Javni poziv

Slika /slike/Generičke fotografije/AdobeStock_474575334.jpeg
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavljuje
 
JAVNI POZIV
 
državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika koji ispunjavaju uvjete za pravosudnog inspektora iz članka 70. stavka 7. Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 67/18 i 21/22) zainteresiranim za rad u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Upravi za pravosudnu i upravnu inspekciju, Sektoru za pravosudnu inspekciju na poslovima nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem poslova državnoodvjetničke uprave da podnesu prijavu radi mogućeg angažmana u Sektoru za pravosudnu inspekciju.

Vaš interes za rad u Sektoru za pravosudnu inspekciju možete iskazati dostavom prijave  u roku 15 dana od dana objave ovog javnog poziva na e-mail adresu pravosudnainspekcija@mpudt.hr.
Uz  prijavu je potrebno dostaviti životopis.

Sukladno članku 107. stavku 2. Zakona o državnom odvjetništvu, državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika, uz svoj pristanak može biti raspoređen na poslove u ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, na vrijeme do četiri godine, za koje mu vrijeme državnoodvjetnička dužnost miruj, o čemu rješenje donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa, uz suglasnost Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.
 
                                                            Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
 


Pisane vijesti