Suradnici probacijske službe

Kvalitetno i učinkovito obavljanje probacijskih poslova bilo bi nemoguće bez niza partnera s kojima probacijska služba surađuje u zajednici.
Sudovi, državno odvjetništvo i suci izvršenja probacijskoj službi nalažu obavljanje poslova za koje je probacijskoj službi zakonskim propisima dana nadležnost. Ujedno prate način obavljanja probacijskih poslova, a po potrebi i savjetuju probacijske službenike.
Važno je imati u vidu da je zadaća probacijske službe dvojaka – s jedne strane probacijska služba radi na rehabilitaciji i resocijalizaciji počinitelja kaznenih djela, dok s druge strane pomaže u zaštiti zajednice od kriminalnog ponašanja. U dijelu zaštite zajednice probacijska služba vrlo tijesno surađuje s policijom i sa zatvorskim sustavom, prvenstveno pravovremenom razmjenom informacija, a potom i kroz druge oblike zajedničkog rada. Vezano uz reintegraciju i resocijalizaciju počinitelja kaznenih djela, probacijska služba surađuje s cijelim nizom različitih vladinih i nevladinih organizacija koje mogu pomoći u prevladavanju poteškoća koje počinitelj kaznenog djela eventualno ima (psihički poremećaji, razni oblici ovisnosti, nasilničko ponašanje). Također, u svrhu prestanka činjenja kaznenih djela, počinitelje se uključuje i u obrazovne programe, programe prekvalifikacije i slično, te je u tom smjeru nužna suradnja i sa zavodom za zapošljavanje i različitim obrazovnim ustanovama.
U okviru obavljanja probacijskih poslova, probacijska služba djelomično radi i sa žrtvama kaznenih djela, pri čemu se žrtvama pristupa vrlo pažljivo i obzirno. Radi osiguravanja adekvatnog pristupa i poštivanja prava žrtava, probacijska služba ostvaruje kontinuiranu suradnju sa Samostalnom službom za podršku žrtvama i svjedocima, kao i s centrima za socijalnu skrb, kada su žrtve kaznenih djela maloljetne. Centri za socijalnu skrb nezaobilazan su partner probacijske službe u radu s počiniteljima kaznenih djela kod kojih su potrebne usluge iz domene sustava socijalne skrbi.
Jedan je od važnih poslova probacijske službe izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, koji se dijelom izvršava u državnim institucijama, ali velikim dijelom i u okviru nevladinih organizacija. Aktualno na ovaj način probacijska služba surađuje sa preko 1140 pravnih osoba. Na taj način osigurava se višestruka korist – za počinitelja, za pravnu osobu, ali i za zajednicu u cjelini. Počinitelj stječe nove uvide, navike i vještine, a ponekad na ovaj način nađe i posao. Pravna osoba i društvena zajednica imaju neposrednu korist od njegovog besplatnog rada, a bez štetna i dodatnih troškova koji bi nastupili u slučaju zatvorske kazne.
U svrhu evaluacije i unaprjeđivanja obavljanja probacijskih poslova, probacijska služba od početka svojeg rada surađuje i s akademskom zajednicom, naročito s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom.
 

Državno odvjetništvo

Državno odvjetništvo počinitelju kaznenog djela može uvjetovati odustajanje od kaznenog progona jednom od mogućih predviđenih obveza (primjerice, liječenje od ovisnosti), čije izvršavanje potom temeljem rješenja državnog odvjetništva nadzire probacijska služba. Također, državno odvjetništvo od probacijske službe može zatražiti i izvješće vezano uz donošenje odluke o prijedlogu vrste i mjere kazneno-pravne sankcije. Državno je odvjetništvo aktualno i važan suradnik u okviru Pilot projekta elektroničkog nadzora koji provodi probacijske služba. Iako se suradnja državnog odvjetništva i probacijske službe tek počinje razvijati, prva su iskustva jako dobra i govore u prilog mogućnosti intenziviranja i širenja međusobne suradnje.
 

