Izvori za polaganje ispita

Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije do 25. dana u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se ispit polaže.
 

Predmet stečajno pravo obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 
 • Stečajni zakon
"Narodne novine", broj 71/15 i 104/17
 • Zakon o sudovima
"Narodne novine", broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16, 67/18i to:
- opće odredbe
- ustrojstvo, djelokrug i nadležnost sudova
 • Zakon o javnom bilježništvu
"Narodne novine", broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16., i to:
- osnovne odredbe
 • Zakon o parničnom postupku
"Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14., i to:
- stranke i njihovi zakonski zastupnici
- punomoćnici
- dostava pismena i razmatranje spisa
- prekid i obustava postupka
- sudska nagodba
 • Ovršni zakon
"Narodne novine", broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17.), i to:
- osnovne odredbe
- ovršna i vjerodostojna isprava
- predlaganje i određivanje ovrhe
- provedba ovrhe
- prodaja nekretnine
- namirenje vjerovnika
- ovrha na novčanoj tražbini ovršenika
- osiguranje prethodnim mjerama
- privremene mjere
 • Zakon o mirenju
"Narodne novine", broj 18/11.
 
 
Predmet osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Narodne novine«, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15. - pročišćeni tekst, i to:
- opće odredbe o stvarima i stvarnim pravima
- posjed
- o vlasništvu uopće
- suvlasništvo
- zajedničko vlasništvo
- vlasništvo posebnih dijelova nekretnine
- stjecanje vlasništva
- zaštita vlasništva
- založno pravo
 • Zakon o zemljišnim knjigama

"Narodne novine", broj 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10, 55/13., 60/13. i 108/17, i to:
- opće odredbe
- sastav zemljišne knjige
- o knjižnim upisima
- brisovna tužba
- amortizacija i brisanje starih hipotekarnih tražbina
 • Zakon o obveznim odnosima
"Narodne novine", broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18, i to:
- sklapanje ugovora
- zastupanje
- nevaljanost ugovora
- raskid ugovora zbog neispunjenja, raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti, nemogućnost ispunjenja, prekomjerno oštećenje, zelenaški ugovor
- pravo na naknadu štete
- kamata
- prestanak obveza
- zakašnjenje
- prijeboj (kompenzacija)
- zastara
- novčane obveze
- solidarne obveze
- pobijanje dužnikovih pravnih radnji
- promjena vjerovnika ili dužnika
- jamstvo
- ustup tražbine (cesija)
- ugovor o kupoprodaji
- opće odredbe
- sastojci ugovora o kupoprodaji
- ugovor o darovanju
- opće odredbe
- opoziv zbog osiromašenja darovatelja
- ugovor o zajmu
- ugovor o doživotnom uzdržavanju
- ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
 • Zakon o trgovačkim društvima
"Narodne novine", broj 111/93., 34/99., 121/99. - vjerodostojno tumačenje, 52/00. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15., i to:
- opće odredbe
 • Zakon o mjenici
"Narodne novine", broj 74/94. i 92/10., i to
- izdavanje i oblik trasirane mjenice
- vlastita mjenica
 • Zakon o obrtu
"Narodne novine", broj 143/13., i to:
- opće odredbe
- tvrtka i sjedište
- poslovanje obrta
- prestanak obrta.
 

Predmet osnove računovodstva i financija obuhvaća sljedeće pravne izvore:
 
 • Zakon o računovodstvu
Narodne novine, broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18., i to:
- opće odredbe
- računovodstveni poslovi i knjigovodstvene isprave
- poslovne knjige
- popis imovine i obveza
- financijski izvještaji
 • Zakon o platnom prometu
"Narodne novine", broj 66/18., i to:
- opće odredbe i prava i obveze u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga
- institucije za platni promet
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
"Narodne novine", broj 68/18., i to:
- provedba ovrhe na novčanim sredstvima
- postupanje poslovnog subjekta u uvjetima blokade računa
- jedinstveni registar računa
 • Zakon o porezu na dohodak
"Narodne novine", broj 115/16. i 106/18., i to:
- temeljne odredbe
- vrste dohodaka
- porezni gubitak i osobni odbitak
 • Zakon o porezu na dobit
"Narodne novine", broj 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13. i 143/14., i to:
- temeljne odredbe, porezni obveznik, porezna osnovica
- porezna stopa
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost
"Narodne novine", broj broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16. i 106/18. i to:
- temeljne odredbe
- predmet oporezivanja
- porezni obveznik
- oporezive transakcije
- mjesto oporezivanja
- nastanak oporezivog događaja
- porezna osnovica
- stope PDV-a
- porezna oslobođenja
- odbitak pretporeza
- obveze poreznih obveznika i osoba koje nisu porezni obveznici
- razdoblje oporezivanja, obračunavanje PDV-a, postupak oporezivanja i plaćanje podnošenje prijave PDV-a
 • Zakon o porezu na promet nekretnina
"Narodne novine", broj 115/16. I 106/18., i to:
- temeljne odredbe
- predmet oporezivanja
- porezni obveznik
- porezna osnovica
- porezna stopa
- porezna oslobođenja
 • Zakon o mirovinskom osiguranju
"Narodne novine", broj 130/10. - pročišćeni tekst, 61/11., 114/11., 76/12.,112/13., 133/13., 157/13., 151/14. i 33/15. 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, i to:
- opće odredbe
- vrste osiguranja, osigurane osobe i prava iz mirovinskog osiguranja.
 

Predmet stečaj potrošača obuhvaća sljedeći pravni izvor:
 
 • Zakon o stečaju potrošača
"Narodne novine", broj 100/15. i 67/18
  

Predmet osnove obiteljskog prava obuhvaća sljedeći pravni izvor:
 
 • Obiteljski zakon
"Narodne novine", broj 103/15., i to:
- imovinski odnosi bračnih drugova
- uzdržavanje
- opće odredbe
- uzdržavanje djece, roditelja, drugih srodnika i maćehe ili očuha
- uzdržavanje bračnog druga
- uzdržavanje izvanbračnog druga i roditelja izvanbračnog djeteta
- postupak radi zaštite obiteljskog doma
- ovrha radi uzdržavanja.
 

Predmet osnove nasljednog prava obuhvaća sljedeći pravni izvor:
 
 • Zakon o nasljeđivanju
"Narodne novine", 48/03., 163/03., 35/05., 127/13., 33/15. I 14/19., i to:
- opće odredbe
- pravni temelj nasljeđivanja
- nasljeđivanje na temelju zakona
- nasljedni redovi
- posebne odredbe za neke nasljednike
- nasljeđivanje na temelju oporuke
- pretpostavke valjanosti oporuke
- sadržaj oporuke
- pravo na zapis
- nužni nasljednici
- uračunavanje darova i zapisa
- ugovor o nasljeđivanju i o budućem nasljedstvu ili zapisu
- ustup i raspodjela imovine za života
- stjecanje ostavine i odricanje od nasljedstva
- odgovornost nasljednika za ostaviteljeve dugove
- pravni položaj nasljednika.