Projekti

Projekti u tijeku

Transition facility „Support to further development and strengthening of the Probation Service in Croatia

U lipnju 2016. godine Sektor za probaciju,  u suradnji s Kraljevinom Španjolskom i IRZ-om, njemačkom zakladom za međunarodnu pravnu suradnju započeo je realizaciju twinning projekta u okviru prijelaznog instrumenta pomoći Transition facility, vrijednog 1.000.000,00 Eura. 
U okviru komponente „Poboljšanje institucionalnog kapaciteta Probacijske službe“ tijekom 2016. godine izrađene su preporuke za poboljšanje postojećeg zakonodavnog okvira i probacijske prakse u izvršavanju svih probacijskih poslova, u skladu s EU standardima, praksom i preporukama. U okviru komponente „Izobrazba u Probacijskoj službi“ napravljena  Analiza potreba za izobrazbom u probacijskoj službi, te su na temelju iste dizajnirana tri  posebna programa izobrazbe s fokusom na tretman počinitelja različitih kategorija: za počinitelje kaznenih djela seksualnog karaktera, za počinitelje kaznenog djela rodno uvjetovanog nasilja i za počinitelje drugih oblika nasilja. U okviru treće komponente „Podrška uvođenju elektroničkog  nadzora“ – napravljena je priprema za provođenje pilot projekta, uspostavljena je međusektorska suradnja između ključnih partnera relevantnih za uspješno uvođenje EN (policija, sudovi, državno odvjetništvo, zatvorski sustav), formirana radna skupine za implementaciju pilot projekta, izrađen je nacrt protokola za prvođenje elektronskog nadzora i članovima radne skupine omogućena studijska posjeta Kraljevini Španjolskoj u kojoj su upoznati sa visoko razvijenim sustavom elektronskog nadzora. Pilot projekt uvođenja elektronskog nadzora započeo je 17. veljače 2017. godine, a cilj mu je nadzirati do 20 osuđenika  s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. U pilot projekt biti će uključeni probacijski službenici Središnjeg ureda, Probacijskih ureda Zagreb I i II, te policija, Županijski sudovi u Zagrebu i Velikoj Gorici, Državno odvjetništvo i zatvorski sustav. U okviru komponente „Povećanje osviještenosti javnosti o ulozi Probacijske službe i povećanje prepoznatljivosti Probacijske službe napravljeni su nacrti Komunikacijske strategije i promotivnih materijala hrvatske probacijske službe.
 

Norway grants, bilateralni projekt sa Kraljevinom Norveškom 

Ovaj projekt osmišljen je kao početni korak u okviru uspostavljanja suradnje hrvatske probacijske službe s norveškom probacijskom službom  i razmjene stručnih znanja i praktičnih iskustava na području izvršavanja sankcija i mjera u zajednici. U listopadu 2016. godina realizirana je studijska posjeta sedam službenika Sektora za probaciju norveškoj probacijskoj službi, Kristiansand u kojoj su prezentirana iskustva i izazovi s kojima se norveška probacijska služba susreće u radu, iskustva u primjeni elektronskog nadzora te načinu provođenja tretmanskih programa, izobrazbi probacijskih službenika, suradnja sa zatvorskim sustavom u pripremi osuđenika za uvjetni otpust i rad s uvjetno otpuštenim osuđenicima. Uzvratna posjeta norveške probacijske službe realizirana je u travnju 2017. godine, u okviru koje je 21 službenik Sektora za probaciju bio uključen u edukaciju o primjeni preventivnog programa „Vožnja pod utjecajem“ koji provodi norveška probacijska služba. 

 

Završeni projekti

EU projekt IPA 2008 „Razvoj probacijskog sustava u Republici Hrvatskoj“

Projekt IPA 2008 „Razvoj probacijskog sustava u Republici Hrvatskoj“ sa svrhom pružanja materijalne pomoći i stručne podrške u izgradnji probacije kao profesionalne organizacije sposobne obavljati probacijske poslove, realiziran je u suradnji hrvatske probacijske službe s konzorcijem Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Češke, u razdoblju od lipnja 2011. do travnja 2013. godine. Projektne aktivnosti su planirane kroz tri osnovna područja:
I: Priprema Uprave za učinkovito upravljanje novom probacijskom službom kroz institucionalnu izgradnju
II: Razvijanje sustava za procjenu rizika i potreba (instrument i izobrazba)
III: Izgradnja kapaciteta Sektora za probaciju.
Tijekom dvogodišnjeg projekta napravljena je analiza aktualnog stanja i postojećih profesionalnih standarda, izrađen je sistematični alat za procjenu rizika i potreba počinitelja kaznenih djela, izrađen je priručnik za primjenu Sustava procjene počinitelja, razvijene su smjernice za analizu podataka dobivenih procjenom i izrađen je priručnik za pisanje izvješća, te osmišljeni obrasci izvješća probacijske službe. Izrađeni su su izrađeni standardi i profesionalne smjernice za probacijske službenike vezano uz sve probacijske poslove usklađene sa europskom praksom i standardima. Razvijena je centralna baza podataka o osobama uključenim u probaciju  i počeo se koristiti informatički softver za podršku poslovnim procesima probacijske službe. Osmišljen je upravljački okvir s identificiranim ključnim indikatorima provedbe i metodama praćenja, u skladu s EFQM standardima (European Fundation for Quality Management). Izrađen je program i dugoročna strategija izobrazbe probacijskih službenika te je provedena sveobuhvatna obuka probacijskih službenika, svih razina (probaicjski službenici, administrativno osoblje, voditelji).  Izrađena je dugoročna strategija razvoja ljudskih potencijala temeljene na projekcijama svih poslova koje će obavljati probacijski službenici i potrebnim vještinama, te komunikacijska strategija probacijske službe temeljena na analizi dionika i inicijalnim iskustvima. Dizajniran je prijedlog nove Strategije razvoja probacije u RH. U okviru projekta svi probacijski uredi opremljeni su namještajem i potrebnom tehničkom opremom za rad.

