Predstavljanje rezultata istraživanja tržišta o poznavanju i stavovima građana o e-uslugama pravosudnog sustava

  • Slika /slike/Projekti/Norveski financijski mehanizam/25-10-2021-e-usluge/Slika1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Povodom predstavljanja rezultata istraživanja tržišta o poznavanju i stavovima građana o e-uslugama pravosudnog sustava u okviru projekta „Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu i promocija e-usluga“, 25. listopada 2021. godine u Splitu i u Zagrebu održane su dvije konferencije.
Projekt „Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu i promocija e-usluga“ provodi se u sklopu programa Pravosuđe i unutarnji poslovi u okviru Norveškog financijskog mehanizma 2014. - 2021. Projektom upravlja Ministarstvo pravosuđa i uprave uz potporu Norveške sudske uprave u ulozi donatorskog programskog partnera te Vijeća Europe kao međunarodne partnerske organizacije. Čine ga tri komponente: Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu, Promocija e-usluga u okviru pravosuđa te Upućivanje sudaca na Europski sud za ljudska prava.
U okviru konferencije u Zagrebu predstavljen je projekt s naglaskom na treću komponentu Sekundiranje sudaca na Europskom sudu za ljudska prava, a iskustvo rada na predmetima Europskog suda za ljudska prava prezentirala je sutkinja Općinskog suda u Splitu Daniela Pivčević, koja je godinu dana provela u Strasbourgu.
Na konferenciji u Splitu predstavljeni su rezultati istraživanja tržišta o poznavanju i stavovima građana o e-uslugama pravosudnog sustava, obavljenog u okviru komponente projekta Promocija e-usluga u okviru pravosuđa.
Prisutnima su se uvodno obratili državni tajnik Ministarstva pravosuđa i uprave mr. sc. Josip Salapić i gradonačelnik Grada Splita Ivica Puljak, a službenici Ministarstva pravosuđa i uprave govorili su o cjelokupnom projektu te predstavili rezultate istraživanja.
Istraživanje tržišta dio je projektne aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje e-usluga u pravosuđu odnosno analize korištenja e-usluga pravosudnog sustava i izrade preporuka za unaprjeđenje postojećih. Istraživanje je trajalo 44 dana te je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1000 hrvatskih građana, s ciljem utvrđivanja preferiranih kanala komunikacije s državnim tijelima i pružateljima usluga te poznavanja i korištenja e-usluga pravosudnog sustava.
Istraživanje je podijeljeno na kvantitativno (anketa) i kvalitativno istraživanje (dvije fokus grupe). 
Analiza rezultata istraživanja pokazala je da su ispitanici postojeće kanale komunikacije ocijenili prosječnom ocjenom 3.68 te njih 50% smatra da su jednostavno ili donekle jednostavno došli do traženih informacija. U odnosu na preferirane kanale komunikacije, većina ispitanika željela bi da se komunikacija odvija putem elektroničke pošte (83,9%), potom pisanim putem (12,7%), dok bi manji dio želio da se komunikacija odvija putem SMS poruka (11,9%).
Nadalje, 55% ispitanika koristilo je e-usluge pravosuđa, a rezultat korištenja e-usluga za nešto malo manje od polovice tih ispitanika je da su prestali fizički tražiti izdavanje isprava. Ostali ispitanici nisu koristili e-usluge pravosuđa jer ili nisu imali potrebu (73,7%) ili nisu znali da postoje e-usluge pravosuđa (34%).
Prema ispitanicima, prednosti e-usluga su preglednost, brzina i dostupnost velike količine podataka, a najvišom ocjenom ocijenjena je e-usluga Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (4,19), dok je najnižu ocjenu dobila usluga e-Kaznena (3,56). Za pristup e-uslugama najčešće su koristili ili stolno računalo ili prijenosno računalo jer je pristup uslugama preko pametnih telefona kompliciran zbog čestih autentifikacija i učitavanja kontrolnih brojeva koji se na ekranu loše vide.
Najveći nedostatak e-usluga pravosuđa je problem pri korištenju i snalaženju zbog različitosti sučelja,  stranica,  dizajna i tražilica svake pojedine e-usluge što znači da se korištenje svake e-usluge posebno mora učiti.
Osim navedenog, ispitanici su predložili i uvođenje nekih novih usluga kao što su e-Javni bilježnik, e-Odvjetnik, Izjava o nekažnjavanju u procesima javne nabave, Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak u svrhu zaposlenja u inozemstvu, ali i da postoji samo jedna prijava za sve e-usluge pravosuđa.
Ukupna vrijednost projekta „Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda u Splitu i promocija e-usluga“ je 74.625.000,00 kuna, a cilj je jačanje učinkovitosti i efikasnosti pravosudnog sustava.
Više informacija o Norveškom financijskom mehanizmu: eeagrants.hr.Pisane vijesti | Projekti