Državni program sređivanja i usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga na otocima 2023. - 2027.ova kategorija

Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/18, 73/20 i 70/21) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela

DRŽAVNI PROGRAM SREĐIVANJA I USKLAĐENJA
KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA OTOCIMA 2023. - 2027.
 
Prvi dio
 
UVOD
 
Otoci kao hrvatsko prirodno bogatstvo, te nekretnine na otocima osobitoga nacionalnog, povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja, od interesa su za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu.
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je temeljem članka 25. Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/18, 73/20 i 70/21, dalje u tekstu: Zakon o otocima) izradilo Nacionalni plan razvoja otoka 2021.-2027. kao srednjoročni akt strateškog planiranja razvoja otoka od nacionalnog značenja. Nacionalnim programom razvitka otoka dan je programski okvir za izradbu programa održivog razvitka otoka te svih ostalih državnih programa navedenih u članku 21. Zakona o otocima, kojima će se radi održivog razvoja otoka, sređivanje i usklađivanje katastra i zemljišnih knjiga na otocima smatrati prioritetnim i od strateškog značenja.
 
Radi što svestranije zaštite nekretnina na otocima te olakšanja i ubrzanja njihova pravnoga prometa, donosi se ovaj Državni program sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima 2023.-2027. (dalje u tekstu: Program).
 
Ovim se Programom daje pregled i ocjena postojećeg stanja katastra i zemljišnih knjiga na otocima, te se utvrđuju načini uređenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima, nositelji provedbe i financiranja provedbe, a konačni cilj programa je uspostava Baze zemljišnih podataka (dalje u tekstu: BZP) na otocima.
 
Naime, u BZP-u vode se usklađeni podaci zemljišne knjige i katastra. BZP sadrži podatke o imenu katastarske općine, broju katastarske čestice, adresi katastarske čestice, obliku, površini, izgrađenosti i načinu uporabe katastarskih čestica koje vodi Državna geodetska uprava (dalje u tekstu: DGU), a sudovi vode podatke o nositeljima knjižnih prava, pravnim činjenicama i osobnim odnosima.
 
S ciljem poboljšanja zemljišnih podataka kao i uspostave BZP-a u Republici Hrvatskoj kontinuirano se provode postupci katastarskih izmjera i postupci osnivanja odnosno obnove zemljišnih knjiga. Upravo s tim ciljem Vlada Republike Hrvatske je 30. prosinca 2021. prihvatila Detaljni plan izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja, obnove i otvaranja zemljišnih knjiga (dalje u tekstu: Detaljni plan) za razdoblje od tri godine, od 2022. do 2024., a kojim je obuhvaćeno 166 katastarskih općina, uključujući i 33  katastarske općine na otocima.
 
Nadalje, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. planirano je osnivanje zemljišne knjige za 187 katastarskih općina za koje u cijelosti ili u dijelu nije osnovana zemljišna knjiga, kao i uspostava BZP-a za sva zemljišta za koje je ranijim analizama utvrđeno da su podaci zemljišne knjige i katastra istovjetni, a s konačnim ciljem uspostave BZP-a za 60% svih katastarskih čestica u zemljišnim knjigama i katastru.
 
Osim navedenog, Višegodišnjim programom katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. (dalje u tekstu: Višegodišnji program) koje je donio Hrvatski sabor određuju se područja na kojima će se provesti katastarska izmjera, poslovi i zadaci katastra nekretnina te obnove odnosno osnivanja zemljišnih knjiga, način i rokovi njihova izvršenja, nositelji i sudionici izvršenja, načini njihova financiranja te druga pitanja važna za provedbu Višegodišnjeg programa. Osnovni cilj Višegodišnjeg programa je osnivanje katastarskog operata katastra nekretnina i obnova odnosno osnivanje zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj. Sudionici provedbe ovoga Višegodišnjeg programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području kojih se poslovi Višegodišnjeg programa provode. Prema podacima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, površina građevinskih područja u Republici Hrvatskoj iznosi oko 550.000 ha što je 9,7 % od ukupne površine Republike Hrvatske, a na kojem se prema procjeni odvija više od 80 % svih gospodarskih aktivnosti.
 
Slijedom navedenoga, ovim Programom, katastarske općine na otocima podijeljene su u pet skupina, a ovisno o postupcima koji su provedeni, odnosno koji se planiraju provesti u tijeku razdoblja za koji se Program donosi.
 
