Na Saboru izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama

Slika /slike/Juro Martinović.PNG

Državni tajnik Juro Martinović predstavio je Hrvatskom saboru nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Nacrtom konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama Zakon se usklađuje s Direktivom o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora.
 
Konačnim prijedlogom uređena je odredba u odnosu na informacije o raspolaganju javnim sredstvima.
 
U odnosu na informacije o raspolaganju javnim sredstvima, za koje je u Prijedlogu zakona bilo utvrđeno da informacije o raspolaganju javnim sredstvima koje se odnose na osobno ime ili naziv, iznos i namjenu sredstava, dostupne su javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak ili se može ograničiti temeljem drugih osnova propisanih člankom 15. ovoga Zakona, brisan je dio odredbe koji glasi: „ili se može ograničiti temeljem drugih osnova propisanih člankom 15. ovoga Zakona“.
 
Utvrđuje se obveza tijela javne vlasti da kada obavještava korisnika da je informaciju već dobio ili je informacija javno objavljena, korisnika treba obavijestiti na koji način i kojim aktom mu je informacija već dostavljena odnosno gdje je informacija javno dostupna navodeći mu poveznicu na kojoj je objavljena.
 
Konačnim prijedlogom Zakona u članku članak 25a. , utvrđuje se da izvršenje rješenja provodi Povjerenik  - donošenjem rješenja o izvršenju koje se osigurava izricanjem novčane kazne odgovornoj osobi. Novčana kazna izvršava se obustavom od plaće odgovorne osobe, a visina novčane kazne propisana je člankom 142. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku.
 
Uz to, uređuje se pitanje zamjenjivanja Povjerenika u razdobljima kraćim od 6 mjeseci te u prijelaznom razdoblju isteka mandata do imenovanja novog Povjerenika.
 
Osobu koja će privremeno upravljati Uredom povjerenika i obavljati poslove Povjerenika,  u razdobljima kraćim od 6 mjeseci, određivat će Povjerenik iz redova službenika koji upravljaju ustrojstvenim jedinicama u Uredu povjerenika.
 
Privremeno obavljanje  poslova u slučaju nakon isteka mandata Povjerenika ili prestanka dužnosti Povjerenika prije isteka vremena na koje je izabran do izbora novog Povjerenika ograničava na razdoblje do najduže 6 mjeseci.

Stranica