SPF projekt „Transitional Support for the Development of a Probation Service in Croatia“

U rozdoblju od travnja 2008. do  travnju 2010. godine realiziran je bilateralni projekt u suradnji s Ujedinjenim kraljevstvom,  SPF (Strategic Programme Fund) projekt pod nazivom „Transitional Support for the Development of a Probation Service in Croatia“. Svrha projekta  bila je pružiti stručnu pomoć Ministarstvu pravosuđa RH u stvaranju preduvjeta za razvoj probacijske službe u Hrvatskoj, u razdoblju između završetka EU Twinning Light projekta CARDS 2004  (prosinac 2007) i EU Twinning projekta IPA 2008 čiji se početak realizacije očekivao u lipnju 2011. godine. Glavne koristi ovog projekta bile su:
Demonstracija uloge probacijskog službenika u pritvorskoj fazi kaznenog postupka, Nacionalni standardi za povjerenike koji su radili na izvršavanju uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi, Prijedlog zakonskog okvira neophodnog za ustroj i funkcioniranje hrvatske probacijske službe (uključujući prijedlog Zakona o probaciji, izmjene Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku, Zakona o izvršavanju kazne zatvora), Izrada prve verzije instrumenta za procjenu rizika i tretmanskih potreba počinitelja kaznenog djela, te preporuka za njegovu primjenu, Priprema za selekciju i odabir kadrova za probacijsku službu, te osposobljavanje probacijskih službenika u 2010. godini, povećanje kapaciteta Ministarstva pravosuđa za planiranje i upravljanje ustrojavanjem nacionalne probacijske službe.
 

Twinning light projekt CARDS 2004 „Podrška razvoju probacijskog sustava u Hrvatskoj“

U razdoblju od svibnja do prosinca 2007. godine Uprava za zatvorski sustav (Ministarstvo pravosuđa RH) u suradnji s Nacionalnom probacijskom službom Ujedinjenog Kraljevstva (Ministarstvom pravosuđa UK)  realizirala je projekta s ciljem pružanja podrške Ministarstvu pravosuđa RH u planiranju razvoja probacijskog sustava u Hrvatskoj,  kako bi se unaprijedio sustav izvršavanja kaznenopravnih sankcija i mjera osobito u odnosu na procese prilagodbe i približavanja zakonodavstva RH zakonodavstvu EU. Rad u ovom projektu odvijao  se kroz neposrednu suradnju eksperata iz UK i hrvatske radne grupe sastavljene od predstavnika Ministarstva pravosuđa (zatvorskog sustava, sudstva), Ministarstva prosvjete i zananosti i  Fakulteta pravnih znanosti.
Tijekom realizacije ovog projekta članovi radne skupine upoznali su se s praksom i  iskustvima probacijskih sustava velikog broja europskih zemalja, a osobito s načinom funkcioniranja i radom Probacijsko-medijacijske službe Republike Češke i Nacionalne probacijske službe Engleske i Walesa,  što je omogućilo razmatranje širokog opsega  opcija u strateškom planiranju budućih procesa i donošenje ključnih odluka na osnovi najboljih dosupnih informacija.
 
Obavljeni su razgovori s velikim brojem značajnih sudionika u ovom projektu odnosno mogućih partnera buduće probacijske službe (državno odvjetništvo, sudstvo, socijalna skrb, policija, zdravstvena zaštita, počki pravobranitelj, crkva, Caritas, zavod za zapošljavanje, školstvo, zatvorski sustav, nevladine udruge, pravne osobe u kojima se izvršava rad za opće dobro, gradski ured za zdravstvo i socijalnu skrb...), te prikupljeni relevantni statistički podaci, temeljem kojih je napravljena sveobuhvatna analiza (PESTL analiza) političkog, ekonomskog, socijalnog, tehničkog i pravnog konteksta, koji imaju potencijalni utjecaj na ciljeve projekta. Napravljena je i  SWOT analiza,   s opisima jakih i slabih strana, te prilika i rizika, za koje se može pretpostaviti da bi mogli utjecati na uspjeh projekta. Ključna aktivnost u projektu je bilo razmatranje i odabir  mogućih opcija/ modela koji je ostvariv u hrvatkom kontekstu, te planiranje daljnjih koraka za pripremu  i osiguravanje potrebnih uvjeta za razvoj buduće službe. Konačni rezultat ovog projekta je bio prijedlog zakonskog okvira za modernu probacijsku službu, temeljen na najboljoj EU praksi i Strategija ustrojavanja probacijske službe u Hrvatskoj, koja je identificirala ključne ciljeve i vrijednosti nove hrvatske probacijske službe.
Budući projekti

​Prijedlog projekta jačanja ljudskih potencijala u suradnji sa Samostalnom službom za podršku žrtvama

U suradnji sa Samostalnom službom za podršku žrtvama i svjedocima finaliziran je prijedlog projekta za realizaciju kojeg će se osigurati sredstva iz strukturnih fondova Europske unije. Specifični ciljevi ovog projekta su osnaživanje službenika Sektora za probaciju i Samostalne službe  za podršku žrtvama i svjedocima kroz sustavnu i kontinuiranu superviziju, jačanje profesionalnih kompetencija kroz kontinuirane edukacije službenika, povećanje sigurnosti službenika kroz njihovo osposobljavanje za korištenje tehnika samoobrane, daljnja promocija rada ovih službi, te osiguravanje nedostatne informatičke opreme potrebne za rad.