Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela

Upis u Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela i zahtjev za dodjelu brojčane oznake javnopravnom tijelu

Ministarstvo nadležno za poslove opće uprave, u skladu s člankom 65. stavkom 1. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21, dalje: Uredba), utvrđuje i vodi Popis brojčanih oznaka javnopravnih tijela (dalje: Popis) u elektroničkom obliku. Popis je javan za pregled i pretraživanje putem poveznice https://jpt.gov.hr/Prod/ za sve zainteresirane osobe.

Javnopravna tijela za potrebe svojih aplikacija mogu dohvaćati podatke Popisa putem API sučelja. Implementirane su tri API metode koje su javno dostupne na testnom i produkcijskom okruženju: dohvat javnopravnog tijela na temelju brojčane oznake, dohvat javnopravnog tijela na temelju OIB-a i dohvat aktivnih oznaka na trenutni datum. Od srpnja 2023. proširena je metoda koja temeljem parametra OIB, umjesto suženog seta podataka, sada dohvaća sve podatke o tom pojedinom javnopravnom tijelu dostupne u detaljima Popisa te metoda koja bez definiranog parametra, na tekući datum dohvaća sve aktivne oznake iz sustava, također proširenim setom podataka. (Primjeri za dohvat podataka)

  1. Tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima kojima je jedini osnivač Republika Hrvatska dodjeljuje brojčanu oznaku, odnosno unosi u Popis ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.
  2. Pravnim osobama s javnim ovlastima kojima je osnivač jedna jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima koje imaju više osnivača ili kojima je osnivač druga pravna ili fizička osoba te pravnim osobama koje obavljaju javnu službu dodjeljuje brojčanu oznaku, odnosno unosi u Popis nadležno upravno tijelo županije ili Grada Zagreba prema sjedištu pravne osobe.

Javnopravna tijela iz točke 1. zahtjev (poveznica na OBRAZAC 1) za dodjelu brojčane oznake podnose ministarstvu nadležnom za poslove opće uprave elektroničkim putem na e-adresu: ZUP@mpudt.hr.

Javnopravna tijela iz točke 2. zahtjev (poveznica na OBRAZAC 1) za dodjelu brojčane oznake podnose nadležnom upravnom tijelu županije ili Grada Zagreba, prema sjedištu pravne osobe, elektroničkim putem na odgovarajuću e-adresu (popis e-adresa u županijama ili Gradu Zagrebu).

Tijelo nadležno za dodjelu brojčane oznake, odnosno upis, podnositelju zahtjeva elektroničkim putem dostavlja obavijest o dodijeljenoj brojčanoj oznaci.

Sukladno prethodno navedenom, nadležnom tijelu se dostavlja obavijest o prestanku rada javnopravnog tijela (OBRAZAC 2) ili obavijest o promjeni podataka (OBRAZAC 3).