Postupanje i način rada Odbora

Postupanje Odbora

Odbor može:
  • odbaciti žalbu kao nepravodobnu, nedopuštenu ili izjavljenu od neovlaštene osobe,
  • oglasiti rješenje ništavim,
  • odbiti žalbu,
  • poništiti rješenje u cijelosti ili djelomično, te ovisno o prirodi upravne stvari samo riješiti stvar ili dostaviti predmet na ponovno rješavanje prvostupanjskom tijelu,
  • izmijeniti rješenje,
  • poništiti rješenje jer je doneseno od strane nenadležnog tijela i dostaviti predmet nadležnom tijelu.


Način rada

Postupak povodom žalbe provodi vijeće u sastavu od tri člana Odbora ili član Odbora kao ovlašteni voditelj postupka što određuje predsjednik. Vijeće odlučuje o žalbama protiv rješenja o prijmu u državnu službu, rasporedu na radno mjesto, premještaju, stavljanje na raspolaganje i prestanku državne službe, te o poništavanju ili ukidanju po pravu nadzora nezakonito upravnog akta, a o ostalim pitanjima iz državne službe odlučuje ovlašteni voditelj postupka.
 

Dostava rješenja Odbora za državnu službu

Obavlja se stranci putem prvostupanjskog tijela što je prije moguće.


Pravna zaštita protiv rješenja Odbora

Protiv rješenja Odbora ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom upravnom sudu (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) u roku od 30 dana od dana dostave rješenja koja se podnosi izravno nadležnom upravnom sudu.

Tužba se može podnijeti i ako Odbor u zakonskom roku ne donese odluku o žalbi.