Dokumenti probacijske službe

RAD ZA OPĆE DOBRO

Rad za opće dobro (ROD) je sankcija kojom sud zamjenjuje počinitelju kaznenog djela istovremeno izrečenu kaznu zatvora u trajanju do jedne godine ili zamjenjuje izrečenu novčanu kaznu. Uz rad za opće dobro sud može odrediti zaštitni nadzor i/ili sigurnosne mjere.
 
Plan izvršavanja rada za opće dobro
Plan izvršavanja izrađuje se kada se ROD izvršava kao samostalna sankcija ili je ROD izrečen kao obveza rješenjem državnog odvjetnika. Ukoliko je uz ROD temeljem sudske presude izrečen zaštitni nadzor, posebna obveza iz članka 62. KZ-a i/ili sigurnosna mjera iz članka 68., 69. i/ili 70., izrađuje se Pojedinačni program postupanja (PPP). Prijedlog Plana izvršavanja odnosno Programa, probacijski službenik izraditi će na temelju procjene, razgovora s počiniteljem te dostupne dokumentacije.
Izvješće o izvršavanju rada za opće dobro
Odnosi se na redovito izvješćivanje suda o tijeku izvršavanja  rada za opće dobro. Dostavlja se sucu izvršenja/sudu presuđenja nakon polovine izvršenog rada, u predmetima kojima je rad za opće dobro izrečen u trajanju dužem od 400 sati (čl. 22. Zakona o probaciji) ili na posebno traženje suda.
Izvješće o neizvršavanju rada za opće dobro
Odnosi se na izvanredno izvješćivanje suda presuđenja/predsjednika općinskog suda/državnog odvjetnika u slučaju kada je izvršavanje rada u tijeku, a počinitelj svojom krivnjom prestane izvršavati rad ili na neki drugi način izbjegava rad, odnosno ne pridržava se svojih obveza.
 
Plan izvršavanja rada za opće dobro_ Izvješće o izvršavanju_Izvješće o neizvršavanju
 
Izvješće/Zaključno izvješće o izvršavanju rada za opće dobro sa zaštitnim nadzorom i/ili sigurnosnim mjerama i/ili posebnim obvezama za određeno razdoblje  

Izvješće o neizvršavanju rada za opće dobro sa zaštitnim nadzorom i/ili sigurnosnim mjerama i/ili posebnim obvezama

 

UVJETNA OSUDA SA ZAŠTITNIM NADZOROM I/ILI POSEBNIM OBVEZAMA I/ILI SIGURNOSNIM MJERAMA

Uvjetna/djelomična uvjetna osuda je sankcija koju probacijska služba izvršava ukoliko su uz nju izrečeni zaštitni nadzor, posebne obveze ili sigurnosne mjere.
Uvjetna/djelomična uvjetna osuda uz koji nije izrečen zaštitni nadzor, posebne obveze ili sigurnosne mjere nije u nadležnosti  probacijske službe.
Uvjetna osuda je sankcija kojom sud počinitelju kaznenog djela izriče kaznu zatvora koju počinitelj neće trebati izvršiti ako, u vremenu provjeravanja odnosno u određenom vremenu  trajanja uvjetne osude, ne počini kazneno djelo i ispuni  posebne obveze. Vrijeme provjeravanja može trajati od jedne do maksimalno pet godina. Uz uvjetnu osudu sud može odrediti zaštitni nadzor i posebne obveze kada provođenje izrečene sankcije može nadzirati služba probacije temeljem zahtjeva suda.
Zaštitni nadzor sud određuje kada je uz nadzor počinitelju kaznenog djela potrebna pomoć i vođenje probacije. Posebne obveze (kao npr. liječenje od ovisnosti, psihosocijalni tretman nasilničkog ponašanja, plaćanje alimentacije, zabrana približavanja i uznemiravanja žrtve i dr.) sud može naložiti kada je to nužno za sigurnost osobe na čiju štetu je kazneno djelo počinjeno ili kada je to nužno za otklanjanje okolnost koje mogu djelovati na počinjenje novog kaznenog djela.
 
Pojedinačni program postupanja za uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom i/ili posebnim obvezama i/ili sigurnosnim mjerama
Pojedinačni program postupanja sadrži sve obveze i mjere koje je odredio sud u presudi izrekavši ujedno i primarnu sankciju rada za opće dobro. Nakon strukturiranog razgovora s počiniteljem, probacijski službenik će prikupiti relevantne podatke i pristupiti izradi Pojedinačnog programa postupanja koji sadrži konkretne postupke i aktivnosti koji će se provoditi s počiniteljem tijekom izvršavanja sankcije.
Počinitelj svojim potpisom prihvaća navedene ciljeve, te mu se uručuje Sažetak istoga. Potpisani Program dostavlja se nadležnom sudu. Ukoliko osuđenik nije suglasan s ciljevima te odbije potpisati Program, probacijski ured ima obvezu o tome obavijesti nadležni sud. Također, ukoliko je uz izrečenu sankciju određena i posebna obveza i/ili sigurnosna mjera, probacijski službenik kontinuirano održava kontakte i s osobom/ustanovom u kojoj se mjera provodi.
Pojedinačni program postupanja_Uvjetna osuda
 
Redovito i zaključno izvješće za uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom i/ili posebnim obvezama i/ili sigurnosnim mjerama
Probacijski ured o načinu i tijeku izvršavanja uvjetne/djelomične uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i/ili posebnom obvezom i/ili sigurnosnom mjerom redovito izvješćuje nadležni sud,  sukladno Zakonu o probaciji i Pravilniku o načinu izvršavanja probacijskih poslova.
Izvješće_Zaključno izvješće o izvršavanju_Uvjetna osuda
 
Izvješće o neizvršavanju za uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom i/ili posebnim obvezama i/ili sigurnosnim mjerama
Probacijski ured će bez odgode izvijestiti nadležni sud o neispunjavanju obveza utvrđenih Programom postupanja i predložiti preispitivanje izvršavanja izrečene sankcije.
Izvješće o neizvršavanju_Uvjetna osuda
 
Izvješće o (ne) izvršavanju obveze određene rješenjem državnog odvjetnika
Kod neispunjavanja obveza utvrđenih Programom postupanja, probacijski ured će bez odgode izvijestiti nadležnog državnog odvjetnika i predložiti preispitivanje izvršavanja izrečene sankcije.
Izvješće o (ne) izvršavanju obveze određene rješenjem državnog odvjetnika
 

UVJETNI OTPUST

Uvjetni otpust je otpust zatvorenika s izdržavanja kazne zatvora prije punog isteka kazne. Na zahtjev predsjednika vijeća za uvjetni otpust, suca izvršenja, kaznionice ili zatvora, probacijski ured će provjeriti i izvijestiti o svim bitnim podacima koji su nadležnom tijelu potrebni za donošenje odluke o uvjetnom otpustu (kao npr. informacije o uvjetima i rizicima u zajednici za prihvat zatvorenika, mogućnost nastavka školovanja, liječenja i sl.). Na zahtjev vijeća za uvjetni otpust odnosno, suca izvršenja ili Povjerenstva za uvjetni otpust, probacijski ured će provodit nadzor nad uvjetno otpuštenim zatvorenikom do isteka uvjetnog otpusta. Uz uvjetni otpust može se odrediti zaštitni nadzor i  posebne obveze.
 
Izvješće sucu izvršenja kod odlučivanja o uvjetnom otpustu / Izvješće sucu izvršenja o prihvatu tijekom uvjetnog otpusta/ Izvješće sucu izvršenja kod odlučivanja o prekidu kazne zatvora
 
Kod odlučivanja o uvjetnom otpustu, probacijska služba na zahtjev suca izvršenja izrađuje izvješće koje sadrži specifične informacije potrebne za  eventualno odobravanje uvjetnog otpusta (npr. podatke o mogućnosti smještaja zatvorenika, nastavku liječenja od ovisnosti, obrazovanju, zapošljavanju), a na zahtjev suca izvršenja  izvješće može uključivati i stav žrtve.
Kod odlučivanja o prihvatu tijekom uvjetnog otpusta, probacijska služba na zahtjev suca izvršenja izrađuje izvješće koje sadrži specifične informacije vezano uz njegov zahtjev.
Po zaprimanju zamolbe zatvorenika, sudac izvršenja kod odlučivanja o prekidu izdržavanja kazne zatvora,  može zatražiti mišljenje probacijskog sustava. Probacijska služba tada provjerava informacije o  uvjetima/obiteljskim okolnostima vezano uz zatvorenikov smještaj tijekom prekida , kao i o okolnostima u zajednici koje zatvorenik navodi kao razloge za odobravanje prekida.
Izvješće o specifičnim okolnostima_Prekid izvršavanja kazne zatvora_ Prihvat tijekom uvjetnog otpusta
 