Sudovi i suci izvršenja

Sudovi suradnju s probacijskom službom mogu ostvariti u okviru kaznenog postupka, tijekom izvršavanja sankcija i mjera u zajednici, kao i vezano uz uvjetni otpust s izdržavanja kazne zatvora. U okviru kaznenog postupka sudac od probacijske službe može zatražiti izvješće koje mu može biti od koristi prilikom odlučivanja o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije. Nadalje, probacijska služba nadzire i izvršava rad za opće dobro i uvjetnu/djelomično uvjetnu osudu, uz koje mogu biti izrečeni zaštitni nadzor i/ili posebne obveze, te nadzor izvršavanja sigurnosnih mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, obveznog liječenja od ovisnosti i obveznog psihosocijalnog tretmana. Suci izvršenja od probacijske službe mogu zatražiti izvješće koje im potom pomaže kod donošenja odluke povodom zamolbe zatvorenika za prekidom kazne zatvora ili kod odlučivanja o uvjetnom otpustu zatvorenika. Probacijska služba nadzire i uvjetni otpust zatvorenika, ako je to određeno rješenjem o uvjetnom otpustu ili ako su uz uvjetni otpust osuđeniku naložene određene obveze.
Probacijski službenici kod izvršavanja svih sankcija/mjera/obveza u zajednici pomažu osuđenicima u reintegraciji u zajednicu, a u slučaju njihovog neprihvatljivog ponašanja, o tome obavještavaju suca izvršenja. U takvim je situacijama važna brza povratna informacija suca probacijskoj službi odnosno brza reakcija suda.
 

Policija

Prevencija i suzbijanje kriminaliteta vrlo su zahtjevne zadaće, koje stoga podrazuzmjevaju i nužnost suradnje probacijske službe i policije, s obzirom da u određenoj mjeri ove dvije službe dijele odgovornost za sigurnost u zajednici
Ta suradnja u velikoj se mjeri temelji na Protokolu o suradnji Ministarstva pravosuđa/Sektora za probaciju i Ministarstva unutarnjih poslova/Ravnateljstva policije, koji je u primjeni od 1. rujna 2013. godine. U okviru ove suradnje ključna je pravodobna razmjena informacija o visokorizičnim počiniteljima kaznenih djela, počiniteljima kod kojih postoji sumnja na počinjenje novog kaznenog djela, ili kada postoje podaci o mogućoj ugroženosti ranije žrtve kaznenog djela ili zajednice u cjelini. Nadalje, kada probacijski službenik ima saznanja od same žrtve ili počinitelja ili neke druge osobe da je počinjeno novo kazneno djelo u obitelji, o tome odmah obavještava policiju. Policija je ujedno jedan od ključnih partnera u okviru Pilot projekta elektroničkog nadzora koji provodi probacijske služba. Zajednička je procjena probacijske službe i policije da još uvijek postoji puno prostora za daljnji razvoj zajedničkog rada, a što može doprinijeti obostranoj dobrobiti, većoj učinkovitosti svojeg rada, boljoj percepciji tog rada u javnosti, reduciranju kriminala i većoj sigurnosti zajednice.
 

Zatvorski sustav

Rehabilitacijski pristup zatvorskog i probacijskog sustava u radu s počiniteljima kaznenih djela otvara prostor za dobru i konstruktivnu suradnju ova  dva sustava. Kontinuiranim razvojem suradnje probacijskog i zatvorskog sustava doprinosi se povećanju sigurnosti i zaštiti društva kao i povećanju učinkovitosti kaznenopravnog sustava u cjelini.
Suradnja probacijske službe i zatvorskog sustava je izuzetno značajna, a naročito s obzirom na nadzor uvjetnog otpusta koji probacijska služba obavlja po izlasku zatvorenika iz kaznionice odnosno zatvora. Također, probacijska služba na zahtjev dostavlja izvješća zatvoru/kaznionici vezano uz donošenje odluka kod odobravanja pogodnosti izlaska zatvorenika. U okviru ovog zahtjeva može se zatražiti i da probacijska služba utvrdi odnos žrtve prema počinjenom kaznenom djelu.  Aktualno probacijski i zatvorski sustav zajednički provode Pilot projekt „Inicijalna procjena koristi rada probacijskog službenika u zatvoru“ ,  dok je u pripremi i provođenje Pilot projekta „Priprema zatvorenika za uvjetni otpust u suradnji zatvorskog sustava i probacijske službe“.
 

