Održan okrugli stol na temu „Primjena prava žrtava kaznenih djela – iskustva u praksi“

Povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela 22. veljače 2016. godine Ministarstvo pravosuđa organiziralo je okrugli stol na temu „Primjena prava žrtava kaznenih djela – iskustva  u praksi“.

Cilj okruglog stola bio je prikazati primjere dobre prakse u dijelu koji se odnosi na primjenu prava žrtava tijekom prethodnog i kaznenog postupka, kao i probleme s kojima se susreću institucije i organizacije civilnog društva. Svrha okruglog stola bila je da se osim izlagača, susretne što veći broj praktičara koji u svom radu dolaze u direktan kontakt sa žrtvama te donošenje zaključaka i preporuka za daljnji rad.
 
Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici  Ministarstva pravosuđa, odjela za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima, Ministarstva unutarnjih poslova, sudova, državnog odvjetništva, odvjetništva, Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima, Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Ureda pravobraniteljice za djecu, Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, Zatvora u Zagrebu, Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice u Turopolju, kao i predstavnici organizacija civilnog društva: udruge B.a.B.e., udruge Bijeli krug Hrvatske, udruge Brod – grupe za ženska ljudska prava, Caritasovog doma za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja „Sv. Ana“, udruge „Hera“ Križevci, Centra za žene žrtve rata ROSA, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centra za participaciju žena u društvenom životu, Documente, Doma „Duga“ Zagreb, Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, Hrabrog telefona, Udruge za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „Iris“, Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Rehabilitacijskog centra za stres i traumu, Udruge za zaštitu obitelji U.Z.O.R. Rijeka, Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, udruge Zvonimir, udruge Ženska pomoć sada, Ženske grupe Karlovac „Korak“ i Ženske sobe. Sudjelovalo je ukupno 76 sudionika.

Predstavljene su sljedeće teme iz područja primjene prava žrtava sukladno Zakonu o kaznenom postupku te primjene drugih prava žrtava i međuinstitucionalne suradnje: 
 • „Informiranje žrtve o pravima“ - Sonja Raguž, Ministarstvo unutarnjih poslova
 • „Prava žrtve i suradnja sa službama za podršku“ - Julijana Stipišić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Splitu
 • „Primjena prava žrtve i osiguranje mjera zaštite u kaznenom postupku“ - sudac Marijan Bitanga, Županijski sud u Zadru
 • „Primjena prava žrtve i svjedoka u praksi – iskustva Općinskog suda“ - sutkinja Sandra Juranović, Općinski sud u Rijeci
 • „Perspektiva za žrtvu kada ima mogućnost ostvariti sva svoja prava“ - Ana Ergović Kuzmanović, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima, Županijski sud u Zagrebu
 • „Podrška djeci žrtvama“ - Danijela Knežević, Općinski sud u Velikoj Gorici
 • „Učinak referiranja žrtve na službe za podršku i OCD-e – podaci s terena“ - Nikica Hamer Vidmar, Ministarstvo pravosuđa
 • „Mjere zaštite i podrška žrtvama – iskustva u praksi“ - Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica
 • „Učinak prava na informaciju o otpustu zatvorenika s izdržavanja kazne zatvora“ - Maida Pamuković, Ministarstvo pravosuđa 
 • „Učinak primjene Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela“ - Bruno Varga, Ministarstvo pravosuđa
 • „Pravo žrtve na besplatnu pravnu pomoć“ – Jasna Butorac, Ministarstvo pravosuđa
 • „Međuresorna suradnja u funkciji unaprjeđenja zaštite prava žrtava“ - Livija Plančić, Udruga Bijeli krug Hrvatske
 • „Suradnja nadležnih službi koje dolaze u kontakt sa žrtvom - pozitivni učinci za žrtve“ - Paula Zore, Ženska soba
 • „Podrška žrtvama kroz rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja“ -  Ana Šeničnjak, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
U zaključcima okruglog stola istaknuta je važnost pravovremenog informiranja žrtve o njenim pravima, kao i daljnjeg educiranja službenika i stručnjaka koji dolaze u kontakt sa žrtvama.
Zaključeno je da je potrebno unaprjeđivati međuinstitucionalnu suradnju te suradnju s organizacijama civilnog društva kako bi se žrtvama omogućilo ostvarivanje njihovih prava i osigurala potrebna podrška. 

Pisane vijesti