Provjera znanja o ustrojstvu sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja

  • nakon podnošenja zahtjeva za imenovanje i utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za imenovanje kandidate za stalne sudske vještake Ministarstvo obavještava o dužnosti polaganja provjere znanja o ustrojstvu sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja
  • provjeru nisu dužni polagati kandidati koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava te kandidati koji su već imenovani za stalnog sudskog vještaka za neko drugo područje vještačenja
  • provjeru znanja organizira i provodi Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, a rokovi se održavaju ovisno o broju kandidata za stalne sudske vještake
    troškove provjere znanja u iznosu od 112,00 eura snosi kandidat   (podaci za uplatu: HR1210010051863000160  Državni proračun Republike Hrvatske, Model: 64, Poziv na broj: 5665-51441-629000)
  • program provjere znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja za stalne sudske vještake i stalne sudske tumače
  • Polaganje provjere znanja održat će se 22. svibnja 2024. u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb prema abecednom redu prezimena kandidata: A - J s početkom u 11,00 sati, K - Ž s početkom u 14,30 sati. Napomena: Kandidati čije se prezime sastoji od dvije riječi nalaze se na popisu određenom prema prvoj riječi prezimena kandidata.“