Održana početna konferencija projekta „Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave“

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/2022/listopad/IMG_6154 (1).jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Početna konferencija projekta „Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave“ održana je 10. listopada u dvorani Indigo. Konferenciju je otvorio ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Govor ministra Malenica na otvorenju konferencije prenosimo u cijelosti:

"Projekt „Optimizacija sustava lokalne i područne samouprave“ prvi je korak promjena u sustavu lokalne samouprave. Stoga mi je izrazito zadovoljstvo pozdraviti vas na početnoj konferenciji Projekta kojeg provodimo zahvaljujući dodijeljenim sredstvima Europskog socijalnog fonda iz prioritetne osi - dobro upravljanje.

Nominalna vrijednost ovoga projekta je oko 20 milijuna kuna, međutim stvarna vrijednost ovoga projekta je daleko veća.

U raspravama o sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave nikako ne smijemo zaboraviti da je Ustavom zajamčeno pravo građana na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, a također računa treba voditi i o načelima Europske povelje o lokalnoj samoupravi.

O lokalnoj samoupravi i teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske u proteklih nekoliko godina puno se govorilo. U javnom se prostoru nerijetko vodi polemika i iznose prijedlozi koji se nerijetko temelje na podacima koji nisu sveobuhvatni ili su parcijalni.

Ovim smo projektom u suradnji s Ekonomskim institutom prikupili sve podatke o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prikupili smo podatke o tome kakvi su njihovi upravljački kapaciteti, kakvi fiskalni kapaciteti te kakvi su njihovi razvojni potencijali. Ti su podaci preduvjet za kreiranje kvalitetnih javnih politika.

Posljednjih mjeseci, u suradnji s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla, intenzivno smo radili na uspostavi baze podataka i informatičkog sustava koji će u budućnosti biti dostupan jedinicama.

Važnije od broja jedinica jest njihova učinkovitost odnosno spremnost da odgovore na potrebe svojih građana. 

Želim ovdje naglasiti da broj jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj ne odstupa od europskog prosjeka. Učinkovitost sustava ne ovisi o broju jedinica već o načinu kako je sustav organiziran. 

U prethodnim godinama naše je Ministarstvo učinilo je nekoliko značajnih iskoraka u području lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prvi iskorak učinili smo povjeravanjem poslova državne uprave. Time smo ne samo smanjili broj službenika državne uprave, već smo ojačali županije  i pokazali da se ti poslovi mogu ustrojiti na jedan efikasniji i racionalniji način i u konačnici pristupačniji za same građane.

Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi smanjili smo broj lokalnih dužnosnika - broj zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana smanjen je za 568 zamjenika, dok je ukupan broja članova predstavničkih tijela smanjen za otprilike 10%. Također, zakonom su limitirane i vijećničke naknade te smo svim jedinicama propisali obvezu javne, transparentne i otvorene objave podataka o korištenju proračunskih sredstava.
 
Vlada Republike Hrvatske ove je godine u proračunu osigurala 100 milijuna kuna za funkcionalno povezivanje jedinica. Odluku o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave, Vlada je usvojila u srpnju, a Ministarstvo financija je sredinom rujna otvorilo javni poziv.

Usvojeni kriteriji su izbalansirani, veće poticaje moći će dobiti općine koje su manje, koje imaju manji broj stanovništva i koje će ovim funkcionalnim spajanjem moći pružiti kvalitetniju uslugu svojim građanima.

Intencija te odluke je poticati sve jedinice da dugoročno razmišljaju o razvojnom smjeru, da prepoznaju potencijale koje suradnjom i funkcionalnim povezivanje mogu ostvariti.

Kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. pristupilo bi se uspostavljanju sustava potpore funkcionalnom i stvarnom spajanju jedinica lokalne samouprave, kako bi jedinice homogenim djelovanjem pružale adekvatne usluge građanima.

I upravo zato je ovaj projekt od posebnog značaja - on predstavlja prvi korak prema promjenama. Taj prvi korak je uspostava baze podataka o kapacitetima jedinica koji će biti podloga za sve naše daljnje aktivnosti.

Naš je cilj uspostaviti kvalitetan sustav za funkcionalno i stvarno povezivanje jedinica. Takav sustav suradnje među općinama, gradovima i županijama omogućit će im da lakše prevladaju eventualne probleme nedostatnih kapaciteta, da unaprijede kvalitetu i kvantitetu pruženih usluga te kvalitetnije upravljaju raspoloživim sredstvima i na tome surađuju. Ta će se reformska mjera nadovezati na aktivnosti projekta „Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave“.

Kod donošenja promjena nužna je suradnja! S obzirom na brojne reformske aktivnosti koje Vlada Republike Hrvatske poduzima na brojim područjima pa tako i u okviru sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, suradnja s jedinicama i njihovim nacionalnim udrugama nam je osobito bitna. Naš zajednički odgovor na sve aktivnosti koje nam predstoje treba biti jedinstvo, odgovornost i iskreni, partnerski odnos.

Zato je Ministarstvo pravosuđa i uprave oformilo i Savjet za reformu lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Taj je Savjet osnovan kako bi predstavnici akademske zajednice, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i predstavnici drugih ministarstava, bili aktivno uključeni u procese promjena u sustavu lokalne samouprave.

Pitanje teritorijalnog preustroja složeno je pitanje - koje zahtijeva sveobuhvatan i stručan pristup.

Niti jedna promjena u sustavu ne može se raditi bez analitičkog pristupa i dijaloga svih dionika.

Ovaj projekt prvi je korak u strateškom i razvojnom planiranju promjena u sustavu lokalne samouprave. Te će se promjene biti važne za provedbu javnih politika Vlade u području učinkovitije javne uprave, ali i za promjene koje će se događati na razini svake jedinice pojedinačno.
Uvjeren sam da ćemo plodove ovoga projekta ubirati godinama nakon njegovog završetka.“

Voditelj projekta, Luka Krneta predstavio je opće informacije o projektu, a Tihomir Čukman iz Ericsson Nikole Tesle predstavio je IT alate koji se razvijaju u okviru projekta.
 
Jedan od ključnih ciljeva Projekta je izrada Jedinstvenog informacijskog sustava za prikupljanje i pohranu podataka o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Projektom će se uspostaviti Središnja baza podataka o kapacitetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U okviru Projekta će se ujedno definirati i analizirati indikatori za procjenu kapaciteta jedinica koji su potrebni za kvalitetno obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica te efikasno pružanje usluga građanima s područja jedinica.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, a ukupna vrijednost Projekta je 20.076.342,14 kuna.
 

Stranica