Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj

Uvid u evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u RH 

Protokolom o načinu upisa pravnih osoba Katoličke Crkve ustrojena je Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, koju vodi Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Prijavu za upis u Evidenciju, kao i eventualne promjene, na molbu osnivača, Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije podnosi nad/biskupija na čijem se području nalazi sjedište dotične crkvene pravne osobe.

Ministarstvo pravosuđa, uprave i dgitalne transformacije, podnositelju prijave, izdaje obavijest o izvršenom upisu, koja sadrži sve podatke o crkvenoj pravnoj osobi koji su uneseni u Evidenciju.