Procjena kriminogenih rizika i kriminogenih potreba
 
Procjena kriminogenih rizika i potreba uključuje procjenu nužnosti djelovanja na određenim područjima kako bi se spriječio kriminalni recidiv, dakle procjenu specifičnih osobina ličnosti i ponašanja osuđenika i nekih važnih okolinskih čimbenika, ali i procjenu vjerojatnosti ponovnog počinjenja kaznenog djela te rizika od nanošenja ozbiljne štete društvenoj zajednici, drugoj osobi, sebi. Procjena uključuje informacije o kaznenom djelu, analizu djela, smještaj, obrazovanje, osposobljavanje, zaposlenje, odnose, stil života i socijalne veze, zloporabu droga, zloporabu alkohola, emocionalnu prilagodba, razmišljanje i ponašanje, stavove, zdravlje.
Pojedinačni program postupanja kod uvjetnog otpusta /sa zaštitnim nadzorom i/ili posebnom obvezom ( za uvjetni otpust dulji od 6 mjeseci, ili dulji od 4 mjeseca kod određenih kaznenih djela
Pojedinačni program postupanja kod uvjetnog otpusta / sa zaštitnim nadzorom i/ili posebnom obvezom PPP se odnosi na uvjetni otpust do 6 mjeseci ili na uvjetni otpust do 4 mjeseca kod određenih kaznenih djela
Izvješće sucu izvršenja u slučaju nepridržavanja obveza u okviru uvjetnog otpusta
U slučajevima kada osoba uključena u probaciju ne ispunjava obveze naložene u okviru uvjetnog otpusta, probacijska služba će u  najkraćem mogućem roku o tome  izvijestiti nadležnog suca izvršenja, uz eventualni prijedlog daljnjeg postupanja.
Izvješće o neispunjavanju obveza
 
Redovno izvješće o izvršavanju uvjetnog otpusta / sa zaštitnim nadzorom i/ili posebnom obvezom
Izvješće o izvršavanju uvjetnog otpusta sa zaštitnim nadzorom i_ili posebnom obvezom_dugi UO
Zaključno izvješće sucu izvršenja po isteku nadzora uvjetnog otpusta
Zaključno izvješće za dulji uvjetni otpust  + kraći
 
Redovna izvješća o tijeku supervizije uvjetnog otpusta odnose se na postignuto ili probleme u određenom vremenskom razdoblju u odnosu na pojedinačni program postupanja sačinjen od strane probacijske službe, koji se potom može i mijenjati i/ili nadograđivati.
Zaključno izvješće daje cjelovit pregled postignutog tijekom cijelog trajanja uvjetnog otpusta u odnosu na inicijalni program postupanja na početku uvjetnog otpusta.
 

POGODNOST IZLASKA IZ KAZNIONICE / ZATVORA

Tijekom izvršavanja kazne zatvora, na zahtjev kaznionice ili zatvora kod odlučivanja o pogodnosti izlaska te na zahtjev suca izvršenja kod odlučivanja o prekidu kazne zatvora, nadležni probacijski ured izradit će izvješće koje sadrži važne podatke i dostaviti nadležnom tijelu. Takvi  podaci mogu biti npr. stanje u obitelji zatvorenika, okolnosti u zajednici, mogućnost zaposlenja i sl. Nakon postupka odlučivanja, na zahtjev nadležnih tijela, služba probacije provodi nadzor prekida izdržavanja kazne zatvora i pogodnosti izlaska.
 
Izvješće kaznionici ili zatvoru kod odlučivanja o pogodnosti izlaska zatvorenika u mjesto prebivališta ili boravišta
Izvješće_ Pogodnost Izlaska u mjesto prebivališta
 

POSLOVI PRILIKOM ODLUČIVANJA O IZBORU VRSTE I MJERE KAZNENOPRAVNE SANKCIJE 

Probacijski poslovi tijekom kaznenog postupka odnose se na poslove prije početka kaznenog postupka pa sve do donošenja prvostupanjske presude. To su poslovi koje služba probacije obavlja prilikom odlučivanja o kaznenom progonu, nadzor izvršenja obveza počinitelja izrečenih od strane državnog odvjetništva kada je državno odvjetništvo uvjetno odgodilo ili odustalo od kaznenog progona (iako postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti), poslovi prilikom odlučivanja o određivanju mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i mjerama opreza te poslovi prilikom odlučivanja o izboru vrste i mjere kaznenopravne sankcije.
 
Izvješće u postupku odlučivanja o kaznenopravnoj sankciji
Izvješće u postupku odlučivanja o kaznenopravnoj sankciji