Stalni sudski tumači

  • stalni sudski tumači tumače odnosno prevode na zahtjev pravosudnih tijela ili stranaka za potrebe postupaka izgovoreni ili pisani tekst s hrvatskog jezika na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski jezik ili sa stranog jezika na drugi strani jezik
  • stalne sudske tumače imenuje i razrješava ministar nadležan za poslove pravosuđa trajno odnosno bez ograničenja mandata
  • sve informacije o stalnim sudskim tumačima nalaze se na ovoj mrežnoj stranici
  • odgovore na dodatna pitanja možete zatražiti putem elektroničke pošte: tumaci@mpu.hr
 

Imenovanje stalnog sudskog tumača
Zahtjev za imenovanje stalnog sudskog tumača
Provjera znanja o ustrojstvu sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja
Stručna obuka stalnih sudskih tumača
Polica osiguranja stalnih sudskih tumača
Službena iskaznica stalnog sudskog tumača
Popis stalnih sudskih tumača
Dnevnik prijevoda i ovjera