Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Slika /slike/Promjena počinje pozivom.jpg

U spomen na tri žene ubijene na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu 22. rujna 1999. godine, na taj dan u Hrvatskoj se svake godine od 2004. godine, obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama ima za cilj osvijestiti i senzibilizirati društvo na problematiku nasilja nad ženama te poslati poruku o nultoj toleranciji prema svim oblicima nasilja nad ženama.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji pooštrilo zakonsku kaznenopravnu politiku kažnjavanja za niz kaznenih djela.

Tako su izmjenama  i dopunama Zakona o kaznenom postupku iz 2019. godine poduzeti koraci u cilju smanjenja mogućnost zlouporabe instituta izuzeća, osnažena je mjera opreza propisivanjem dodatnih mjera zabrane pristupa internetu i uvođenjem novog instituta samostalne mjere opreza, mjeru koju sud može odrediti rješenjem i kada su istekli najdulji rokovi trajanja istražnog zatvora te je pružen veći stupanj zaštite žrtvama kaznenog djela silovanja jer je sudska nadležnost prebačena na viši sud - županijski sud.

Izmjenama i dopunama Kaznenog zakona iz 2020. godine smanjena je mogućnost izricanja alternativnih kazni, kao što su rad za opće dobro i uvjetna osuda u odnosu na kaznena djela počinjena prema bliskoj osobi. Kazneno djelo nasilja u obitelji je prošireno na način da se kao nova posljedica počinjenja, uvodi stanje dugotrajne patnje te je ukinuto kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka, a izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji jasnije se razgraničuje nasilno ponašanje unutar obitelji koja pripadaju u sferu prekršajne odgovornosti od takvih ponašanja koja predstavljaju kazneno djelo. Dodatno je precizirano tjelesno nasilje, kao fizička sila uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda i proširen je krug osoba na koja se Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji primjenjuje.

Ministarstvo je 2021. godine izmjenama i dopunama Kaznenog zakona redefiniralo procesuiranje kaznenog djela spolnog uznemiravanja iz članka 156. te se od tada to kazneno djelo progoni po službenoj dužnosti, a ne po prijedlogu žrtve.

Tim izmjenama je uvedeno i novo kazneno djelo „Zlouporaba snimke spolno eksplicitnog sadržaja“ tzv. osvetnička pornografija i deepfake pornografija, proširen je izraz bliske osobe na sadašnje ili bivše intimne partnere i osnažene su sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, udaljenja iz zajedničkog kućanstva, zabrane obavljanja dužnosti ili djelatnosti te je propisano da se sigurnosna mjera zaštitni nadzor po punom izvršenju izriče prilikom donošenja presude, čime njeno kršenje predstavlja kazneno djelo.

S druge strane, izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji iz 2021. godine dodatno je proširen krug bliskih osoba na sadašnje ili bivše intimne partnere koji su u intimnoj vezi ili su bili u intimnoj vezi.

Izmjenama Zakona o kaznenom postupku iz 2022. godine uvedena je takozvana zabrana dvostrukog ukidanja prvostupanjske presude, kako bi se spriječilo učestalo vraćanje predmeta na ponovno odlučivanje na prvi stupanj.

Osim pooštravanja (izmjena i dopuna) kaznenog i prekršajnog zakonodavnog okvira, Ministarstvo pravosuđa i uprave osigurava, unaprjeđuje i osnažuje sustav podrške žrtvama i svjedocima putem Službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa i uprave te odjela osnovanih pri  županijskim sudovima u Zagrebu, Vukovaru, Osijeku, Zadru, Splitu, Sisku i Rijeci, a u suradnji s Mrežom podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, koju čini 11 organizacija civilnog društva i djeluju u 17 županija, a koordinira ih Ženska soba, osigurava dodatnu potporu žrtvama i svjedocima financijskim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću, na temelju javnog natječaja.

Do sada je za rad Mreže podrške i Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja ukupno dodijeljeno 16,6 milijuna kuna.

Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova potpisali su sporazum o suradnji na projektu uspostave sustava upućivanja žrtava na Udrugu za podršku žrtvama i svjedocima. Pilot projekt se trenutno provodi u PU koprivničko-križevačkoj, PU zagrebačkoj i VII. policijskoj postaji Zagreb. Policijski službenici žrtvu nasilja obavještavaju o njezinim pravima te kakvu pomoć i podršku joj može pružiti Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja - 116 006. Projekt će se tijekom 2023. godine proširiti na dodatne dvije policijske postaje.

Ministarstvo pravosuđa i uprave u cilju unaprjeđenja sustava zaštite nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja planira:

 
  • osnivanje novih 10 odjela za podršku žrtvama i svjedocima na svim županijskim sudovima na kojima nisu osnovani odjeli, Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu i Općinskom sudu u Splitu,
 
  • formirati široku radnu skupinu koja će sveobuhvatno analizirati zakonodavni okvir koji se odnosi na sankcioniranje počinitelja nasilja u obitelji i nad ženama i pružanje podrške žrtvama nasilja u svrhu izmjena Zakona o kaznenom postupku, Kaznenog zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Zakona o sudovima te Sudskog poslovnika,
 
  • predložiti izmjene Zakona o kaznenom postupku s ciljem unaprjeđenja zaštite žrtava nasilničkih kaznenih djela na način da se mjera opreza, kao zamjena za istražni zatvor, u situaciji kada postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela, ne može izreći ako je riječ o nasilničkom kaznenom djelu,
 
  • u okviru Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji analizirat će se i revidirati sankcije koje se izriču, s posebnim naglaskom na strože sankcioniranje kršenja mjera,
 
 
  • predložiti izmjene Zakona o sudovima i Sudskog poslovnika te po uzoru na obiteljske odjele, predložiti specijalizacija sudaca za kaznena djela povezana s nasiljem u obitelji i nasiljem nad ženama. Svrha tih izmjena je da, na sudovima koji su nadležni za postupanje u kaznenim i prekršajnim postupcima, u predmetima povezanima s nasiljem u obitelji i nasiljem nad ženama, rade suci specijalizirani i licencirani na pet godina za tu problematiku, a rad na tim predmetima posebno bi se pratio.


Pisane vijesti