zakonom izrečena neka od propisanih prekršajnopravnih sankcija ili mjera oduzimanja imovinske koristi.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Prekršajni zakon („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Podzakonski propis: Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni („Narodne novine“, broj 1/14 i 104/18).
Učestalost ažuriranja: svakodnevno.
Način pristupa: nedostupan.
Pristup podacima omogućen je samo sudovima, tijelima državne uprave koja vode prekršajni postupak i državnim tijelima - ovlaštenim tužiteljima kad se radi o prekršajnom postupku protiv počinitelja prekršaja za kojeg se traže podaci.
Prekršajna evidencija nije javno dostupna. Podaci iz Prekršajne evidencije su neklasificirani podaci u smislu posebnog, a u odnosu na te podatke ne može se ostvariti pravo na pristup informaciji prema zakonu koji određuje to pravo. Podaci su dostupni samo na poseban, pisani zahtjev uz navođenje pravnog interesa, odnosno svrhe.
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Odjel za prekršajne evidencije.
 
Registar neplaćenih kazni
Registar neplaćenih kazni je popis izrečenih, a neuplaćenih novčanih kazni.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Prekršajni zakon („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Podzakonski propis: Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni („Narodne novine“, broj 1/14 i 104/18).
Učestalost ažuriranja: svakodnevno.
Način pristupa: nedostupan.
Pristup podacima omogućen je samo sudovima, tijelima državne uprave koja vode prekršajni postupak i državnim tijelima - ovlaštenim tužiteljima kad se radi o prekršajnom postupku protiv počinitelja prekršaja za kojeg se traže podaci.
Registar nije javno dostupan. Podaci iz Registra su neklasificirani podaci u smislu posebnog zakona, a u odnosu na te podatke ne može se ostvariti pravo na pristup informaciji prema zakonu koji određuje to pravo. Podaci su dostupni samo na poseban, pisani zahtjev uz navođenje pravnog interesa, odnosno svrhe.
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Odjel za prekršajne evidencije.
 
Registar počinitelja seksualnih delikata na štetu djece
Registar je popis pravomoćno osuđenih osoba za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“, broj 143/12, 105/15, 32/17 i 53/22).
Učestalost ažuriranja: svakodnevno.
Način pristupa: nedostupan.
Registar nije javno dostupan. Pristup podacima u Registru omogućen je sudovima i državnim odvjetništvima u odnosu na osobu za koju je započeo kazneni progon te policiji i državnom odvjetništvu radi sprječavanja, otkrivanja i progona kaznenih djela.
Podaci iz Registra su neklasificirani podaci u smislu posebnog zakona, a u odnosu na te podatke ne može se ostvariti pravo na pristup informaciji prema zakonu koji određuje to pravo. Podaci su dostupni samo na poseban, pisani zahtjev uz navođenje pravnog interesa, odnosno svrhe.
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Odjel za kaznene evidencije.
 
Zatvorski i probacijski informacijski sustav
Zatvorski i probacijski informacijski sustav je skup podataka iz matice zatvorenika, matice istražnih zatvorenika, matice kažnjenika i iz osobnika osoba uključenih u probaciju.
Zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 14/21) i Zakon o probaciji („Narodne novine“, broj 99/18).
Podzakonski propis: Pravilnik o matici, osobniku i drugim evidencijama koje se vode u kaznionicama i zatvorima („Narodne novine“, broj 096/06),  Pravilnik o središnjoj evidenciji, očevidniku i drugim evidencijama koje se vode za zatvorenike kojima je određen istražni zatvor („Narodne novine“, broj 082/09) i Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova („Narodne novine“, broj  68/19).
Učestalost ažuriranja: svakodnevno.
Način pristupa: nedostupan.
Kontakt osoba zadužena za vođenje skupa podataka: Služba za analitiku, statistiku, planiranje, razvoj i informatizaciju poslovnih procesa.

Pristup otvorenim podacima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
Podaci su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje od strane građana i poduzetnika.

Korisnici mogu:
 • kopirati, objavljivati, distribuirati i javnosti priopćavati informacije,
 • prerađivati informacije,
 • iskoristiti informacije u komercijalne i nekomercijalne svrhe, kombinirajući ih s drugim informacijama i uvrštavajući ih u svoj proizvod

uz obavezno navođenje izvora podataka.

Korisnik nema pravo koristiti informacije na način kojim sugerira njihov službeni status niti smije navesti da Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije odobrava obrađene informacije od strane građana ili poduzetnika koji je preuzeo informacije.

Preuzimanjem informacija za daljnju uporabu, Korisnik prihvaća navedene uvjete korištenja. Bez obzira na svrhu ponovne uporabe informacija, Korisnik će s njima postupati u dobroj vjeri, te nije dozvoljena zlouporaba preuzetih informacija.

Nije dozvoljeno korištenje informacija za primjenu ili objavu u svrhu kriminalnih, ilegalnih, rasističkih, diskriminirajućih, klevetničkih, pornografskih, seksističkih ili homofobnih aktivnosti.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije nema obavezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi, niti ima obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije ne može jamčiti kontinuiranu isporuku informacija i može mijenjati sadržaj ovih stranica bez prethodne najave. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije će informacije na ovim stranicama nastojati održavati pravovremenim i točnim. Svaka pogreška ili netočnost na koju nam se skrene pozornost bit će ispravljena.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije nije odgovorno za bilo kakve propuste ili pogreške u informacijama i neće biti odgovorno ni za kakav gubitak, ozljedu ili oštećenje bilo koje vrste nastalo zbog izravne ili neizravne ponovne uporabe informacija s ove stranice. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije potiče stvaranje vanjskih veza na ove stranice, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj stranica koje stoje iza tih veza.

Za dodatne upite, obratite se službeniku za informiranje.

Možda vas zanima i...