Probacija

Što je probacija ?
Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela. Tijekom uvjetovane slobode probacijski službenici provode nadzor i stručnim postupcima utječu na rizične čimbenike kod počinitelja kaznenog djela s ciljem resocijalizacije i reintegracije počinitelja u zajednicu.
Tko su probacijski službenici?
Probacijski službenici su državni službenici s temeljnim obrazovanjem iz područja socijalne pedagogije, psihologije, socijalnog rada, pravnih znanosti i iznimno drugih društvenih ili humanističkih znanosti. Uz temeljno obrazovanje, probacijski službenici polazili su dodatne edukacije  potrebne za obavljanje probacijskih poslova. 
Koji su poslovi probacijske službe?
Shematski prikaz probacijskih poslova prije pokretanja, tijekom i nakon kaznenog postupka

 
Prije pokretanja postupka Tijekom postupka Izvršavanje „alternativnih sankcija“ Izvršavanje kazne zatvora
Nadzor izvršavanja obveza naloženih prema rješenju državnog odvjetnika (svrhovitost) Izvješće sudu za izbor vrste i mjere kaznenopravne sankcije Zaštitni nadzor
- uz uvjetnu osudu
- uz rad za opće
  dobro
Zaštitni nadzor
- uz uvjetni otpust
- po punom  
  izvršenju kazne   
  zatvora (SM)
Izvješće državnom odvjetništvu   Rad za opće dobro
(pristanak i organizacija rada)
 
Izvješće sudu
- prekid kazne  
  zatvora
- uvjetni otpust
Izvješće sudu (određivanje mjera osiguranja prisutnosti i mjera opreza)   Nadzor izvršavanja posebnih obveza iz KZ i ZKP Izvješće za zatvor/kaznionicu
-pogodnosti
 
 
 
Što je posao probacijske službe tijekom provođenja postupka odlučivanja nadležnih tijela o mjerama, obvezama i kaznenopravnim sankcijama?
Nakon što zaprimi zahtjev nadležnog tijela (državnog odvjetnika, suda) probacijski ured ispitat će i provjeriti specifične podatke koji su potrebni nadležnom tijelu za postupak odlučivanja kao što su, primjerice, podaci o stanju u obitelji zatvorenika, okolnostima u zajednici, odnosu žrtve prema počinjenom kaznenom djelu i sl. O utvrđenim podacima, probacijski ured izradit će i dostaviti izvješće nadležnom tijelu.
Tko nalaže obveze prije pokretanja kaznenog postupka?
U postupku prije podizanja optužnice, državni odvjetnik može odbaciti kaznenu prijavu ili odustati od kaznenog progona ako okrivljena osoba pristane na izvršenje obveza kao npr. uplata određene svote u humanitarne svrhe, naknada štete, odvikavanje od ovisnosti, rad za opće dobro i sl. (vidi više - članak 206. Zakon o kaznenom postupku). 
Kada se mogu odrediti mjere opreza?
Mjere opreza mogu se odrediti prije i nakon podizanja optužnice, odnosno tijekom suđenja.

U slučaju kada postoje okolnosti zbog kojih je moguće odrediti istražni zatvor ili je istražni zatvor određen, sud i državni odvjetnik mogu okrivljeniku umjesto istražnog zatvora odrediti primjenu mjera opreza. Mjere opreza mogu biti npr. zabrana napuštanja boravišta, zabrana posjećivanja određenog mjesta, približavanja određenoj osobi, oduzimanje putne isprave, javljanje određenom tijelu i sl.  (vidi više - članak 98. Zakon o kaznenom postupku). 
Što je posao probacijske službe ?
Kada nadležni probacijski ured zaprimi rješenje državnog odvjetnika o uvjetnoj odgodi ili odustanku od progona zbog izrečene obveze ili mjere opreza, probacijski ured će radi provođenja nadzora izvršavanja obveza ili mjera, bez odgode uputiti pisani poziv okrivljeniku za osobni dolazak u probacijski ured.

