Potvrda iz kaznene evidencije radi ostvarivanja prava u inozemstvu („certificate of non conviction“)?

Sukladno odredbi članka 13. stavka 2. Zakona o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji  („Narodne novine”143/12,105/15, 32/17 i 53/22 - u daljnjem tekstu Zakon) nitko nema pravo zahtijevati od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti.

Osoba ima pravo tražiti podatke iz kaznene evidencije za sebe samo ako su joj ti podaci potrebni radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili u međunarodnoj organizaciji.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona 01/3714-213; 01/3714-212 od 09,00 - 13,00 sati;

Dodatne informacije o izdavanju potvrda za ostvarivanje prava u inozemstvu možete pronaći u Katalogu informacija portala e-Građani u tekstu Potvrde za ostvarenje prava u inozemstvu.