Prvom skupinom obuhvaćeni su katastarske općine za koje je postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom i postupak osnivanja, odnosno obnove zemljišne knjige dovršen te je uspostavljen BZP.
 
Katastarske općine na otocima za koje nije u cijelosti ili nije u dijelu osnovana zemljišna knjiga, svrstani su u drugu skupini budući da će se zemljišna knjiga osnovati preuzimanjem podataka katastarskog operata na snazi i odmah prilikom osnivanja zemljišne knjige uspostaviti BZP.
 
U trećoj skupini nalaze se katastarske općine za koje je postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom i postupak osnivanja odnosno obnove zemljišne knjige u tijeku.
 
Četvrta skupina obuhvaća katastarske općine za koje je potvrđen elaborat katastarske izmjere, ali postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom i postupak osnivanja odnosno obnove zemljišne knjige nije započeo.
 
Peta skupina su preostale katastarske općine na otocima, koje su dijelom obuhvaćene Višegodišnjim programom, a dijelom Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026, a za koje se predviđa uspostava BZP-a za sve katastarske čestice za koje su podaci zemljišne knjige i katastra ranije usklađeni.
 
 
 
Drugi dio

 
PREGLED I OCJENA POSTOJEĆEG STANJA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA OTOCIMA
 
Hrvatski otoci, odnosno jedinice lokalne samouprave na njima, raspoređeni su u sedam županija, i to: Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj.
 
Podaci o katastarskim općina podijeljeni prema otocima s podacima o nadležnim sudovima i područnim uredima za katastar te posebnim napomenama nalaze se u Tablicama 1-7.
 
Tablica 1. Podaci o katastarskim općinama na otocima za područje Istarske županije
 
Rbr. Otok/poluotok MB_KO k.o. Nadležni općinski sud Nadležni PUK
  Mali Brijun 324078 Brioni Pula Pula
 1.  
Veli Brijun 324078 Brioni Pula Pula
 1.  
Vanga (Krasnica) 324078 Brioni Pula Pula
 1.  
Maškin 324914 Rovinj Pula, Stalna služba  Rovinj Pula
 1.  
Sv. Andrija 324914 Rovinj Pula, Stalna služba  Rovinj Pula
 1.  
Sv. Ivan na pučini 324914 Rovinj Pula, Stalna služba  Rovinj Pula
 1.  
Sv. Katarina 324914 Rovinj Pula, Stalna služba  Rovinj Pula
 1.  
Sv. Nikola 323748 Poreč Pula, ZK Poreč Pula
 1.  
Koversada 323837 Vrsar Pula, ZK Poreč Pula
 
 
 
Tablica 2. Podaci o katastarskim općinama na otocima za područje Primorsko-goranske županije
 
Rbr. Otok/poluotok MB_KO k.o. Nadležni općinski sud Nadležni PUK
1. RAB 324418 Lopar Crikvenica, Stalna služba u Rabu Rijeka
2. RAB 324400 Kampor Crikvenica, Stalna služba u Rabu Rijeka
3. RAB 324396 Barbat Crikvenica, Stalna služba u Rabu Rijeka
4. RAB 324434 Rab-Mundanije Crikvenica, Stalna služba u Rabu Rijeka
5. RAB 324388 Banjol Crikvenica, Stalna služba u Rabu Rijeka
6. RAB 324442 Supetarska Draga Crikvenica, Stalna služba u Rabu Rijeka
7. LOŠINJ 302406 Nerezine Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
8. LOŠINJ 302341 Ćunski Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
9. LOŠINJ 302422 Osor Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
10. LOŠINJ 302503 Sveti Jakov Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
11. LOŠINJ 302376 Mali Lošinj Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
12. LOŠINJ 302384 Mali Lošinj-grad Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
13. LOŠINJ 302546 Veli Lošinj Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
14. ILOVIK 302546 Veli Lošinj Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
15. UNIJE 302511 Unije Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
16. SUSAK 302490 Susak Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
17. MALE SRAKANE 302341 Ćunski Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
18. VELE SRAKANE 302341 Ćunski Nema zk Rijeka
19. CRES 302520 Ustrine Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
20. CRES 302309 Belej Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
21. CRES 302317 Beli Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
22. CRES 302473 Punta Križa Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
23. CRES 302554 Vrana Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
24. CRES 302465 Predošćica Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
25. CRES 302333 Cres-grad Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
26. CRES 302414 Orlec Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
27. CRES 302325 Cres Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
28. CRES 302481 Stivan Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
29. CRES 302457 Podol Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
30. CRES 302449 Pernat Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
31. CRES 302368 Lubenice Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
32. CRES 302350 Dragozetići Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
33. CRES 302538 Valun Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
34. CRES 302392 Martinšćica Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
35. CRES 302406 Nerezine Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
36. CRES 302422 Osor Rijeka, Stalna služba u Malom Lošinju Rijeka
37. KRK 316024 Sužan Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
38. KRK 315907 Kornić Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
39. KRK 315915 Krk Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
40. KRK 316032 Sveti Anton Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
41. KRK 315974 Punat Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
42. KRK 316067 Vrh Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
43. KRK 315966 Poljica Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
44. KRK 315834 Baška Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
45. KRK 315940 Miholjice Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
46. KRK 315842 Batomalj Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
47. KRK 316008 Soline Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
48. KRK 315931 Linardići Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
49. KRK 316016 Stara Baška Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
50. KRK 315885 Draga Bašćanska Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
51. KRK 315869 Bogovići Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
52. KRK 316059 Vrbnik Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
53. KRK 315923 Krk-grad Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
54. KRK 337269 Malinska-Dubašnica Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
55. KRK 315982 Skrbčići Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
56. KRK 315958 Omišalj Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
57. KRK 337285 Baška-nova Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
58. KRK 315877 Dobrinj Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
59. KRK 315893 Garica Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
60. KRK 338427 Omišalj-Njivice Crikvenica, Stalna služba u Krku Rijeka
 
