Pravosudni ispit

Vrijedi li u Republici Hrvatskoj pravosudni ispit koji je položen u drugoj državi?
Ne, pravosudni ispit položen u drugoj državi ne priznaje se u Republici Hrvatskoj.
Je li moguće dobiti duplikat potvrde o položenom pravosudnom ispitu ili novu potvrdu da sam položio/la pravosudni ispit, te na koji način?
Ministarstvo može izdati potvrdu o položenom pravosudnom ispitu na temelju službenih evidencija ili  prijepis svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu ako se izvornik nalazi u spisu predmeta.

Za izdavanje potvrde i ovjerenog prijepisa svjedodžbe ne plaća se upravna pristojba.
 
Zahtjev se dostavlja na adresu Ministarstva, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb ili putem adrese elektroničke pošte organizacija.pravosudja@mpu.hr
 
Priznaje li se kao radni staž i vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju kako bi se stekli uvjeti za polaganje pravosudnog ispita?
Člankom  59. Zakona o radu  (NN 93/14,127/17 i 98/19) propisano je da ako je stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja, poslodavac može osobu koja je završila školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad), te se to razdoblje stručnog osposobljavanja ubraja u pripravnički staž i radno iskustvo propisano kao uvjet za rad na poslovima radnog mjesta određenog zanimanja. 
Slijedom navedenog, vrijeme koje polaznik poticajne mjere stručnog osposobljavanja za rad provede na pravnim poslovima u punom radnom vremenu, kao i svako drugo vrijeme izvršavanja poslova za čije je obavljanje uvjet visoka stručna sprema pravne struke, priznaje se i uračunava u vrijeme obavljanja pravnih poslova.