Stjecanje prava vlasništva stranih osoba

Slika /slike/stjecanje prava vlasnistva.jpg

Državljani EU, Republike Island, Kneževine Lihtenštajn i Kraljevine Norveške

Ako ste državljanin ili pravna osoba iz država članica Europske unije te Republike Island, Kneževine Lihtenštajn i Kraljevine Norveške stječete pravo vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, izuzev nekretnina u izuzetim područjima - poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom te Vam za stjecanje prava vlasništva nije potrebna suglasnost ministra pravosuđa i uprave uz napomenu da državljani i pravne osobe iz Europske unije ne mogu stjecati poljoprivredno zemljište do 30. lipnja 2023.

Državljani i pravne osobe iz Švicarske Konfederacije
 
Državljani Švicarske Konfederacije (fizičke osobe)

Ako ste državljanin Švicarske Konfederacije stječete pravo vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, izuzev nekretnina u izuzetim područjima - poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom te vam za stjecanje prava vlasništva nije potrebna suglasnost ministra pravosuđa i uprave uz napomenu da prilikom podnošenja prijedloga za upis prava vlasništva nadležnom zemljišnoknjižnom sudu trebate uz ostalu dokumentaciju priložiti i potvrdu prijave privremenog boravka.

Pravne osobe iz Švicarske Konfederacije

Ako ste pravna osoba iz Švicarske Konfederacije suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa za stjecanje prava vlasništva nekretnina na teritoriju Republike Hrvatske nije potrebna:

 • za pravne osobe sa sjedištem u Švicarskoj Konfederaciji ako ta nekretnina služi kao stalna poslovna jedinica trgovačke, proizvodne ili druge komercijalne vrste poslovanja, obrta ili samostalne profesije
 • Kod stjecanja takvih nekretnina mogu se zajedno s njima stjecati i stanovi ili za njih rezervirani prostori kojima je propisima jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave odnosno propisima jedinica lokalne samouprave određena isključivo stambena namjena;
 • za stjecanje nekretnina na kojoj pravna osoba već ima suvlasništvo ili vlasništvo;
 • za zamjenu etaže u istom objektu, pri čemu je pravna osoba već etažni vlasnik;
 • za stjecanje zamjenskog zemljišta u slučaju izvlaštenja, preraspodjele zemljišta ili komasacije prema nacionalnim propisima ili propisima jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave odnosno propisima jedinica lokalne samouprave;
 • stjecanje nekretnine kao zamjena za drugu nekretninu koju je stjecatelj prodao javnom tijelu ili ustanovi;
 • stjecanje male površine uslijed usklađivanja međa ili kao rezultat povećanja vrijednosne kvote etažnog vlasništva;
 • stjecanje koje nalaže državno-politički interes Republike Hrvatske; površina ne smije biti veća nego što to iziskuje predviđena namjena nekretnine (u pravilu se ne pretpostavlja da već postoji vlasništvo pravne osobe na nekretnini);

 
Suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa za stjecanje prava vlasništva nekretnina na teritoriju Republike Hrvatske potrebna je