 
 
Tablica 3. Podaci o katastarskim općinama na otocima za područje Ličko-senjske županije
 
Rbr. Otok/poluotok MB_KO k.o. Nadležni općinski sud Nadležni PUK
1. Dio PAG 321524 Novalja Zadar, Stalna služba u Pagu Gospić
2. Dio PAG 321494 Barbati Zadar, Stalna služba u Pagu Gospić
3. Dio PAG 324426 Lun Zadar, Stalna služba u Pagu Gospić
4. Dio PAG 338117 Novalja-nova Zadar, Stalna služba u Pagu Gospić
 
 
Tablica 4. Podaci o katastarskim općinama na otocima za područje Zadarske županije
 
Rbr. Otok/poluotok MB_KO k.o. Nadležni općinski sud Nadležni PUK
1. dio PAG 321559 Povljana Zadar, Stalna služba Pag Zadar 
2. dio PAG 321516 Kolan Zadar, Stalna služba Pag  Zadar 
3. dio PAG 321532 Pag Zadar, Stalna služba Pag  Zadar 
4. dio PAG 321508 Dinjiška Zadar, Stalna služba Pag  Zadar 
5. DUGI OTOK 335231 Žman Zadar, nema ZK  Zadar 
6. DUGI OTOK 334596 Božava Zadar  Zadar 
7. DUGI OTOK 335134 Veli Rat Zadar, nema ZK  Zadar
8. DUGI OTOK 334669 Dragove Zadar, nema ZK  Zadar
9. DUGI OTOK 334979 Savar Zadar, nema ZK  Zadar
10. DUGI OTOK 334600 Brbinj Zadar  Zadar
11. DUGI OTOK 335045 Soline Zadar, nema ZK  Zadar
12. DUGI OTOK 334731 Luka Zadar  Zadar
13. DUGI OTOK 339091 Sali novo Zadar  Zadar
14. DUGI OTOK 334952 Sali Zadar  Zadar
15. PAŠMAN 300896 Ždrelac Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru  Zadar
16. PAŠMAN 300764 Dobropoljana Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru  Zadar
17. PAŠMAN 300837 Pašman Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru  Zadar
18. PAŠMAN 300748 Banj Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru  Zadar
19. PAŠMAN 300799 Mrljane Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru  Zadar
20. PAŠMAN 300853 Tkon Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru  Zadar
21. PAŠMAN 300802 Neviđane Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru  Zadar
22. UGLJAN 334880 Preko Zadar  Zadar
23. UGLJAN 334723 Kukljica Zadar  Zadar
24. UGLJAN 334715 Kali Zadar  Zadar
25. UGLJAN 334855 Poljana Zadar  Zadar
26. UGLJAN 335088 Sutomišćica Zadar  Zadar
27. UGLJAN 334740 Lukoran Zadar  Zadar
28. UGLJAN 335118 Ugljan Zadar  Zadar
29. OLIB 334812 Olib Zadar  Zadar
30. MOLAT 334766 Molat Zadar  Zadar
31. MOLAT 335207 Zapuntel Zadar  Zadar
32. VIR 335169 Vir Zadar  Zadar
33. 334758 Mali Iž Zadar  Zadar
34. 335126 Veli Iž Zadar  Zadar
35. SESTRUNJ 334995 Sestrunj Nema ZK  Zadar
36. SILBA 335002 Silba Zadar  Zadar
37. IST 334707 Ist Zadar  Zadar
38. PREMUDA 334898 Premuda Zadar  Zadar
39. ZVERINAC 335223 Zverinac Zadar  Zadar
40. RIVANJ 334995 Sestrunj Nema ZK  Zadar
41. VRGADA 300888 Vrgada Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru  Zadar
42. OŠLJAK 334880 Preko Zadar  Zadar
43. BABAC 300861 Turanj Zadar, Stalna služba u Biograd na Moru  Zadar
 
