Odgovori na najčešća pitanja o JDOO-u

Najčešća pitanja vezana za JDOO (jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću)

Koliko traje i košta likvidacija JDOO-a?

Za prestanak društva potrebna je odluka članova društva. Na likvidaciju j.d.o.o. primjenjuju se iste  odredbe kao i za likvidaciju klasičnog d.o.o. (članak 472. Zakona o trgovačkim društvima - ZTD-a).


Može li se osnovati JDOO bez ijednog zaposlenog kao u slučaju d.o.o.?

Može.


Jesu li javni bilježnici spremni za JDOO? Do sad kontaktirani javni bilježnici "nemaju formiranu cijenu ni datum početka pružanja usluge".

Da. Obaviješteni su o stupanju na snagu izmjena ZTD-a.


Ima li troškova s prelaskom iz JDOO u DOO?

Troškovi su isti kao kod povećanja temeljnog kapitala u društvu s ograničenom odgovornošću.


Prijenos zakonskih rezervi u temeljni kapital ide automatski ili na drugi način?

Na povećanje temeljnog kapitala primjenjuju se odredbe članaka 457. do 461. ZTD-a iz kojih je razvidno da je za povećanje temeljnog kapitala potrebna odluka članova društva.


Je li JDOO ograničen na tri djelatnosti po vašem predlošku ili možemo proširiti predložak?

Broj djelatnosti jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću nije ograničen ZTD-om.


Znaju li se troškovi zatvaranja JDOO-a?

Zatvaranje j.d.o.o. odvija se na isti način i pod istim uvjetima kao i zatvaranje d.o.o., načini prestanka propisani su člankom 466. ZTD-a.


Danas sam odmah otišao u hitro i rekli su mi da je izglasan zakon za JDOO, ali da nije izglasan zakon za upis u sudski registar te da to još uvijek nije moguće?

Osnivanje j.d.o.o. moguće je od 18. listopada 2012. – dana kada je stupio na snagu ZTD-e. Uvođenje j.d.o.o. ne zahtijeva nužnu izmjenu Zakona o sudskom registru zato što j.d.o.o. nije novi oblik  trgovačkog društva, nego samo oblik d.o.o.-a.


Uveli ste novi zakon da možemo osnovati tvrtku za 10 kuna, da li se to odnosi i za osnivanje Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva?

Prema odredbi članka 3. točka 3. Zakona o poljoprivredi poljoprivredno gospodarstvo jest pravna ili fizička osoba ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom, a djeluju kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,  trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druga pravna osoba.

S obzirom na to da je j.d.o.o. trgovačko društvo, ono može biti poljoprivredno gospodarstvo.


Htjela bih osnovati tvrtku JDOO te dok se tvrtka ne uhoda zadržala bih moj trenutni posao pa me zanima informacija da li ja kao zaposlena osoba mogu osnovati tvrtku JDOO?

Za osnivanje j.d.o.o. nema zapreka ako je osoba u radnom odnosu.


Da li je moguće osnovati JDOO s temeljnim kapitalom koji je veći od 20.000 kn ili nakon osnivanja JDOO s temeljnim kapitalom manjim od 20.000 kn povećati temeljni kapital uplatom sredstava ili se temeljni kapital moze povećati samo iz zakonskih rezervi jdoo-a?

Nije moguće osnovati j.d.o.o. s temeljnim kapitalom koji iznosi 20.000,00 kn ili više. Temeljni kapital se može povećati i novim uplatama sukladno članku 457. ZTD-a.


Na formularima koji se nalaze uz izmjene zakona stoji da Uprava ima samo jednog člana. Kakav je postupak povećanja članova uprave?

Nije moguće povećati broj članova uprave, društvo može imati samo jednog člana uprave (članak 387. stavak 2. ZTD-a).


Mogu li strani državljani otvoriti j.d.o.o pod istim uvjetima kao državljani RH?

Mogu.


Zakon definira da je trenutak za prelazak u d.o.o. trenutak u kojem temeljni kapital društva prijeđe zakonski definiran limit (od 20 000 kn), no nigdje ne definira točan proces tog prelaska. Događa li se to "automatski"?

Temeljni kapital ne treba miješati sa stanjem na transakcijskom računu. Poveća li društvo odlukom članova društva temeljni kapital tako da dosiže ili postaje veći od najnižeg temeljnog kapitala 20.000,00 kn, na temeljni kapital društva i na poslovne udjele tada se primjenjuju odredbe članka 390. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Postoji li obveza „prelaska“ jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) u društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)?

Ne. Zakonom o trgovačkim društvima nije propisana takva obveza.


Mogu li raditi u JDOO-u kao direktor i ako ne radim moram li sam sebi uplaćivati doprinose ili to moram činiti samo prema svojim zaposlenima?

Zasnivanje radnog odnosa nije ograničeno, sve je dopušteno ako je u skladu s odredbama Zakona o radu, član uprave - direktor je funkcija koja se može obavljati bez zasnivanja radnog odnosa.


Mogu li kao početnik ostvariti neke poticaje, kredit za nabavu opreme i početak poslovanja i drugo?

Za poticaje za samozapošljavanje potrebno je obratiti se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje