Rad za opće dobro u prekršajnom postupku

Rad za opće dobro u prekršajnom postupku može biti, pod određenim uvjetima, primijenjen kao zamjena za novčanu kaznu. 

Osuđeni za prekršaj ne može sam tražiti niti zahtijevati da mu se novčana kazna zamijeni radom za opće dobro, već je dužan platiti novčanu kaznu za prekršaj.

Ako je pravomoćnom presudom, rješenjem o prekršaju, prekršajnim nalogom ili obveznim prekršajnim nalogom osuđeniku izrečena novčana kazna za prekršaj, a on ne plati novčanu kaznu u roku koji je određen tom odlukom o kažnjavanju, sud ili drugo tijelo koje je u prvom stupnju donijelo pravomoćnu odluku podnijet će tijelu nadležnom za ovrhu nalog za naplatu na njegovim novčanim sredstvima. Tijelo nadležno za ovrhu je Financijska agencija - FINA. 

Ako punoljetnom osuđeniku fizičkoj osobi FINA nije naplatila novčanu kaznu izrečenu u iznosu većem od 2.000,00 kuna u roku od dvije godine od primitka naloga za prisilnu naplatu, o tome će na odgovarajući način obavijestiti podnositelja naloga. Nakon toga će sud mjesta prebivališta osuđenika rješenjem zamijeniti novčanu kaznu radom za opće dobro i uputiti ga na izvršenje rada za opće dobro. Rješenjem će se ujedno odrediti i zamjena neplaćene novčane kazne zatvorom za slučaj da osuđenik ne prihvati rad za opće dobro ili prihvati, a ne izvrši rad za opće dobro.

Ako FINA nije naplatila novčanu kaznu izrečenu u iznosu do 2.000,00 kuna u roku od dvije godine od primitka naloga, o tome će na odgovarajući način obavijestiti podnositelja naloga. Kad primi takvu obavijest tijelo prekršajnog postupka zatražit će od Porezne uprave da provede ovrhu na drugoj imovini osuđenika. Dakle, novčana kazna izrečena u visini do 2.000,00 kuna ne može biti zamijenjena radom za opće dobro.

Izvršavanje rada za opće dobro u nadležnosti je prekršajnog suda prema mjestu prebivališta osuđenika (sud izvršenja).

Rad za opće dobro u prekršajnom postupku izvršava se u pravnim osobama i ustanovama s kojima je Ministarstvo pravosuđa i uprave sklopilo ugovore o postojanju zajedničkog interesa za izvršavanje rada za opće dobro u prekršajnom postupku.

Pravna osoba ili ustanova raspoređuje osuđenika na rad u skladu s njegovim psihofizičkim sposobnostima i osobnim prilikama te vodi evidenciju izvršavanja rada za opće dobro za pojedinog osuđenika i obavještava sud izvršenja o izvršenom radu za opće dobro ili o zanemarivanju izvršavanja rada. Osuđeniku ne pripada pravo na naknadu za rad za opće dobro.

Popis pravnih osoba i ustanova u kojima se izvršava rad za opće dobro u prekršajnom postupku nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, o čemu su obaviješteni svi prekršajni sudovi u Republici Hrvatskoj, a popis se redovito ažurira.

Popis pravnih osoba koje sudjeluju u izvršenju rada za opće dobro u prekršajnom postupku

Pregled sklopljenih ugovora