Zaključak Vlade RH o službenom dopisivanju tijela državne uprave u neupravnim stvarima putem e-maila

Tijela državne uprave obvezna su uspostaviti  elektroničku kontaktnu točku u pisarnici tijela.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj  16. ožujka 2016. godine, donijela Zaključak kojim se obvezuju tijela državne uprave da u međusobnom službenom dopisivanju kao i u službenom dopisivanju s drugim tijelima odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima neupravne akte i druge materijale otpremaju putem elektroničke pošte (e-mail), a u svrhu smanjenja troškova otpreme.
 
Stoga su tijela državne uprave, u roku od 30 dana, obvezna uspostaviti  elektroničku kontaktnu točku u pisarnici tijela, putem koje će se zaprimati i otpremati neupravni akti i drugi materijali, što znači formirati e-mail adresu koja će jedinstveno označavati  elektroničku evidenciju pisarnice (npr. pisarnica@domena.hr) i o istoj obavijestiti Ministarstvo uprave putem online obrasca: https://e-upitnik.gov.hr/index.php/211913/lang-hr .
 
Sa pismenima koja su zaprimljena elektroničkim putem postupa se na način propisan Uredbom o uredskom poslovanju što znači da se upisuju u urudžbeni zapisnik.  U skladu s člankom 7. Uredbe o uredskom poslovanju, ovlasti i postupanje u poslovima uredskog poslovanja uređuju se pravilnikom o unutarnjem redu tijela.
 
Elektronička kontaktna točka Ministarstva uprave za službeno dopisivanje tijela državne uprave:  

Stranica