 
 
Tablica 5. Podaci o katastarskim općinama na otocima za područje Šibensko-kninske županije
 
Rbr. Otok/poluotok MB_KO k.o. Nadležni općinski sud Nadležni PUK
1. KAPRIJE 330370 Žirje Općinski sud u Šibeniku Šibenik
2. KORNAT 330060 Kornati Općinski sud u Šibeniku Šibenik
3. KRAPANJ 330078 Krapanj Općinski sud u Šibeniku Šibenik
4. MURTER 330272 Tisno Općinski sud u Šibeniku Šibenik
5. MURTER 330043 Jezera Općinski sud u Šibeniku Šibenik
6. MURTER 330124 Murter Betina Općinski sud u Šibeniku Šibenik
7. PRVIĆ (VODICE) 330175 Prvić Općinski sud u Šibeniku Šibenik
8. ZLARIN 330361 Zlarin Općinski sud u Šibeniku Šibenik
9. ŽIRJE 330370 Žirje Općinski sud u Šibeniku Šibenik
 
 
 
Tablica 6. Podaci o katastarskim općinama na otocima za područje Splitsko-dalmatinske županije
 
Rbr. Otok/poluotok MB_KO k.o. Nadležni općinski sud Nadležni PUK
1. HVAR 311774 Vrisnik Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu Split
2. HVAR 311693 Hvar Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu Split
3. HVAR 311642 Brusje Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu Split
4. HVAR 311740 Svirče Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu Split
5. HVAR 311677 Gdinj Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu Split
6. HVAR 311685 Grablje Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu Split
7. HVAR 311731 Sućuraj Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu Split
8. HVAR 311669 Dol Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu Split
9. HVAR 311782 Zastražišće Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu Split
10. HVAR 311707 Jelsa Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu Split
11. HVAR 311766 Vrboska Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu Split
12. HVAR 311715 Pitve Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu Split
13. HVAR 311758 Vrbanj Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu Split
14. HVAR 311723 Stari Grad Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu Split
15. HVAR 311634 Bogomolje Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu Split
16. BIŠEVO 332755 Komiža Općinski sud u Splitu Split
17. VIS 332763 Vis Općinski sud u Splitu Split
18. VIS 332755 Komiža Općinski sud u Splitu Split
19. ŠOLTA 329746 Donje Selo Općinski sud u Splitu Split
20. ŠOLTA 329843 Srednje Selo Općinski sud u Splitu Split
21. ŠOLTA 329754 Gornje Selo Općinski sud u Splitu Split
22. ŠOLTA 329762 Grohote Općinski sud u Splitu Split
23. ČIOVO 330744 Okrug Općinski sud u Splitu Split
24. ČIOVO 338559 Okrug Novi Općinski sud u Splitu Split
25. ČIOVO 329827 Slatine Općinski sud u Splitu Split
26. ČIOVO 330795 Žedno Općinski sud u Splitu Split
27. ČIOVO 330779 Trogir Općinski sud u Splitu Split
28. BRAČ 301540 Bobovišća Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
29. BRAČ 301558 Bol Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
30. BRAČ 301566 Dol Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
31. BRAČ 301574 Donji Humac Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
32. BRAČ 301582 Dračevica Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
33. BRAČ 301604 Gornji Humac Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
34. BRAČ 301612 Milna Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
35. BRAČ 301639 Mirca Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
36. BRAČ 301647 Nerežišća Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
37. BRAČ 301655 Novo Selo Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
38. BRAČ 301663 Postira Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
39. BRAČ 301671 Povlja Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
40. BRAČ 301680 Pražnica Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
41. BRAČ 301698 Pučišća Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
42. BRAČ 301701 Selca Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
43. BRAČ 301710 Splitska Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
44. BRAČ 301728 Sumartin Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
45. BRAČ 301736 Supetar Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
46. BRAČ 301744 Sutivan Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
47. BRAČ 301752 Škrip Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru Split
 
