Poziv za iskaz interesa za zakup poslovnog prostora za potrebe smještaja pravosudnih tijela Republike Hrvatske na području Grada Dubrovnika (ŽDO)

Predmet i cilj ovog Javnog poziva je iskaz interesa vlasnika poslovnih prostora na području Grada Dubrovnika za davanje u zakup svog poslovnog prostora Ministarstvu pravosuđa i uprave (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a koji bi služio za potrebe smještaja pravosudnih tijela (ŽDO Dubrovnik).
 
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe (Ponuditelji) koji dostave kompletnu ponudu sukladno zahtjevima iz Poziva.
 
U ponudi je potrebno navesti e-mail adresu osobe koja dostavlja dokumentaciju te puni naziv (ime i prezime/tvrtka, funkcija kontakt osobe za tvrtke, adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona, OIB) Ponuditelja.
 
Rok za dostavu ponuda je 31. siječnja 2024. godine
 
Podaci o prostoru koji se zakupljuje:
 
Lokacija Grad Dubrovnik
Potrebna ukupna neto površina prostora 200 m² do 250 m²   (neto korisne površine)
Potreban broj  uredskih prostorija 14
 
Ostale prostorije za opće i tehničke poslove i privremenu pohranu građe
 • Soba za sastanke - 1
 • Soba za ispitivanje - 1
 • Sanitarni prostori za:
  • Osobe sa invaliditetom - 1
  • Za službenike i zaposlenike - 3
  • Za stranke - 1
 • prostor za pismohranu - 1
 • Server soba - 1
 • Pomoćna prostorija - 1 
 • Prostor za osiguranje - 1           
Trajanje zakupa 3 godina
Oprema tehničke zaštite videonadzor, vatrodojava, protuprovala
Pristup imati osiguran primjeren pristup osobama sa invaliditetom
Certifikat Energetski certifikat
Parkirni prostor Osigurati parkiranje bez naplate - 4 PM (po mogućnosti)
Ostalo funkcionalan sustav grijanja i hlađenja, adekvatnu uredsku rasvjetu, pouzdani pristup internetu
 
Poslovni prostor mora udovoljavati namjeni za koju se koristi - Poslovni prostor za redovito obavljanje djelatnosti za potrebe pravosudnih tijela, mora biti uređen, bez potrebe za ulaganjima zakupnika i opremljen svom potrebnom infrastrukturom (struja, protupožarna instalacija), a sve instalacije moraju biti ispravne. Prostor mora imati odgovarajući sanitarni čvor.
 
Ugovor o zakupu može se sklopiti isključivo s vlasnikom nekretnine.
 
Ponuda treba sadržavati:
 
1. vlasnički list ne stariji od 30 (trideset) dana od dana raspisivanja ovog Javnog
     poziva (izvornik ili ovjerena preslika),
2. uporabna dozvola za predmetni poslovni prostor (izvornik ili preslika),
3. opis prostora uz priložene fotografije i tlocrt, kao dokaz o udovoljavanju traženih kriterija
    za smještaj pravosudnih tijela,
4. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana      
    računajući od dana objave ovog javnog poziva na mrežnim stranicama MPU-a.
5. prijedlog Ugovora o zakupu (napomena: zakupodavac je dužan snositi troškove pričuve i
    investicijskog održavanja),
6. prostor treba biti uređen i pogodan za korištenje bez potrebe dodatnih ulaganja od strane
     Zakupnika.
 
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 
Nakon razmatranja pristiglih ponuda pozvat će se Ponuditelj čija se ponuda ocijeni najpovoljnijom da preda obvezujuću ponudu u roku od 15 dana od zaprimanja poziva.
 
Ponude slati na sve mail adrese:
Glavno.Tajnistvo@mpu.hr;
Ivana.Juric@mpu.hr;
Mandica.Mesic@mpu.hr.