Gdje se može ishoditi "uvjerenje/potvrda o nekažnjavanju" u svrhu zaposlenja?

UVJERENJE DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK, može se dobiti:

 • putem sustava e-Građani
 • u općinskom sudu. 

Izdavanje uvjerenja putem sustava e-Građani
Izdavanje uvjerenja preko sustava e-Građani moguće je samo za fizičke osobe.
Zahtjev za izdavanjem uvjerenja može se podnijeti putem sustava e-Građani:
 • za svrhe za koje se, sukladno Zakonu o sudskim pristojbama, ne naplaćuje sudska pristojba i to:
  • ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja
  • ostvarivanje prava iz socijalne skrbi​
  • zasnivanje radog odnosa
 • za svrhe za koje je potrebno uplatiti sudsku pristojbu, primjerice:
  • dozvola za boravak i rad
  • promjena imena/prezimena
  • dozvola za oružje
  • stambeno zbrinjavanje
  • priznavanje statusa udomitelja i druge svrhe.   

Plaćanje pristojbe za izdavanje uvjerenja za koja je potrebno uplatiti sudsku pristojbu odvija se putem sustava za sigurno procesiranje platnih transakcija putem Interneta, osiguravajući na taj način potpunu tajnost i zaštitu osjetljivih kartičnih i osobnih podataka platitelja.
 
Sva uvjerenja preko sustava e-Građani izdaje Općinski kazneni sud u Zagrebu i vrijede u cijeloj Republici Hrvatskoj.
 
Izdavanje uvjerenja u sudu
Zahtjev za izdavanje uvjerenja može se podnijeti osobno ili, u slučaju spriječenosti, može ga podnijeti druga osoba kojoj je dana punomoć, a na kojoj potpis mora bit ovjeren kod javnog bilježnika ili hrvatskog veleposlanstva ili konzularnog ureda RH u zemlji u kojoj se osoba nalazi.
 
Uvjerenja izdaju svi općinski sudovi i njihove stalne službe neovisno o mjestu prebivališta, odnosno sjedišta. Iznimke su Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski radni sud u Zagrebu, Općinski prekršajni sud u Zagrebu i Općinski prekršajni sud u Splitu koji ne izdaju uvjerenja.
Adrese, kontakti i radno vrijeme sudova dostupni su na stranicama Ministarstva pravosuđa:
https://mpudt.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/opcinski-sudovi-6412/6412
 
Dodatne informacije o izdavanju uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak i potrebnoj dokumentaciji za fizičke i pravne osobe, možete pronaći u Katalogu informacija portala e-Građani u tekstu Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak. 
 

UVJERENJE/ POTVRDA IZ KAZNENE EVIDENCIJE

Sukladno odredbi članka 13. stavka 2. Zakona o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji  („Narodne novine”143/12,105/15, 32/17 i 53/22 - u daljnjem tekstu Zakon) nitko nema pravo zahtijevati od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti.
Osoba ima pravo tražiti podatke iz kaznene evidencije za sebe isključivo ako su joj ti podaci potrebni radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili u međunarodnoj organizaciji.

Potvrda iz kaznene evidencije za ostvarivanje prava u inozemstvu
Osoba ima pravo tražiti podatke iz kaznene evidencije za sebe isključivo ako su joj ti podaci potrebni radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili u međunarodnoj organizaciji.
Potvrda se može zatražiti osobno, putem pošte ili putem opunomoćenika, a osobe koje borave u inozemstvu potvrdu mogu zatražiti i putem veleposlanstva ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u zemlji u kojoj se nalaze.
 
Fizička osoba za izdavanje potvrde treba:
 • ispuniti obrazac V a
 • priložiti fotokopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice ovjerenu punomoć (ukoliko se traži potvrda za drugu osobu potrebno je priložiti punomoć ovjerenu od javnog bilježnika ili hrvatskog veleposlanstva ili konzularnog ureda RH u zemlji u kojoj se osoba nalazi).


Pravna osoba za izdavanje potvrde treba:
 • ispuniti obrazac V b
 • priložiti izvadak iz sudskog registra ne stariji od šest mjeseci (izvadak iz sudskog registra podrazumijeva original javne isprave izdan od nadležnog trgovačkog suda).
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona 01/3714-213; 01/3714-212 od 09,00 - 13,00 sati.

Dodatne informacije o izdavanju potvrda i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći u Katalogu informacija portala e-Građani u tekstu Potvrde za ostvarenje prava u inozemstvu.