Na koji način se može zatražiti brisanje podataka iz kaznene evidencije i kakav je postupak?

Ministarstvo pravosuđa po službenoj dužnosti, nakon proteka vremena određenima Zakonom o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji i uz uvjet da osuđenik u tom vremenu nije pravomoćno osuđen za novo kazneno djelo, utvrđuje da je rehabilitacija nastupila po sili zakona.
 
Ukoliko osoba želi, može tražiti da se utvrdi rehabilitacija na način da podnese zahtjev za donošenje rješenja o rehabilitaciji. Zahtjev predajete osobno, putem pošte ili po punomoćniku, u Odjelu za kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49. U zahtjevu trebate navesti osobne podatke, uključujući i OIB.

Više informacija o rehabilitaciji i postupku donošenja zahtjeva možete pronaći u Katalogu informacija portala e-Građani u tekstu Rješenje o rehabilitaciji ili u Ministarstvu pravosuđa i uprave, ponedjeljkom i srijedom u vremenu od  9 h do 11 h, na broj telefona 01/3714-209