Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenje / potvrda iz kaznene evidencije

„Uvjerenje o nekažnjavanju“ - kolokvijalno se taj naziv koristi i za uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i za potvrdu/uvjerenje iz kaznene evidencije.
 
 • Uvjerenjem da se ne vodi kazneni postupak koje izdaju Općinski sudovi, a kojim se dokazuje da se protiv osobe koja je podnijela zahtjev za izdavanjem uvjerenja ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno da u Republici Hrvatskoj nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, ne postoji potvrđena optužnica, nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga odnosno da nije donesena nepravomoćna presuda.
 
 •  Potvrdu/uvjerenje iz kaznene evidencije izdaje Ministarstvo pravosuđa i uprave, kojom se dokazuje da niste pravomoćno osuđivani za kaznena djela.
 

UVJERENJE DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK, može se dobiti:

 • putem sustava e-Građani
 • u općinskom sudu. 
Izdavanje uvjerenja putem sustava e-Građani
Izdavanje uvjerenja preko sustava e-Građani moguće je samo za fizičke osobe.
Zahtjev za izdavanjem uvjerenja može se podnijeti putem sustava e-Građani za svrhe za koje se, sukladno Zakonu o sudskim pristojbama, ne naplaćuje sudska pristojba:
 • ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja
 • ostvarivanje prava iz socijalne skrbi
 • zasnivanje radnog odnosa.
Sva uvjerenja preko sustava e-Građani izdaje Općinski kazneni sud u Zagrebu i vrijede u cijeloj Republici Hrvatskoj.
 
Izdavanje uvjerenja u sudu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja može se podnijeti osobno ili, u slučaju spriječenosti, može ga podnijeti druga osoba kojoj je dana punomoć, a na kojoj potpis mora bit ovjeren kod javnog bilježnika ili hrvatskog veleposlanstva ili konzularnog ureda RH u zemlji u kojoj se osoba nalazi.
 
Uvjerenja izdaju svi općinski sudovi i njihove stalne službe neovisno o mjestu prebivališta, odnosno sjedišta. Iznimke su Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu, Općinski prekršajni sud u Zagrebu i Općinski prekršajni sud u Splitu koji ne izdaju uvjerenja.
Adrese, kontakti i radno vrijeme sudova dostupni su na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave:
https://mpudt.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/opcinski-sudovi-6412/6412
 
Dodatne informacije o izdavanju uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak i potrebnoj dokumentaciji za fizičke i pravne osobe, možete pronaći u Katalogu informacija portala e-Građani u tekstu Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak. 
 

UVJERENJE/ POTVRDA IZ KAZNENE EVIDENCIJE

Sukladno odredbi članka 13. stavka 2. Zakona o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji  („Narodne novine”, broj 143/12, 105/15, 32/17 i 53/22 - u daljnjem tekstu Zakon) nitko nema pravo zahtijevati od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti.

Osoba ima pravo tražiti podatke iz kaznene evidencije za sebe isključivo ako su joj ti podaci potrebni radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili u međunarodnoj organizaciji.
Potvrda iz kaznene evidencije za ostvarivanje prava u inozemstvu

Osoba ima pravo tražiti podatke iz kaznene evidencije za sebe isključivo ako su joj ti podaci potrebni radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili u međunarodnoj organizaciji.
Potvrda se može zatražiti osobno, putem pošte ili putem opunomoćenika, a osobe koje borave u inozemstvu potvrdu mogu zatražiti i putem veleposlanstva ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u zemlji u kojoj se nalaze.
 
Fizička osoba za izdavanje potvrde treba:
 • ispuniti obrazac V a
 • priložiti fotokopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice ovjerenu punomoć (ukoliko se traži potvrda za drugu osobu potrebno je priložiti punomoć ovjerenu od javnog bilježnika ili hrvatskog veleposlanstva ili konzularnog ureda RH u zemlji u kojoj se osoba nalazi).

Zahtjev za izdavanje podataka iz kaznene evidencije za fizičku osobu_obrazac Va.docx (18kb)
 

Pravna osoba za izdavanje potvrde treba:
 • ispuniti obrazac V b
 • priložiti izvadak iz sudskog registra ne stariji od šest mjeseci (izvadak iz sudskog registra podrazumijeva original javne isprave izdan od nadležnog trgovačkog suda).

Zahtjev za izdavanje podataka iz kazene evidencije za pravnu osobu_obrazac Vb.docx (19kb)

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona 01/3714-213; 01/3714-212 od 09,00 - 13,00 sati.

Dodatne informacije o izdavanju potvrda i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći u Katalogu informacija portala e-Građani u tekstu Potvrde za ostvarenje prava u inozemstvu