 
 
Tablica 7. Podaci o katastarskim općinama na otocima za područje Dubrovačko-neretvanske županije
 
Rbr. Otok/poluotok MB_KO k.o. Nadležni općinski sud Nadležni PUK
1. MLJET 306100 Babino Polje Dubrovnik Dubrovnik
2. MLJET 306126 Blato Dubrovnik Dubrovnik
3. MLJET 306509 Goveđari Dubrovnik Dubrovnik
4. MLJET 306649 Korita Dubrovnik Dubrovnik
5. MLJET 306738 Maranovići Dubrovnik Dubrovnik
6. MLJET 307068 Prožura Dubrovnik Dubrovnik
7. ŠIPAN 307190 Suđurađ Dubrovnik Dubrovnik
8. ŠIPAN 307220 Šipanska Luka Dubrovnik Dubrovnik
9. LOPUD 306681 Lopud Dubrovnik Dubrovnik
10. KOLOČEP 306606 Koločep Dubrovnik Dubrovnik
11. KORČULA 314633 Blato Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli Dubrovnik
12. KORČULA 314650 Korčula Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli Dubrovnik
13. KORČULA 314676 Lumbarda Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli Dubrovnik
14. KORČULA 314714 Pupnat Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli Dubrovnik
15. KORČULA 314722 Račišće Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli Dubrovnik
16. KORČULA 314749 Smokvica Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli Dubrovnik
17. KORČULA 314765 Vela Luka Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli Dubrovnik
18. KORČULA 314781 Žrnovo Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli Dubrovnik
19. KORČULA 314641 Čara Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli Dubrovnik
20. LASTOVO 316717 Lastovo Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli Dubrovnik
21. SUŠAC 316717 Lastovo Dubrovnik, Stalna služba u Korčuli Dubrovnik
22. LOKRUM 306410 Dubrovnik Dubrovnik Dubrovnik
23. PELJEŠAC 306134 Boljenovići Dubrovnik Dubrovnik
24. PELJEŠAC 306169 Brijesta Dubrovnik Dubrovnik
25. PELJEŠAC 306177 Broce Dubrovnik Dubrovnik
26. PELJEŠAC 306282 Dančanje Dubrovnik Dubrovnik
27. PELJEŠAC 306312 Donja Vrućica Dubrovnik Dubrovnik
28. PELJEŠAC 306371 Duba Pelješka Dubrovnik Dubrovnik
29. PELJEŠAC 306380 Duba Stonska Dubrovnik Dubrovnik
30. PELJEŠAC 306479 Gornja Vrućica Dubrovnik Dubrovnik
31. PELJEŠAC 306541 Hodilje Dubrovnik Dubrovnik
32. PELJEŠAC 306568 Janjina Dubrovnik Dubrovnik
33. PELJEŠAC 306665 Kuna Pelješka Dubrovnik Dubrovnik
34. PELJEŠAC 314668 Kučište Dubrovnik Dubrovnik
35. PELJEŠAC 314684 Nakovanj Dubrovnik Dubrovnik
36. PELJEŠAC 314692 Orebić Dubrovnik Dubrovnik
37. PELJEŠAC 306860 Oskorušno Dubrovnik Dubrovnik
38. PELJEŠAC 306878 Osobjava Dubrovnik Dubrovnik
39. PELJEŠAC 306932 Pijavičino Dubrovnik Dubrovnik
40. PELJEŠAC 314706 Podgorje Dubrovnik Dubrovnik
41. PELJEŠAC 306983 Podobuće Dubrovnik Dubrovnik
42. PELJEŠAC 307009 Popova Luka Dubrovnik Dubrovnik
43. PELJEŠAC 307025 Potomje Dubrovnik Dubrovnik
44. PELJEŠAC 307050 Prizdrina Dubrovnik Dubrovnik
45. PELJEŠAC 307076 Putniković Dubrovnik Dubrovnik
46. PELJEŠAC 307149 Sparagovići Dubrovnik Dubrovnik
47. PELJEŠAC 307157 Sreser Dubrovnik Dubrovnik
48. PELJEŠAC 314757 Stanković Dubrovnik Dubrovnik
49. PELJEŠAC 307165 Ston Dubrovnik Dubrovnik
50. PELJEŠAC 307254 Tomislavovac Dubrovnik Dubrovnik
51. PELJEŠAC 307319 Trpanj Dubrovnik Dubrovnik
52. PELJEŠAC 307327 Trstenik Dubrovnik Dubrovnik
53. PELJEŠAC 314773 Viganj Dubrovnik Dubrovnik
54. PELJEŠAC 307386 Zabrđe Dubrovnik Dubrovnik
55. PELJEŠAC 307416 Zaton Doli Dubrovnik Dubrovnik
56. PELJEŠAC 307432 Žuljana Dubrovnik Dubrovnik
57. PELJEŠAC 306258 Česvinica Dubrovnik Dubrovnik
58. PELJEŠAC 306304 Doli Dubrovnik Dubrovnik
59. PELJEŠAC 306436 Đonta Doli Dubrovnik Dubrovnik
 
