Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o paketu zakona

Slika /slike/vijesti naslovnica/eSavjetovanja.jpg

Ministarstvo pravosuđa i uprave na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“ objavilo je paket zakona kojima se, među ostalim, uređuje pitanje smanjenja broja lokalnih dužnosnika.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću paketa zakona trajat će do 23. studenoga 2020. godine te Ministarstvo pravosuđa i uprave poziva sve zainteresirane osobe da svojim prijedlozima, komentarima i mišljenjima  pridonesu stvaranju kvalitetnih zakona.

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, između ostalog, propisuje se da dva zamjenika i nadalje ima župan u županiji koja ima više od 250.000 stanovnika i gradonačelnik u gradu koji ima više od 100.000 stanovnika, dok jednog zamjenika ima župan u županiji koja ima do 250.000 stanovnika te gradonačelnik u gradu koji ima preko 35.000 do 100.000 stanovnika i gradu koji je sjedište županije (neovisno o broju stanovnika), tako da gradonačelnici ostalih gradova i općinski načelnici više neće imati zamjenike te se u tom smislu revidiraju zakonske odredbe u dijelu koji se tiče zamjenika općinskih načelnika i gradonačelnika.

Slijedom odredaba ovoga Zakona, broj zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana smanjio bi se za 618, tako da bi se nakon sljedećih redovnih lokalnih izbora, u velikim gradovima s preko 35.000 stanovnika, gradovima sjedištima županija i županijama biralo ukupno 53 zamjenika gradonačelnika, odnosno župana, od čega 29 zamjenika gradonačelnika i 24 zamjenika župana.

Sukladno važećem Zakonu, na lokalnim izborima bira se ukupno 8.254 članova predstavničkih tijela, a taj broj uvećava se za broj članova iz reda pripadnika nacionalnih manjina u slučaju ako njihova zastupljenost nije osigurana među izabranim članovima. Ovim će se prijedlogom Zakona utvrditi manji broj članova predstavničkih tijela jedinica tako da će se ukupan broj članova smanjiti za cca 10%. U cilju racionalizacije ograničit će se maksimalni iznosi naknada za članove predstavničkih tijela.

Predloženim izmjenama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezat će se na javnu odnosno internetsku objavu potrošenoga javnoga novca na način da informacije budu lako dostupne i pretražive.

Uključivanje u savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15265

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima uređuju se izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika.

Uključivanje u savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom zakona na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15258

Savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu, s Konačnim prijedlogom zakona dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15262

 
 

Pisane vijesti