Sektor pravnih poslova i upravljanja kaznenim tijelima i Centrom za izobrazbu

Aktivnosti i poduzete mjere iz nadležnosti djelokruga rada Uprave za zatvorski sustav, Središnjeg ureda, Sektora pravnih poslova i upravljanja kaznenim tijelima i Centrom za izobrazbu u 2016. godini

Sektor pravnih poslova i upravljanja kaznenim tijelima i Centrom za izobrazbu obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih nacionalnih i međunarodnih propisa iz područja izvršavanja kaznenopravnih sankcija i mjera te odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod, poslove planiranja i nadzora nad upravljanjem kaznenim tijelima i Centrom za izobrazbu, poslove ujednačavanja prakse i postupanja i praćenja ostvarivanja prava zatvorenika, istražnih zatvorenika, kažnjenika i maloljetnika, priprema odgovore i daje obavijesti na temelju upita državnih tijela o podacima iz evidencija zatvorenika, istražnih zatvorenika, kažnjenika i maloljetnika.

Surađuje s drugim državnim tijelima, institucijama i organizacijama civilnog društva.

Obavlja upravni i inspekcijski nadzor nad pravilnosti i zakonitosti rada kaznenih tijela i Centra za izobrazbu iz djelokruga Sektora, obavlja pripremu, izradu, koordinaciju i nadzor nad provedbom aktivnosti koje se odnose na jedinstveni način postupanja u obavljanju poslova iz djelokruga Sektora, priprema provedbu izručenja i premještaja (transfera), priprema nacrte propisa, vodi evidencije te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora pravnih poslova i upravljanja kaznenim tijelima i Centrom za izobrazbu ustrojene su sljedeće službe:
 1. Služba upravljanja kaznenim tijelima i Centrom za izobrazbu
 2. Služba za psihosocijalnu pomoć ovlaštenim službenim osobama
 

Aktivnosti i poduzete mjere Službe upravljanja kaznenim tijelima i Centrom za izobrazbu u 2016. godini

 • sudjelovanje u aktivnostima vezanim za Twininng projekt „Podrška zatvorskom sustavu RH, program IPA 2012“,
 • predavanje na 29. Temeljnom tečaju za službenike Odjela osiguranja Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa,
 • sudjelovanje u radu Ispitne komisije za stručne ispite za zvanje službenika pravosudne policije,
 • sudjelovanje u Radnoj skupini za izradu nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Pravilnika o središnjoj evidenciji, očevidniku i drugim evidencijama koje se vode za zatvorenike kojima je određen istražni zatvora,
 • sudjelovanje u Radnoj skupini za izradu nacrta prijedloga Pravilnika o matici, osobniku i drugim evidencija koje se vode u kaznionicama i zatvorima,
 • sudjelovanje u radnoj skupini za izradu Uredbe o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima,
 • sudjelovanje u radu Povjerenstva za pripremu javnog natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora,
 • sudjelovanje u radu Povjerenstva za premještaj zatvorenika,
 • sudjelovanje u radu Povjerenstva za upućivanje zatvorenika na izdržavanje kazne zatvora,
 • sudjelovanje u svojstvu predstavnika Ministarstva uprave u Komisijama za provedbu javnog natječaja u drugim državnim tijelima,
 • predavanje na seminaru „Senzibilizacija službenika zatvorskog sustava za koncept sprečavanja diskriminacije u zatvorskom sustavu“
 • predavanje na okruglom stolu „Novi okviri suradnje zatvorskog sustava Republike Hrvatske s organizacijama civilnih društva“, Zaštita osobnih podataka u zatvorskom sustavu,
 • sudjelovanje u radu Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa, 
 • sudjelovanje u radu Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog izvršavanja kazne zatvora,
 • postupanje u predmetima naknade štete službenika iz ranijih godina (priprema dokumentacije i očitovanja u sudskim postupcima povodom tužbi službenika kaznenih tijela, davanje suglasnosti za sklapanje sudskih i izvansudskih nagodbi u postupcima naknade štete i dostava Glavnom tajništvu podnesaka kaznenih tijela povodom isplate (pravomoćne presude, nagodbe, troškovi svjedoka), budući da zahtjeve za naknadu štete od 2016. godine pa nadalje,  zaprima, urudžbira i po njima postupa Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo,
 • davanje suglasnosti za posjete i dostavljanje odgovora na upite novinar/građana Samostalnom odjelu za odnose s javnošću, obzirom da se predmeti ne vode na nas nismo u mogućnosti prikazati broj tih predmeta, no radi se o velikom broju postupanja, gotov na dnevnoj razini,
 • provođenje upravnih i inspekcijskih nadzora nad zakonitošću rada kaznionica/zatvora,
 • postupanje po zahtjevima Pučkog pravobranitelja,
 • postupanje po pritužbama zatvorenika podnesenih na postupak, odnosno odluku zaposlenika kaznionice/zatvora (ukupno 138),
 • postupanje po zahtjevima zatvorenika za mirno rješenje spora radi naknade štete zbog (uvjeta smještaja, pružanja zdravstvene zaštite i sl.), tijekom izvršavanje kazne zatvora, odnosno mjere istražnog zatvora u kaznenim tijelima (ukupno 56 zaprimljenih tijekom 2016. godine) te postupanje po zahtjevima, odnosno tužbama iz ranijih godina,
 • postupanje po zahtjevima  Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u svezi predmeta zatvorenika pred Europskim sudom za ljudska prava (ukupno sedam zahtjeva tijekom 2016. godine),
 • postupanje u postupcima, premještaja, izručenja i predaja osuđenika/zatvorenika iz Republike Hrvatske u druge države i obratno (ukupno 136),
 • postupanje po zamolbama stranaka za izdavanjem uvjerenja o izdržavanju kazne zatvora u svojstvu bivših političkih zatvorenika (ukupno 23),
 • postupanje po traženjima drugih državnih tijela, pravnih i fizičkih osoba u svezi podataka o zatvorenicima (ukupno 216),
 • suglasnosti kaznenim tijelima u svezi posjeta, rada službenika i sl. (ukupno 32),
 • upute kaznenim tijelima ujednačavanja postupanja u svezi primjene zakonskih i podzakonskih akata (ukupno 13).
 

Aktivnosti i poduzete mjere Službe za psihosocijalnu pomoć ovlaštenim službenim osobama u 2016. godini

 • 19 radionica na temu „Izgaranje na poslu i međuljudski odnosi“, obuhvaćena sva kaznena tijela - ukupno 181 polaznik,
 • dvije krizne intervencije (napad na službenu osobu i požar) - psihosocijalna podrška pružena za 12 službenika,
 • psihološko savjetovanje - 10 službenika (12 - obiteljski problemi, 2 - mobbing, 5 - narušeni međuljudski odnosi, 1- zdravstveni problemi,
 • jedna medijacija - pritužba mobbing,
 • donesen prijedlog Protokola o postupanju u kriznim situacijama,
 • u sklopu Twining projekta Podrška zatvorskom sustavu RH - završena edukacija za trenere radionice Vještine rukovođenja,
 • priprema PP prezentacije, ranog materijala, učestvovanje u organizaciji edukacije za  rukovodeće službenike (IPA 2012).


Pisane vijesti | Zatvorski sustav