 
Treći dio
 
SKUPINE KATASTARSKIH OPĆINA TE DOVRŠETAK POSTUPAKA USKLAĐENJA
 
Prvi odjeljak

Općenito
 
Sve katastarske općine na otocima razvrstavaju se, prema ovom Programu, u pet skupina:
I. katastarske općine za koje je uspostavljen BZP,
II. katastarske općine za koje nije osnovana zemljišna knjiga te će se osnovati temeljem podataka postojećeg katastarskog opereta i uspostaviti BZP,
III. katastarske općine za koje je postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom i postupak osnivanja odnosno obnove zemljišne knjige u tijeku,
IV. katastarske općine za koje je potvrđen elaborat katastarske izmjere, ali postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom kao i postupak osnivanja odnosno obnove zemljišne knjige nije započeo,
V. preostale katastarske općine.
 
Drugi odjeljak

I. skupina
 
U I. skupini se nalaze katastarske općine za koje je postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom i postupak osnivanja, odnosno obnove zemljišne knjige dovršen te je uspostavljen BZP.
 
Rbr. Otok/poluotok MB_KO k.o. Nadležni općinski sud Nadležni PUK
1. Krk 337285 Baška-nova Crikvenica Rijeka
2. Rab 336874 Sveti Grgur Crikvenica Rijeka
3. Rab 336882 Goli Otok Crikvenica Rijeka
4. Šolta 329754 Gornje Selo Split Split
5. Čiovo 338559 Okrug Novi Split Split
6. Drvenik Veli 330698 Drvenik Trogir Split
7. Drvenik Mali 330698 Drvenik Trogir Split
8. Pašman 300748 Banj Zadar Zadar
9. Pašman 300853 Tkon Zadar Zadar
10. Pašman 300896 Ždrelac Zadar Zadar
11. Dugi Otok 334596 Božava Zadar Zadar
12. Dugi Otok 339091 Sali novo Zadar Zadar
13. Vir 335169 Vir Zadar Zadar
14. Sestrunj 334995 Sestrunj Zadar Zadar
15. Rava 334936 Rava Zadar Zadar
16. Pag 338117 Novalja-nova Zadar Gospić
17. Pelješac 306380 Duba Stonska Dubrovnik Dubrovnik
18. Mljet 306509 Goveđari Dubrovnik Dubrovnik
Radi se o skupini katastarskih općina za koje je postupak usklađivanja okončan, a zemljišni podaci su uređeni i usklađeni te ne zahtijevaju dodatne postupke.
 
I. skupina katastarskih općina u BZP-u prikazana je zajedno s podacima o otocima na kojima se nalaze, nadležnim sudom te područnim uredom za katastar u Tablici 8.: I. skupina.
 
Tablica 8.: I. skupina
 
Treći odjeljak

II. skupina
 
U II. skupini se nalaze katastarske općine za koje zemljišna knjiga nije osnovana u cijelosti ili u dijelu, a osnivanje kojih je obuhvaćeno kao jedan od prioriteta Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.
 
Osnivanje zemljišnih knjiga za II. skupinu katastarskih općina na otocima provest će se preuzimanjem podataka katastarskog operata. Nakon preuzimanja podataka katastarskog operata, odmah će se otvoriti zemljišna knjiga i uspostaviti BZP.
 
Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021-2026. predviđen je rok za osnivanje zemljišnih knjiga za katastarske općine iz II. skupine u zadnjem kvartalu 2023.
 
