Imenovanje stalnih sudskih vještaka

Uvjeti za imenovanje stalnih sudskih vještaka
 
Za stalnog sudskog vještaka može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 
 1. državljanstvo Republike Hrvatske, države članice Europske unije ili države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru,
 2. preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajući području vještačenja za koje se imenuje,
 3. rad na poslovima u struci najmanje osam godina nakon završenog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, rad na poslovima u struci najmanje deset godina nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog studija
 4. vladanje hrvatskim jezikom,
 5. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka,
 6. završena provjera znanja iz ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja,
 7. ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka,
 8. odobrenje za samostalno obavljanje djelatnosti (licenciju) ili položen stručni odnosno specijalistički ispit za obavljanje djelatnosti ako je to, sukladno posebnim propisima, uvjet za obavljanje tih djelatnosti

Poslove vještačenja mogu obavljati i pravne osobe pod sljedećim uvjetima:
 1. ako su u svojoj djelatnosti registrirane i za obavljanje vještačenja za određeno područje,
 2. ako su njihovi zaposlenici imenovani stalnim sudskim vještacima za područje za koje se traži odobrenje,
 3. ako dostave zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja na najnižu svotu osiguranja od 65.000,00 eura.

 
Prepreka za imenovanje za stalnog sudskog vještaka
 • kazneni postupak u tijeku odnosno pravomoćna osuda za kaznena djela za koja se postupak vodi po službenoj dužnosti, osim za kaznena djela koja se odnose na sigurnost prometa pod uvjetom da za ta kaznena djela nije osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora.

 
Iznimke vezano uz uvjete za imenovanje