Postupanje tijela prvog stupnja

Tijelo koje je donijelo rješenje povodom žalbe (članak 113. Zakona o općem upravnom postupku):
 
  • odbaciti će žalbu novim rješenjem ako je žalba nedopuštena, nepravodobna ili izjavljena od neovlaštene osobe;
  • upotpuniti će postupak vođen po pravilima neposrednog rješavanja kada stranka zahtijeva da joj se omogući izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za rješavanje stvari ili da se provede ispitni postupak;
  • ispitati će zakonitost i ocijeniti svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava pa kada ocijeni da je žalba osnovana u cijelosti ili djelomično zamijenit će pobijano rješenje novim ako se ne dira u prava trećih osoba;
  • kada ocijeni da žalba nije osnovana kompletirati će spis i dostaviti ga Odboru sa žalbom u izvorniku

Dokumentacija koja se dostavlja uz rješenje koje se pobija žalbom su svi spisi predmeta, a osobito rješenje protiv kojeg se izjavljuje žalba, dokaz o uručenju toga rješenja i dokaz o danu i načinu predaje žalbe te ovisno o upravnoj stvari o kojoj se odlučuje:
 
  • prijam u državnu službu: odluka o raspisivanju natječaja/oglasa, tekst objavljen u „Narodnim novinama“, odnosno putem nadležne službe HZZ, odluka o imenovanju komisije, izvješće o radu komisije s rang-listom kandidata, dokumentacija izabranog kandidata i podnositelja žalbe, svi testovi uz provjeru psihofizičkih sposobnosti i provjeru drugih vrsta, bilješke s intervjua, službena bilješka ako je žalitelj izvršio uvid u natječajnu dokumentaciju i sl.,
  • premještaj: rješenje o rasporedu na radno mjesto s kojeg se premješta, eventualne dokaze o potrebi posla koje su uvjetovale premještaj, suglasnost i dr.,
  • raspored i raspolaganje: rješenje o prethodnom rasporedu, izvod iz pravilnika o unutarnjem redu i druge dokaze o ustrojstvenim promjenama,  kod raspolaganja dokaz da nema drugih odgovarajućih mjesta na koje bi žalitelj mogao biti raspoređen, odnosno što se sve poduzelo da bi žalitelj bio raspoređen prije stavljanja na raspolaganje,
  • prestanak državne službe (ovisi o vrsti prestanka): rješenje o općoj nesposobnosti za rad s klauzulom pravomoćnosti; presuda da je žalitelj osuđen za kazneno djelo ili odluka Službeničkog suda s klauzulom pravomoćnosti; sporazum o prestanku državne službe; rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme; dokaze da nije zadovoljio na probnom radu i dr,
  • jubilarna nagrada i uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta po osnovi ukupnog radnog staža ili za rad u državnim tijelima: preslika radne knjižice,
  • plaćeni dopust i jednokratne novčane pomoći: dokaze za plaćeni dopust, potvrde nadležnog liječnika o privremenoj nesposobnosti za rad duže od 90 dana, račune o kupnji lijekova i medicinskih pomagala, preporuka specijaliste.

Napomena: rješenja su upravni akti i moraju sadržavati sve dijelove prema članku 98. ZUP-a, a posebno se u obrazloženju moraju navesti konkretni i objektivni razlozi koji su doveli do odluke u izreci.