Prilikom prvog susreta probacijski službenik upoznat će okrivljenika s načinom provođenja preuzete obveze ili mjere opreza, pravima i izvršenjem nadzora probacijske službe.
Što ako okrivljenik krši i ne izvršava obveze?
Ako okrivljenik ne surađuje ili ne provodi dogovorene aktivnosti i obveze, probacijski ured će bez odgode obavijestiti državnog odvjetnika koji može nastaviti kazneni progon. 
Što je rad za opće dobro (ROD)?
Rad za opće dobro je sankcija kojom sud zamjenjuje počinitelju kaznenog djela istovremeno izrečenu kaznu zatvora u trajanju do jedne godine ili zamjenjuje izrečenu novčanu kaznu. Uz rad za opće dobro sud može odrediti zaštitni nadzor ili posebne obveze.
Kada sud može osuđeniku izreći zaštitni nadzor i posebne obveze?
Zaštitni nadzor sud će odrediti kada je uz nadzor počinitelju kaznenog djela potrebna pomoć i vođenje probacijske službe. Posebne obveze (kao npr. liječenje od ovisnosti, psihosocijalni tretman nasilničkog ponašanja, plaćanje alimentacije, zabrana približavanja i uznemiravanja žrtve i dr.) sud će naložiti kada je to nužno za sigurnost osobe na čiju štetu je kazneno djelo počinjeno ili kada je to nužno za otklanjanje okolnost koje mogu djelovati na počinjenje novog kaznenog djela (vidi više - članak 62. Kaznenog zakona).
Koje su obveze osuđenika nakon što su izrečene sankcije?
Nakon što nadležni probacijski ured prema prebivalištu ili boravištu osuđenika zaprimi pravomoćnu i izvršnu presudu suda, probacijski ured će bez odgode uputiti pisani poziv osuđeniku za dolazak u probacijski ured.

Poziv će sadržavati:
  • naziv probacijskog ureda,
  • mjesto i adresu,
  • datum i vrijeme dolaska osuđenika u ured,
  • ime nadležnog probacijskog službenika i
  • broj telefona.

Probacijski ured osuđenika može pozvati i putem telekomunikacijskih sredstava. Tada će probacijski službenik osuđeniku usmeno priopćiti bitne informacije potrebne za prvi dolazak u probacijski ured. 
Što ako se osuđenik ne odazove pozivu probacijskog ureda?
Probacijski ured će bez odgode obavijestiti nadležni sud ako se osuđenik kojemu je uredno uručen poziv ne odazove pozivu ili ne opravda svoj nedolazak.

Probacijski ured također će bez odgode obavijestiti sud ako poziv nije mogao biti dostavljen jer osuđenik nije prijavio promjenu adrese ili izbjegava primitak poziv. Sud može naložiti izvršenje izrečene kazne zatvora.
Kako započinje izvršavanje rada za opće dobro?
Izvršavanje rada za opće dobro započinje dolaskom osuđenika u probacijski ured.

U prvom neposrednom kontaktu probacijski službenik će od osuđenika zatražiti pisani pristanak na rad za opće dobro. Pisani pristanak je osuđenikov potpis izjave kojom pristaje na izvršavanje sankcije rada za opće dobro.
Koje su obveze osuđenika tijekom izvršavanja rada za opće dobro?
Nakon pribavljenog pristanka osuđenika, probacijski službenik će osuđenika upoznati s načinom izvršavanja sankcije, pravima i obvezama. Ako je uz rad za opće dobro izrečen zaštitni nadzor i posebne obveze, probacijski službenik će također upoznati osuđenika s pravima, obvezama i načinom provođenja.
Kako se odabire tijelo javne vlasti ili pravna osoba u kojoj će se izvršavati rad za opće dobro?
Probacijski službenik će kontaktirati i odrediti najprimjereniju pravnu osobu ili tijelo javne vlasti sukladno:
  • procjeni mogućnosti i sposobnosti osuđenika  (kao npr. zdravstveno stanje, stručna sprema i sl.),
  • potrebi i djelatnosti pravne sobe ili tijela javne vlasti (kao npr. poslovi humanitarnog, ekološkog, komunalnog značenja i sl.).

S pravnom osobom ili tijelom javne vlasti, probacijski službenik dogovorit će početak i dinamiku rada. O mjestu izvršavanja, početku, dinamici i roku izvršavanja sankcije, probacijski ured donijet će rješenje koje će uručiti osuđeniku.
Može li osuđenik izabrati gdje će izvršiti rad za opće dobro?
Osuđenik ne može predložiti ili izabrati pravnu osobu ili tijelo javne vlasti. Pravnu osobu određuje nadležni probacijski ured.
Kakve poslove će osuđenik izvršavati tijekom trajanja sankcije?
U pravnoj osobi ili tijelu javne vlasti, osuđenik će izvršavati pomoćne poslove (kao npr. pomoćni poslovi u kuhinji, održavanje urednosti prostor u raznim ustanovama koje se brinu o npr. starijim i nemoćnim osobama, održavanju javnih površina ili vanjskog prostora pravnih osoba,  u poslovima pripreme za rad zimske službe, probijanje kanala za odvodnju i sl.).
Može li osuđenik odgoditi ili prekinuti rad za opće dobro?
Izvršavanje rada za opće dobro osuđenik može odgoditi ili prekinuti zbog razloga kao što su npr. akutno oboljenje osuđenika, smrtni slučaj člana obitelji i sl. (vidi više – članak 25. Zakona o probaciji). Osuđenik  podnosi molbu nadležnom probacijskom uredu koji odlučuje o odgodi ili prekidu rada za opće dobro.
Što je uvjetna osuda?
Uvjetna osuda je sankcija kojom sud počinitelju kaznenog djela izriče kaznu zatvora koju počinitelj neće trebati izvršiti ako u vremenu provjeravanja, odnosno u određenom vremenu  trajanja uvjetne osude, ne počini kazneno djelo i ispuni posebne obveze. Vrijeme provjeravanja može trajati od jedne do maksimalno pet godina.