II. skupina katastarskih općina prikazana je zajedno s podacima o otocima na kojima se nalaze, nadležnim sudom te područnim uredom za katastar u Tablici 9.: II. skupina.
 
Tablica 9.: II. Skupina
Rbr. Otok/poluotok MB_KO k.o. Nadležni općinski sud Nadležni PUK
1. Pelješac 307149 Sparagovići Dubrovnik Dubrovnik
2.   306258 Česvinica    
3. Šolta 329746 Donje Selo    
 
 
Četvrti odjeljak

III. skupina
 
U III. skupini se nalaze katastarske općine za koje je postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom kao i postupak osnivanja odnosno obnove zemljišne knjige u tijeku, a ova skupina katastarskih općina na otocima najvećim dijelom obuhvaćena je i Detaljnim planom te je planirano zapošljavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih službenika za rad na ovim katastarskim općinama, a kako bi se osigurao kontinuitet u provođenju postupaka i brži dovršetak istih.
 
III. skupina katastarskih općina zajedno s podacima o otocima na kojima se nalaze, nadležnim sudom, područnim uredom za katastar, kao i podatkom o tome obuhvaća li Detaljni plan konkretnu katastarsku općinu, prikazana je u Tablici 10.: III. skupina.
 
Tablica 10.: III. Skupina
Rbr. Otok/poluotok MB KO k.o. Nadležni općinski sud Nadležni PUK Detaljni plan
1. Krk 338427 Omišalj-Njivice dio Crikvenica Rijeka da
2. Krk 337269 Malinska-Dubašnica Crikvenica Rijeka da
3. Koločep 306606 Koločep Dubrovnik Dubrovnik da
4. Lokrum 306410 Dubrovnik Dubrovnik Dubrovnik da
5. Hvar 100000 Stari Grad Split Split da
6. Brač 338800 Bol Novi Split Split da
7. Čiovo 338559 Okrug Novi Split Split da
8. Pašman 300802 Neviđane Zadar Zadar da
9. Pašman 300764 Dobropoljana Zadar Zadar da
10. Pašman 300799 Mrljane Zadar Zadar da
11. Pašman 300837 Pašman Zadar Zadar da
12. Pag 3215160 Kolan (dio) Zadar Zadar da
13. Pag 338117 Novalja-nova Zadar Gospić da
14. Kornat 330060 Kornati Šibenik Šibenik ne
 
 
Nadalje, kako se radi o katastarskim općinama za koje su postupci u tijeku, a koje postupke DGU i Ministarstvo pravosuđa i uprave zajednički nadziru i prate, u Tablici 11.: III. skupina postotak dovršenosti prikazano je stanje dovršenosti postupaka izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja odnosno obnove zemljišne knjige na dan 31. prosinca 2023.
 
Tablica 11.: III. skupina postotak dovršenosti
Rbr. Otok/poluotok MB_KO k.o. postotak dovršenosti
1. Krk 338427 Omišalj-Njivice 87%
2.         Krk 337269 Malinska-Dubašnica 47%
3.         Koločep 306606 Koločep 72%
4.         Hvar 100000 Stari Grad 71%
5.         Brač 338800 Bol Novi 41%
6.         Čiovo 338559 Okrug Novi 57%
7.         Pašman 300802 Neviđane 41%
8.         Pašman 300764 Dobropoljana 64%
9.         Pašman 300799 Mrljane 41%
10.     Pašman 300837 Pašman 18%
11.     Pag 338117 Novalja-nova 100%
12.     Pag 321516 Kolan (dio) 67%
13.     Kornat 330060 Kornati 99%
 
 
Peti odjeljak

IV. skupina
 
U IV. skupini se nalaze katastarske općine za koje je dovršena katastarska izmjera i potvrđen elaborat katastarske izmjere, ali postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, kao i postupak osnivanja ili obnove zemljišne knjige nije započeo. Sve katastarske općine koje se nalaze u IV. skupini su obuhvaćene Detaljnim planom.
IV. skupina katastarskih općina zajedno s podacima o otocima na kojima se nalaze, nadležnim sudom i područnim urednom za katastar prikazana je u Tablici 12.: IV. skupina.
 
