Državni tajnik Rukavina: Uređuje se radnopravni status zajedničkih službenika jedinica lokalne samouprave koje su funkcionalne povezane

Slika /slike/01 DT RUKAVINA/DT Rukavina.png

Na drugoj sjednici Hrvatskoga Sabora državni tajnik Sanjin Rukavina predstavio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Uređuje se statusno pitanje službenika i namještenika zajedničkog upravnog tijela i zajedničkih službenika jedinica lokalne samouprave
 
Najveće promjene predviđene prijedlogom zakona odnose se na statusna pitanja službenika i namještenika pri funkcionalnom spajanju jedinica lokalne samouprave.
 
„Zakonom je propisana mogućnost dobrovoljnog spajanja jedinica lokalne samouprave putem zajedničkog službenika ili zajedničkog upravnog tijela, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije“, izjavio je državni tajnik.
 
Zakonom se uređuju statusna pitanja službenika i namještenika zajedničkog upravnog tijela i zajedničkih službenika jedinica lokalne samouprave koji su funkcionalno povezani te način ostvarivanja prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika.
 
To uključuje plaće, ocjenjivanje, rješavanje statusnih pitanja po ukidanju radnog mjesta zajedničkog službenika odnosno zajedničkog upravnog tijela i drugo.
 
„Ovim zakonom propisuje se rok za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje pročelnika te mogućnost davanja ovlaštenja službeniku upravnog tijela za obavljanje poslova pročelnika“, dodao je državni tajnik.
 
Donosi se jedinstveni etički kodeks za službenike i namještenike na lokalnoj razini
 
„U skladu sa Strategijom sprečavanja korupcije 2021. - 2030., u cilju jačanja etičkih standarda u lokalnim područjima regionalne samouprave, predlaže se donošenje etičkog kodeksa kojim će se detaljnije urediti pravila ponašanja službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te utvrditi institucionalni okvir za njegovu provedbu. Također, obvezat će se službenici da na dan početka rada potpišu izjavu o nepostojanju sukoba interesa“, izjavio je državni tajnik.
 
Usklađuju se obveze i propisi polaganja državnog ispita
 
Zakonom se usklađuju obveze i propisi polaganja državnog ispita s odredbama Zakona o državnim službenicima, odnosno propisuju obveze polaganja državnog ispita odgovarajuće razine, rokovi za polaganje državnog ispita i posljedice neizvršenja obveze polaganja državnog ispita.
 
Definira se mogućnost rada na izdvojenom mjestu
 
„Predlaže se utvrditi mogućnosti rada na izdvojenom mjestu, na daljinu i u nepunom radnom vremenu. Predlaže se utvrditi spomenute mogućnosti rada vodeći računa o posebnostima službe koje se obavljaju u javnom interesu. Stoga se definira rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu, poslovi koji se ne mogu obavljati na izdvojenom mjestu rada ili radom na daljinu, uvjeti koji moraju biti ispunjeni za odobravanje takve vrste rada i drugo“, rekao je državni tajnik.
 
Mogućnost prijema u službu u nepunom radnom vremenu za korisnike starosne mirovine
 
Uređuju se i mogućnost prijema u službu na radno mjesto u nepunom radnom vremenu korisnika starosne mirovine koji ima manje od šezdeset sedam godina života i kojemu se prema propisima o mirovinskom osiguranju mirovina ne obustavlja ukoliko se u tijeku korištenja zaposli do polovice punog radnog vremena.
 
„Ovim propisom bi se ublažile posljedice nemogućnosti popunjavanja radnih mjesta u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“, istaknuo je državni tajnik.
 
„Također, predlaže se odgovarajuće poboljšanje odredbi o provođenju postupka javnih natječaja za prijem u službu, propisivanje zapreka za prijem u službu i način provjere njihovog nepostojanja te odredbe o odlučivanju o pravima i obvezama službenika usklađene sa Zakonom o državnim službenicima, uključujući zastarne rokove za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti“, zaključio je državni tajnik.

 

Pisane vijesti