 • za neizravno stjecanje zemljišta ili za stjecanje prava koja stjecatelja stavljaju u položaj sličan položaju vlasnika nad zemljištem (npr. za stjecanje udjela u pravnoj osobi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čija je stvarna svrha stjecanje (stambene) nekretnine, osim u slučaju da su udjeli u toj pravnoj osobi (sa sjedištem u Republici Hrvatskoj) uvršteni na neku burzu u Republici Hrvatskoj;
 • ako će se nekretnina koristiti kao kapitalno ulaganje iz poslovnih aktivnosti inozemnih i inozemno kontroliranih osiguravateljskih ustanova kojima je odobreno poslovanje u Republici Hrvatskoj, uz uvjet poštivanja općepriznatih načela ulaganja te da vrijednost svih nekretnina stjecatelja ne premašuje rezerviranja koja za poslovanje u Republici Hrvatskoj tehnički neophodnim smatra nadležno tijelo za nadzor poslovanja osiguravatelja;
 • ako će se nekretnina koristiti za socijalno osiguranje zaposlenika tuzemnih poslovnica ili isključivo za opće korisne svrhe;
 • ako će se nekretnina koristiti za pokriće založnim pravom osiguranih tražbina inozemnih i inozemno kontroliranih banaka i osiguravateljskih ustanova s dozvolom za poslovanje u Republici Hrvatskoj, u slučaju prinudne prodaje i likvidacijskih nagodbi;
 • ako nekretninu stekne kao nasljednik ili legatar, isključivo uz uvjet da se nekretnina mora prodati u roku od dvije godine;
 • ako bi nad pravnom osobom imala kontrolu osoba iz Švicarske Konfederacije  (pravna osoba sa sjedištem u Švicarskoj Konfederaciji ili fizička osoba sa švicarskim državljanstvom bez zakonitog i stvarnog prebivališta u Republici Hrvatskoj), ako bi temeljem svojega financijskog udjela, svojega prava glasa ili iz drugih razloga, same ili zajedno s drugim osobama u inozemstvu mogle odlučujuće utjecati na upravljanje ili vođenje poslovanja (Kontrola pravne osobe od strane osoba u inozemstvu pretpostavlja se ako: (a) posjeduju više od jedne trećine dioničkog, temeljnog ili zadružnog kapitala; (b) ako raspolažu s više od jedne trećine glasova na glavnoj skupštini ili skupštini dioničara; (c) ako predstavljaju većinu u vijeću zaklade ili većinu korisnika zaklade privatnog prava; ili (d) ako pravnoj osobi stavljaju na raspolaganje povratna sredstva koja tvore više od polovice razlike između aktive pravne osobe i njezinih dugova prema osobama koje nemaju obvezu pribavljanja odobrenja za stjecanje nekretnine).

 
Napominje se da će se svaki pojedini slučaj stjecanja nekretnine u Republici Hrvatskoj od strane pravnih osoba sa sjedištem u Švicarskoj Konfederaciji ocjenjivati na temelju konkretnih ukupnih okolnosti.
 
Strani državljani izvan EU, Republike Island, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije 

Davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev strane osobe koja namjerava steći vlasništvo određene nekretnine ili osobe koja namjerava otuđiti tu nekretninu, ako ste državljanin države s kojom postoji uzajamnost za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj, a ažurirani popis država s kojima postoji uzajamnost možete provjeriti u rubrici Informacije o uzajamnosti u stjecanju prava vlasništva nekretnina između Republike Hrvatske i država izvan Europske unije, Republike Island, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške te Švicarske Konfederacije.
 
Postupak se provodi sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o općem upravnom postupku.
 
Zahtjev (pisani) predaje se neposredno pisarnici ili se šalje poštom na adresu:
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Republike Hrvatske
Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb
 
Pisanom zahtjevu mora se priložiti:

 • pravna osnova stjecanja vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o uzdržavanju ili sl.) u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
 • dokaz o vlasništvu prodavatelja/otuđitelja predmetne nekretnine, odnosno izvadak iz zemljišne knjige, 
 • uvjerenje upravnog tijela nadležnog  za urbanizam i prostorno uređenje, prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina, o pravnom statusu nekretnine (da li se nekretnina nalazi u granicama građevinskog područja predviđenim urbanističkim planom),
 • dokaz državljanstva stjecatelja (ovjerena preslika putovnice i sl.) ili dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog registra), ako je stjecatelj strana pravna osoba,
 • u slučaju da podnositelja zahtjeva zastupa punomoćnik, potrebno je dostaviti punomoć u izvorniku ili ovjerenoj preslici
 • ako podnositelj zahtjeva nije odredio punomoćnika koji će ga zastupati, a nalazite se u inozemstvu, obvezan  je odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.


Napomena:

Stranku će se pozvati da dostavi, u primjerenom roku, i druge isprave, ako su potrebne u postupku.