Tablica 12.: IV. Skupina
Rbr. Otok/poluotok MB_KO k.o. Nadležni općinski sud Nadležni PUK
 1. Krk 337293 Batomalj-nova Crikvenica Rijeka
 2. Krk 337315 Draga Bašćanska-nova Crikvenica Rijeka
 3. Krk 338206 Stara Baška - nova Crikvenica Rijeka
 4. Krk 338192 Punat - nova Crikvenica Rijeka
5.         Krk 337307 Jurandvor Crikvenica Rijeka
 6. Cres 302333 Cres-grad Rijeka Rijeka
 7. Vis 100006 Vis Split Split
 8. Brač 100011 Mirca Split Split
9.         Brač 100008 Supetar Split Split
 10. Brač 100009 Sutivan Split Split
 11. Hvar 100015 Brusje Split Split
 12. Hvar 100017 Grablje Split Split
 13. Hvar 100018 Svirče Split Split
 14. Hvar 337862 Hvar - Milna Split Split
 15. Ugljan 334715 Kali Zadar Zadar
 16. Ugljan 334723 Kukljica Zadar Zadar
 17. Ugljan 334855 Poljana Zadar Zadar
 18. Ugljan 334880 Preko Zadar Zadar
 19. Ugljan 335088 Sutomišćica Zadar Zadar
 20. Pag 100007 Povljana Zadar Zadar
 
 
Za IV. skupinu katastarskih općina zapošljavanje novih službenika Detaljnim planom predviđeno je tijekom 2023. i 2024. godine, a s obzirom na broj katastarskih čestica u svakoj katastarskoj općini.
Šesti odjeljak

V. skupina
 
U V. skupini se nalaze preostale katastarske općine na otocima koje nisu obuhvaćene u ranijim skupinama.
 
Pri tome, građevinsko zemljište na otocima obuhvaćeno je Višegodišnjim programom te će se donošenjem godišnjih programa, a koji se donose temeljem Višegodišnjeg programa obuhvatiti i katastarske općine na otocima ovisno o iskazanim interesima jedincima lokalne samouprave.
 
Tablica 14. podatci o površini 154 k.o. na otocima koje nikada nisu bile predmetom izmjera, pa tako ni osnivanja ni obnove zemljišne knjige
UKUPNA POVRŠINA K.O. (ha) POVRŠINA POD GRAĐEVINSKIM PODRUČJEM (ha) BROJ KC UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA POVRŠINA VAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA (ha)
269515 25672 324051 243826
 
 
Uz navedeno, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021-2026. predviđena je uspostava BZP-a za 60% svih katastarskih čestica u Republici Hrvatskoj, a koje se nalaze i na područjima otoka.
 
Također, ukazujemo da kako se radi o katastarskim općinama za koje su osnovane zemljišne knjige, stranke će i nadalje kroz pojedinačne geodetske elaborate i prijedloge moći usklađivati podatke zemljišne knjige i katastra što će im omogućiti i uspostavu BZP-a.
 
Četvrti dio
 
NOSITELJI PROVEDBE UREĐENJA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA
 
Ministar nadležan za poslove pravosuđa osnovat će Operativnu radnu skupinu za praćenje Programa (dalje u tekstu: Operativna radna skupina).
 
U Operativnu radnu koja se sastoji se od najmanje devet članova, imenuju se:
 • dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa,
 • dva predstavnika Državne geodetske uprave,
 • jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove regionalnog razvoja,
 • jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove mora,
 • jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove turizama,
 • jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove državne imovine,
 • jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva.
 
Radom Operativne radne skupine upravlja predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave kojega za to odlukom ovlasti ministar nadležan za poslove pravosuđa.
 
U Operativnu radnu skupinu svakom predstavniku imenovat će se zamjena iz istoga tijela.
 
Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa jednom godišnje sazvat će Operativnu radnu skupinu na kojoj će zajednički predstavnici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i Državne geodetske uprave izvijestiti o dosadašnjem tijeku postupka te uočenim problemima.
 
Po potrebi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa sazvat će i češće Operativnu radnu skupinu, a po potrebi u radu Operativne radne skupine mogu prisustvovati i osobe koje nisu članovi.
 
 
Šesti dio
 
FINANCIRANJE
 
Sredstva za provedbu ovoga Programa procjenjuju se na 15.796.281,00 EUR te su osigurana unutar redovitih sredstava potrebnih za rad sudova i unutar redovitih sredstava potrebnih za rad  Državne geodetske uprave te Višegodišnjim programom Državne geodetske uprave.


Pisane vijesti | Zemljišne knjige