Sjednica Vlade: Uvodi se etički kodeks za službenike i namještenike na lokalnoj razini

Slika /slike/01 Sjednice Vlade RH/HN20230720137128.jpg

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je izmjene i dopune Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije OECD-a

Na 257. sjednici Vlade Republike Hrvatske prihvaćene su izmjene i dopune Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije OECD-a.

Izjednačavaju se kriteriji polaganja državnog stručnog ispita

"Utvrđuje se obveza polaganja državnog ispita odgovarajuće razine službenicima i namještenicima upravnih tijela općina, gradova i županija, rokovi za polaganje i posljedice neizvršenja obveze polaganja državnog ispita na isti način kako je regulirano za državne službenike" izjavio je ministar.

Uređuju se odredbe o imenovanju privremenog pročelnika upravnog tijela

Ovim se zakonskim prijedlogom dodatno uređuju odredbe o imenovanju privremenog pročelnika upravnog tijela.

U slučajevima kada upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nema pročelnika odnosno općinski načelnik, gradonačelnik i župan mora raspisati javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnog tijela i u propisanom roku donijeti rješenje o imenovanju pročelnika ili odluku o poništenju javnog natječaja, ovim se prijedlogom predlaže da do imenovanja pročelnika upravnog tijela može ovlastiti službenik upravnog tijela lokalne jedinice koji ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto pročelnika - privremeno do izbora pročelnika.

Donosi se etički kodeks

Uz to, predlaže se donošenje etičkog kodeksa za službenike i namještenike u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Time se će se utvrditi institucionalni okvir za njegovu provedbu, a službenike obvezati da na početku rada potpisuju izjavu o ne postojanju sukoba interesa.  U skladu sa Strategijom sprječavanja korupcije do 2030. godine time će se osnažiti etički standardi na svim razinama vlasti.

Mogućnost rada na daljinu

"Utvrđuje se i mogućnost rada na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu te se propisuje mogućnost prijma u službu korisnika starosne mirovine do 67 godine života i mogućnost zadržavanja u službi službenika  koji se odluči koristiti pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika" dodao je ministar.

Također, predlaže se regulirati i pitanja objave Pravilnika o unutarnjem redu upravnog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, donošenja i stupanja na snagu pravilnika i trenutak stupanja na snagu plana prijma u službu.

Zakon o potvrđivanju Konvencije OECD-a

"
2017. godine Republika Hrvatska dostavila je zahtjev OECD-u za pristupanje Konvenciji o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama i Radnoj skupini protiv podmićivanja koja prati njezinu primjenu" izjavio je ministar.

Postupak pristupanja Konvencije provodi se u nekoliko koraka koji uključuje preliminarnu procjenu u kojoj se utvrđuje ispunjava li kandidat niz kriterija za pristupanje koji se odnose na ekonomiju te pravni okvir protiv podmićivanja. Nakon preliminarne procijene slijedi puna procjena zahtjeva za pristupanjem.

U procesu procjene, Vlada Republike Hrvatske predložila je izmjene i dopune Kaznenog zakona i Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela kojima se značajno povećavaju kazne za odgovornosti pravnih osoba, propisuje se jednaka odgovornost osobe koje potiču na počinjenje kaznenog djela mita i osobe koja daje mito, te se preciznije uređuje pojam javnih službenika, na način da se izrijekom kaže da je riječ i o stranom službeniku.

Uz to, Vlada je predložila i izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit.

"Radna skupina, na sastanku održanom 12. listopada 2023. u Parizu, donijela je pozitivnu odluku o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji i Radnoj skupini. Tom odlukom stekli su se uvjeti za pokretanje postupka potvrđivanja Konvencije o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama. Ovim Zakonom potvrđuje se Konvencija kako bi njezine odredbe, u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske, postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske" izjavio je ministar te dodao kako je ulazak u OECD najvažniji vanjskopolitički cilj Vlade Republike Hrvatske
 

 

Stranica