Otvorenje Probacijskog ureda u Vukovaru

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/Otvaranje Probacijskog ureda Vukovar - 22 svibnja 2018/Vukovar_otvaranje Probacijskog ureda Vukovar.jpg
  • Slika
  • Slika

U zgradi Županijskog suda u Vukovaru 22. svibnja 2018. otvoren je Probacijski ured Vukovar čemu je prisustvovao i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković sa suradnicima državnim tajnikom Jurom Martinovićem i pomoćnicom ministra Janom Špero.
 

Probacijski ured u Vukovaru nadzirat će provedbu sankcija i mjera u zajednici koje je do sada za područje Vukovarsko-srijemske županije obavljao probacijski ured Osijek koji je po broju predmeta i službenika drugi najveći probacijski ured u Hrvatskoj (prvi je Probacijski ured Zagreb I).

Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela tijekom koje probacijski službenici nadziru počinitelja i stručnim postupcima utječu na rizične čimbenike s ciljem njegove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu.
Probacijska služba u Republici Hrvatskoj je profesionalna i specijalizirana služba ustrojena u Ministarstvu pravosuđa, Upravi za zatvorski sustav i probaciju, Sektoru za probaciju.
Sektor za probaciju strukturiran je na dvije razine i to Središnji ured sa 4 odjela koji nadziru i koordiniraju rad  trenutno 12, a uskoro 14 probacijskih ureda (Vukovar i Gospić - novi uredi).
Probacijski uredi probacijske poslove obavljaju na području jedne ili više županija, ovisno o njihovoj mjesnoj nadležnosti, a trenutno probacijska služba u Republici Hrvatskoj u radu ima 4.062 predmeta dok ih je od svog ustrojavanja na nadležno postupanje zaprimila ukupno 25.142.

Otvaranje Probacijskog ureda Vukovar učinit će probacijsku službu dostupnijom lokalnoj zajednici i osobama uključenima u probaciju s područja Vukovarsko-srijemske županije, olakšat će se rad probacijskih službenika u smislu nadzora počinitelja i suradnje s pravnim osobama na lokalnom području, a samim time će se i smanjiti troškovi izvršavanja kazneno-pravnih sankcija.

Prostor za smještaj Probacijskog ureda Vukovar dobiven je od Županijskog suda u Vukovaru.


 

Pisane vijesti | Probacija