Uz uvjetnu osudu sud može odrediti zaštitni nadzor i posebne obveze. 
Kada sud može osuđeniku izreći zaštitni nadzor i posebne obveze uz uvjetnu osudu?
Zaštitni nadzor sud će odrediti kada je uz nadzor počinitelju kaznenog djela potrebna pomoć i vođenje probacijske službe.

Posebne obveze (kao npr. liječenje od ovisnosti, psihosocijalni tretman nasilničkog ponašanja, plaćanje alimentacije, zabrana približavanja i uznemiravanja žrtve i dr.) sud će naložiti kada je to nužno za sigurnost osobe na čiju štetu je kazneno djelo počinjeno ili kada je to nužno za otklanjanje okolnost koje mogu djelovati na počinjenje novog kaznenog djela  (vidi više - članak 62. Kaznenog zakona).
Koje su obveze osuđenika nakon izrečene sankcije?
Osuđenik će zaprimiti pravomoćnu presudu suda. Ako je uz uvjetnu osudu izrečen zaštitni nadzor ili posebne obveze, sud će radi izvršavanja nadzora presudu poslati i nadležnom probacijskom uredu. Nadležnost probacijskog ureda određuje se prema prebivalištu ili boravištu osuđenika.

Kada zaprimi pravomoćnu presudu, probacijski ured će bez odgode uputiti pisani poziv osuđeniku za dolazak u probacijski ured. Poziv će sadržavati naziv probacijskog ureda, mjesto i adresu, datum i vrijeme dolaska osuđenika u ured, ime nadležnog probacijskog službenika i broj telefona. Probacijski ured osuđenika može pozvati i putem telekomunikacijskih sredstava. Tada će probacijski službenik osuđeniku usmeno priopćiti bitne informacije potrebne za prvi dolazak u probacijski ured. 
Što ako se osuđenik ne odazove pozivu probacijskog ureda?
Probacijski ured će bez odgode obavijestiti nadležni sud ako se osuđenik kojemu je uredno uručen poziv ne odazove pozivu ili ne opravda svoj nedolazak.

Probacijski ured će također bez odgode obavijestiti sud ako poziv nije mogao biti dostavljen jer osuđenik nije prijavio promjenu adrese ili izbjegava primitak poziv. 
Način izvršavanja uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i posebnom obvezom?
Probacijski službenik:
  • u prvom neposrednom kontaktu osuđeniku će objasniti prava, obveze i način izvršavanja sankcije i nadzora
  • redovito će kontaktirati osuđenika radi nadzora izvršavanja sankcije, pružanja pomoći i podrške. Redovitim kontaktima smatraju se susreti osuđenika i probacijskog najmanje jedanput u  14 dana, a po potrebi i češće.    
  • neposredno će kontaktirati i razgovarati s osuđenikom i prikupiti  dokumentaciju o osuđeniku drugih nadležnih tijela. Temeljem prikupljenih podataka, probacijski službenik  će odrediti ciljeve i  aktivnosti te rokove izvršavanja aktivnosti i suradnike koji će biti uključeni u izvršavanje pojedinih aktivnosti i obveza (kao npr. obvezu  liječenja od ovisnosti o drogama, osuđenik će izvršavati npr. u Službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje). 
Što ako osuđenik ne izvršava obveze?
Ako osuđenik ne izvršava izrečeni zaštitni nadzor i obveze probacijski ured će o tome obavijestiti nadležni sud i predložiti preispitivanje sankcije.

Sud može opozvati uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom i posebnom obvezom i odrediti izvršavanje kazne zatvora.
Što je posao probacije tijekom izvršavanja kazne zatvora?
Tijekom izvršavanja kazne zatvora, na zahtjev kaznionice ili zatvora kod odlučivanja o pogodnosti izlaska i suca izvršenja kod odlučivanja o prekidu kazne zatvora, probacijski ured će izraditi izvješće o bitnim podacima i dostaviti nadležnom tijelu. Bitni podaci mogu biti npr. stanje u obitelji zatvorenika, okolnosti u zajednici, mogućnost zaposlenja i sl.

