Žalba, podnošenje i odustanak

Žalba

Žalba mora sadržavati:
  • naziv tijela kojem se upućuje,
  • predmet na koji se odnosi,
  • oznaku rješenja koje se pobija (broj rješenja i datum donošenja),
  • u kojem je pogledu žalitelj nezadovoljan rješenjem,
  • ako se u žalbi iznose nove činjenice i novi dokazi, potrebno je obrazložiti zašto te činjenice i dokaze stranka nije iznijela tijekom prvostupanjskog postupka
  • ako ima zastupnika ili punomoćnika obavezno se prilaže punomoć,
  • ime i prezime i boravište-adresu žalitelja odnosno zastupnika ili punomoćnika (ne adresu sjedišta tijela ili ispostave u kojoj državni službenik radi i ne koristiti memorandume tih tijela),
  • vlastoručni potpis ili potpis druge osobe sukladno stavku 5. članka 71. Zakona o općem upravnom postupku

Otklanjanje nedostataka u žalbi obavlja se prema odredbama članka 73. Zakona o općem upravnom postupku. Izjavljena žalba može se dopunjavati novim činjenicama, dokazima i zahtjevima. 
 

Podnošenje žalbe

Žalba se podnosi Odboru za državnu službu putem tijela koje je donijelo rješenje na koje se žali. Ako Odbor izravno primi žalbu, vraća je tom tijelu i to iz dva razloga. Jedan je taj što tijelo prvog stupnja ima određena ovlaštenja i obvezu da samo postupi po žalbi prije nego što to učini Odbor i drugi razlog je da su Odboru za odlučivanje o žalbi potrebni svi spisi predmeta prvostupanjskog postupka kojima raspolaže ono tijelo koje je pobijano rješenje donijelo te mu ih mora poslati.


Odricanje i odustanak od žalbe

Stranka se može odreći prava na žalbu samo u roku za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi. Odricanje i odustanak od žalbe ne mogu se opozvati.