Javni natječaj

Slika /slike/info.jpg

za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora 

(1) Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području socijalne djelatnosti i/ili obrazovanja, znanosti i istraživanja i/ili zaštite zdravlja i/ili ljudskih prava da se prijave za financijsku podršku projektima koji su usmjereni unaprjeđenju i pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.
 
(2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (u daljnjem tekstu: Natječaj) mogu prijaviti projekt za prioritetno područje: 
 
Povećanje kapaciteta službenika zatvorskog sustava i probacije za provođenje pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora
 
(3) Aktivnosti koje udruge mogu prijaviti kroz projekte koji su usmjereni pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere detaljno su opisane u Uputama za prijavitelje na Natječaj. 
 
(4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 1.250.000,00 (jedanmilijundvjestopedesettisuća) kuna. 
 
Projekti se mogu prijaviti na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.
 
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 200.000,00 (dvjestottisuća) kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 400.000,00 (četiristotisuća) kuna.
 
(5) Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 18. siječnja 2019. godine, odnosno do 15:00 sati istog dana ukoliko se radi o osobnoj dostavi ili putem dostavljača.
(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Natječaja.
 
Udruga koja u Natječaju sudjeluje kao prijavitelj može kao partner sudjelovati u najviše još jednoj prijavi.
 
Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je registrirana u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja, koja je programski usmjerena na rad u području socijalne djelatnosti i/ili obrazovanja, znanosti i istraživanja i/ili zaštite zdravlja i/ili ljudskih prava, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu pravosuđa te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.  
 
Prije potpisivanja ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv osobe koja je ovlaštena za zastupanje udruge, osobe koja će biti voditelj projekta, osobe koja predstavlja partnera u projektu (ako se projekt provodi u partnerstvu) i izvoditelja aktivnosti projekta ne vodi kazneni postupak, da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.
 
Prije potpisivanja ugovora udruga će morati dostaviti potpisani i ovjereni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja te obrazac sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta (ako se projekt provodi u partnerstvu). 
 
Prije potpisivanja ugovora udruga će morati predati Ministarstvu pravosuđa, Upravi za zatvorski sustav i probaciju ovjerenu bjanko zadužnicu u odobrenoj financijskoj vrijednosti projekta, radi osiguranja plaćanja svih tražbina nastalih na temelju ugovora. Zadužnica će se vratiti udruzi u slučaju da je provedba provedena sukladno ugovoru. U slučaju da provedba projekta nije provedena sukladno ugovoru ili je udruga propustila izvršiti povrat sredstava, zadužnica će aktivirati.
 
(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Natječaja detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Natječaj.
 
(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa https://mpudt.gov.hr/ .
 
 
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo pravosuđa
Uprava za zatvorski sustav i probaciju
Središnji ured
Ulica grada Vukovara 49
Natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora
“Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta”
 
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Natječaj.
 
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.
 
(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: info-udruge@uzs.pravosudje.hr, najkasnije do 4. siječnja 2019. godine.

Obrazac A5 - Upute za prijavitelje 2018.

B1 - Obrazac opisa projekta 2018.
Obrazac 2 B2 - Obrazac proračuna 2018.
Obrazac B3 - obrazac izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 2018.
Obrazac B4 - Obrazac izjave o partnerstvu 2018.
B5 - Obrazac životopisa 2018.
B6 - Obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta 2018.
B7 - Obrazac izjave o financiranim projektima 2018.
B8 - Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti 2018.
B10 - Obrazac za ocjenu prijedloga projekta 2018.
B11 - Obrazac Ugovora 2018.

C1 - Obrazac za provedbu terenskog posjeta 2018.
C2 - Obrazac opisnog izvještaja projekta 2018.
C3 - Obrazac financijskog izvještaja 2018.
C4 - Obrazac zahtjeva za isplatom sredstava 2018.


Pisane vijesti | Zatvorski sustav