Nakon postupka odlučivanja, na zahtjev nadležnih tijela, probacijska služba provodi nadzor prekida i pogodnosti izlaska.
Što je uvjetni otpust?
Uvjetni otpust je otpust zatvorenika s izdržavanja kazne zatvora prije punog isteka kazne. 
Tko odlučuje o uvjetnom otpustu?
Povjerenstvo za uvjetni otpust ili vijeće za uvjetne otpuste.
Što je posao probacije tijekom postupka odlučivanja o uvjetnom otpustu?
Na zahtjev predsjednika vijeća za uvjetni otpust, suca izvršenja, kaznionice ili zatvora, probacijski ured će provjeriti i izvijestiti o svim bitnim podacima koji su nadležnom tijelu potrebni za donošenje odluke o uvjetnom otpustu (kao npr. informacije o uvjetima i rizicima u zajednici za prihvat zatvorenika, mogućnost nastavka školovanja, liječenja i sl.). 
Kada sudac izvršenja može osuđeniku izreći zaštitni nadzor i posebne obveze uz uvjetni otpust?
Zaštitni nadzor sud će odrediti kada je uz nadzor počinitelju kaznenog djela potrebna pomoć i vođenje probacijske službe. Posebne obveze (kao npr. liječenje od ovisnosti, psihosocijalni tretman nasilničkog ponašanja, plaćanje alimentacije, zabrana približavanja i uznemiravanja žrtve i dr.) sud će naložiti kada je to nužno za sigurnost osobe na čiju štetu je kazneno djelo počinjeno ili kada je to nužno za otklanjanje okolnost koje mogu djelovati na počinjenje novog kaznenog djela (vidi više- članak 62. Kaznenog zakona).
Koje su obveze osuđenika nakon odobrenog uvjetnog otpusta?
Osuđenik će zaprimiti pravomoćno rješenje Povjerenstva za uvjetne otpuste ili suca izvršenja odnosno vijeća za uvjetne otpuste. Ako je uz uvjetnu osudu izrečen zaštitni nadzor ili posebne obveze, Povjerenstvo ili sudac izvršenja će rješenje o uvjetnom otpustu poslati i nadležnom probacijskom uredu. Nadležnost probacijskog ureda određuje se prema prebivalištu ili boravištu osuđenika.

Kada zaprimi pravomoćnu rješenje, probacijski ured će bez odgode uputiti pisani poziv osuđeniku za dolazak u probacijski ured. Poziv će sadržavati naziv probacijskog ureda, mjesto i adresu, datum i vrijeme dolaska osuđenika u ured, ime nadležnog probacijskog službenika i broj telefona. Probacijski ured osuđenika može pozvati i putem telekomunikacijskih sredstava. Tada će probacijski službenik osuđeniku usmeno priopćiti bitne informacije potrebne za prvi dolazak u probacijski ured. 
Što ako se osuđenik ne odazove pozivu probacijskog ureda?
Probacijski ured će bez odgode obavijestiti suca izvršenja ako se osuđenik, kojemu je uredno uručen poziv ne odazove pozivu ili ne opravda svoj nedolazak. 
Način izvršavanja uvjetnog otpusta sa zaštitnim nadzorom i posebnom obvezom?
Probacijski službenik će osuđeniku u prvom neposrednom kontaktu objasniti prava, obveze i način izvršavanja nadzora.

Probacijski službenik će redovito kontaktirati osuđenika radi nadzora, pružanja pomoći i podrške. Redovitim kontaktima smatraju se susreti osuđenika i probacijskog najmanje jedanput u  14 dana, a po potrebi i češće.   

Probacijski službenik će neposredno kontaktirati i razgovarati s osuđenikom i prikupiti  dokumentaciju o osuđeniku drugih nadležnih tijela. Temeljem prikupljenih podataka, probacijski službenik  će odrediti ciljeve i  aktivnosti te rokove izvršavanja aktivnosti i suradnike koji će biti uključeni u izvršavanje pojedinih aktivnosti i obveza (kao npr. obvezu  liječenja od ovisnosti o drogama, osuđenik će izvršavati npr. u Službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje). 
Što ako osuđenik ne izvršava obveze?
Ako osuđenik ne izvršava obveze tijekom trajanja nadzora, probacijski ured će o tome obavijestiti suca izvršenja koji može opozvati uvjetni otpust i uputiti osuđenika na izdržavanje uvjetovanog djela kazne zatvora.