Donošenje opće upute i informacije o polaganju državnog stručnog ispita

Što sa službenicima koji nisu položili državni stručni ispit u zakonskom roku?


Zbog brojnih upita o postupku i načinu polaganja Državnog stručnog ispita, obvezi i zakonom propisanim rokovima za obveznike polaganja kao i o zakonom propisanim posljedicama uslijed ne polaganja istog u za to predviđenim rokovima za državne službenike i službenike zaposlene u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo uprave izradilo je Opću uputu i informaciju o polaganju državnog stručnog ispita.
 

Obveza polaganja državnog stručnog ispita

 
Državni službenici i službenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi dužni su položiti državni stručni ispit u skladu sa Zakonom o državnim službenicima odnosno Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Službeniku koji ne položi državni stručni ispit u propisanom roku, prestaje služba po sili zakona - istekom roka u kojem je bio obvezan položiti državni stručni ispit.
 

Što sa službenicima koji nisu položili državni stručni ispit u zakonskom roku?

 
Prema Zakonu o državnim službenicima odnosno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika kao i o prestanku službe odlučuje se rješenjem. U rješenju o prijmu u službu, odnosno rješenju o rasporedu na radno mjesto, među ostalim, navodi se podatak o položenom državnom stručnom ispitu, odnosno rok za polaganje državnog stručnog ispita ako ga službenik nije položio.
 
Stoga, službenicima kojima rješenjem do sada nije utvrđena obveza polaganja državnog stručnog ispita, treba donijeti dopunsko rješenje sukladno članku 100. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku te im utvrditi obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku godine dana.
 
Međutim, službenicima kojima je rješenjem bila utvrđena obveza polaganja ispita, a ispit nisu položili u propisanom roku, čelnici tijela obvezni su donijeti rješenja o prestanku službe po sili zakona, s obzirom da prema zakonu kao i upravno - sudskoj praksi nema mogućnosti da se istima omogući polaganje državnog stručnog ispita.
 

Stranica