Sjednica Vlade: Etički kodeks za službenike i namještenike upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Slika /slike/00 MINISTAR HABIJAN/HN20240328463853.JPG

Ministar Damir Habijan predstavio je na sjednici Vlade Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Ovim zakonom uređuje se radnopravni status zajedničkog službenika ili službenika zajedničkog upravnog tijela jedinica lokalne samouprave koje su funkcionalno povezane.

"Također, predlaže se utvrditi obvezu polaganja državnog ispita odgovarajuće razine, rokove za polaganje državnog ispita i posljedice neizvršenja obveze polaganja državnog ispita" izjavio je ministar.

Zakonskim se prijedlogom uklanja pravna praznina u slučaju kada upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nema imenovanog pročelnika odnosno propisati obvezu općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana da u tom slučaju raspiše javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnog tijela te u propisanom roku donese rješenje o imenovanju pročelnika ili odluku o poništenju javnog natječaja, a da do imenovanja pročelnika upravnog tijela može ovlastiti službenika upravnog tijela lokalne jedinice (koji ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto pročelnika) da privremeno obavlja poslove pročelnika do njegova izbora.

Prihvaćeno je donošenje etičkog kodeksa kojim će se detaljnije urediti pravila ponašanja službenika i namještenika upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i utvrditi će se institucionalni okvir za njegovu provedbu te obvezati službenike da na dan početka rada potpišu izjavu o nepostojanju sukoba interesa.

"Utvrđivanje etičkih standarda u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi preduvjet je za ispunjavanje mjera iz Strategije sprječavanja korupcije 2021. do 2030." napomenuo je ministar.

U skladu sa sudskom praksom prihvaćeno je reguliranje pitanja objave pravilnika o unutarnjem redu upravnog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u službenom glasilu te jedinice, kao i pitanje donošenja i stupanja na snagu tog pravilnika te trenutak stupanja na snagu plana prijma u službu.
foto/izvor: HINA 

Pisane vijesti