Centri za socijalnu skrb

Zajednički rad probacijske službe i sustava socijalne skrbi usmjeren je na prevenciju daljnjeg činjenja kaznenih djela i reintegraciju počinitelja u zajednicu.
Dragocjena je pomoć centara za socijalnu skrbi kod počinitelja kaznenih djela oskudnih materijalnih prilika, bez riješenog stambenog pitanja, kod narušene obiteljske dinamike i ostalih poteškoća, kod kojih centar za socijalnu skrb širokom lepezom svojih usluga može pomoći u socijalnoj integraciji počinitelja kaznenog djela.
Probacijska služba surađuje s centrima za socijalnu skrb i u svim situacijama kada postoji sumnja na ugrožavanje prava djece ili kada se radi o maloljetnim žrtvama kaznenog djela.
S obzirom na niz kriminogenih potreba prisutnih kod počinitelja kaznenih djela, potrebnim se ocjenjuje daljnji zajednički rad i intenziviranje suradnje u svrhu jačanja osobnih i socijalnih kapaciteta počinitelja, zaštite žrtve te povećanje kvalitete života u zajednici.
 

Služba za podršku žrtvama i svjedocima

Tijekom izvršavanja zaštitnog nadzora, sigurnosnih mjera i posebnih obveza, izrečenih uz rad za opće dobro i uvjetnu/djelomično uvjetnu osudu i uvjetni otpust, kao i tijekom nadzora prekida izvršavanja kazne zatvora, probacijski službenici u pojedinim predmetima kontaktiraju i sa žrtvama kaznenog djela u domu počinitelja kaznenog djela. Povremeno žrtve kaznenih djela probacijske službenike kontaktiraju i telefonski.
Kada to procijeni potrebnim, ili ako žrtva kaznenog djela traži informaciju i podršku, probacijski službenik  žrtvu usmjerava prema drugim službama koje joj mogu pružiti psihološku ili drugu pomoć , prvenstveno prema Samostalnoj službi za podršku žrtvama i svjedocima ili na Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja.
Kod postupanja vezano uz utvrđivanje odnosa žrtve prema počinjenom kaznenom djelu na zahtjev kaznionice odnosno zatvora, a s obzirom na zahtjevnost i osjetljivost obavljanja ovog posla,  probacijska služba navedeno utvrđuje u suradnji sa Samostalnom službom za podršku žrtvama i svjedocima.
 

Akademska zajednica

Probacijska služba ima potpisane Sporazume o suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, kao i sa Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Suradnja se odvija kroz zajedničke znanstveno-istraživačke projekte, provođenje prakse studenata i izradu diplomskih radova, zajedničko objavljivanje znanstvenih i stručnih radova i sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima. Probacijska služba će rado prihvatiti i suradnju s drugim studijima, s institutima i svim drugim dionicima akademske zajednice.
 

Nevladine organizacije

Nevladine organizacije su dionice društvene zajednice koji imaju i trebaju imati značajnu ulogu u rješavanju društvenih problema pa tako i kod suzbijanja kriminalnog ponašnja.
U okviru nevladinih organizacija velik broj počinitelja kaznenih djela izvršava rad za opće dobro na slobodi. Udruge pokazuju veliku senzibiliziranost kod počinitelja za koje je inače teško naći mjesto gdje će se izvršiti rad za opće dobro, kao što su to primjerice ovisnici o drogama. Osim što na ovaj način doprinose socijalnoj integraciji počinitelja kaznenih djela, udruge i nizom svojih različitih programa doprinose rehabilitaciji i resocijalizaciji počinitelja kaznenih djela, kao što su programi rehabilitacije ovisnika, programi rada s počiniteljima obiteljskog nasilja, programi rada s bivšim zatvorenicima.
Jednom godišnje probacijska služba dodjeljuje priznanje svojim suradnicima, među kojima su uvijek u velikom broju zastupljene i nevladine organizacije.