Stručna obuka stalnih sudskih vještaka

  • kandidat za stalnog sudskog vještaka dužan je obaviti stručnu obuku
  • stručna obuka se obavlja u strukovnoj udruzi stalnih sudskih vještaka
  • na obavljanje stručne obuke kandidata upućuje Ministarstvo
    

O Programima stručne obuke, kandidati se navedenim stručnim udrugama obraćaju izravno.