Nadležnost Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

 • Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskog, kaznenog, prekršajnog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje u tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste; upravne i stručne probacijske poslove pri odlučivanju o kaznenom progonu te izboru vrste i mjere kaznenopravnih sankcija, izvršavanje kaznenopravnih sankcija izrečenih punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, a koje se izvršavaju na slobodi; poslove razvoja i koordinacije sustava podrške žrtvama i svjedocima te informatizaciju pravosuđa.
 
 • Ministarstvo vrši nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu te u kaznenim tijelima.
 
 • Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskog, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveza bivše SFRJ.
 
 • Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove zastupanja Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom i drugim međunarodnim sudovima, ako posebnom odlukom Vlade nije odlučeno drukčije, poslove u vezi sa zaštitom ljudskih prava i prava nacionalnih manjina koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te uspostavlja, promiče i obavlja suradnju nositelja provedbe mjera sprečavanja korupcije.
 
 • Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: politički sustav, sustav i ustrojstvo državne uprave, ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave; statusna pitanja državnih dužnosnika; izborno pravo i izborni sustav; registar birača, osobna stanja građana koja se odnose na državne matice, registar životnog partnerstva i promjene osobnog imena; opće zakonsko uređenje ustanova; političke stranke, vjerske zajednice, udruge, zaklade, službene evidencije utvrđene posebnim zakonima; opći upravni postupak, uredsko poslovanje, natpisne ploče javnopravnih tijela i druge poslove opće uprave, upravnu inspekciju, planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; primjenu etičkih načela; praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi; poticanje znanstvenog i stručnog razvitka te ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava i prava na lokalnu samoupravu.
 
 • Ministarstvo upravlja procesom digitalizacije u svim tijelima državne i javne uprave; usuglašava politike i ciljeve procesa digitalizacije s nadležnim tijelima, obavlja nadzor provedbe strateški važnih ciljeva procesa digitalizacije
 
 • Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na integrirano planiranje, odobravanje provedbe i praćenje provedbe projekata digitalizacije, međusobnu povezanost i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne i javne uprave, na razvoj sigurnog, konkurentnog i održivog digitalnog gospodarstva, usluga povjerenja, kao i mjere vezane za korištenje infrastrukture digitalnih usluga i digitalnih inovacija s većom dodanom vrijednošću za ubrzavanje digitalne transformacije gospodarstva. 
 
 • Ministarstvo donosi smjernice za digitalnu transformaciju gospodarstva; predlaže unapređenja poslovnih procesa u kontekstu razvoja digitalne ekonomije; analizira normativni okvir te predlaže normativne promjene u kontekstu digitalne transformacije; koordinira poslove razvoja i unapređenja informacijskih sustava za podršku digitalnoj transformaciji gospodarstva; obavlja poslove vezane uz sudjelovanje na konferencijama, stručnim skupovima, edukacijama i predavanjima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
 • Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na standardizaciju, uspostavu, korištenje i održavanje državne informacijske infrastrukture i servisa u tijelima državne i javne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne i javne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, upravlja, standardizira i osuvremenjuje mreže državne informacijske infrastrukture te koordinira povezivanje s drugim mrežama u državnoj i javnoj upravi, unapređuje i upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavima temeljenim na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka iz temeljnih i javnih registara te osigurava preduvjete za njihovu interoperabilnost, obavlja administrativne i tehničke poslove upravljanja, razvitka i sigurnosti Centra dijeljenih usluga, upravlja i razvija sustav e-Građani kao središnji sustav informacija i javnih elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj, uspostavlja i razvija zajednička (horizontalna) aplikativna rješenja u državnoj i javnoj upravi, obavlja poslove vezane za ponovnu uporabu dokumenata i informacija, sudjeluje u europskim i međunarodnim tijelima i koordinacijama u području informacijske tehnologije.
 
 • Ministarstvo definira smjernice i metodologiju za praćenje napretka i procjenu učinka politika za razvoj digitalnog društva, Strategiju digitalnog razvoja Republike Hrvatske; koordinira rad Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju.
 
 • Ministarstvo provodi aktivnosti vezane uz inovativne tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, analizira EU zakonodavstvo i identificira područja u kojima je potrebno uskladiti nacionalne propise; priprema nacrte prijedloga zakona i podzakonskih akata; izrađuje akte strateškog planiranja (strategija/nacionalni plan) vezane uz djelokrug Ministarstva.
 
 • Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.
 
 • Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.