Imenovanje stalnog sudskog tumača

Uvjeti za imenovanje stalnih sudskih tumača
 
Za stalnog sudskog tumača može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 
  1. državljanin je Republike Hrvatske, državljanin države članice Europske unije ili državljanin države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru,
  2. ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij,
  3. vlada odgovarajućim stranim jezikom visoke razine odnosno ima završen studij stranog jezika, završen studij na stranom jeziku ili ima ispravu o poznavanju stranog jezika razine C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike odnosno druge najviše razine za koju postoji priznat ispit i vlada hrvatskim jezikom,
  4. zdravstveno je sposobna za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača,
  5. uspješno je završila provjeru znanja iz ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja,
  6. ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača

Prepreka za imenovanje za stalnog sudskog tumača
 
  • kazneni postupak u tijeku odnosno pravomoćna osuda za kaznena djela za koja se postupak vodi po službenoj dužnosti, osim za kaznena djela koja se odnose na sigurnost prometa pod uvjetom da za ta kaznena djela osoba nije osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora

Posebna napomena tumačima kojima je mandat u tijeku:
 
  • stalni sudski tumači koji su imenovani do 31. prosinca 2022. od strane sudova zahtjev za imenovanje podnose Ministarstvu najkasnije 30 dana prije isteka vremena prethodnog imenovanja
u tom slučaju, ako ispunjavaju druge uvjete propisane važećim Zakonom o sudovima, nisu dužni polagati provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja niti obaviti stručnu