Ministar Malenica: Kodeks ponašanja dužnosnika u tijelima javne vlasti dodana je vrijednost pravnom okviru

Ministar Malenica predstavio je na sjednici Vlade izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama, izmjene i dopune Zakona o Vladi i Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti kojim su ispunjene preporuke GRECO-a.

Na sjednici Vlade, također je donesena odluka da se raspusti Gradsko vijeće grada Splita te su donesene odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske i odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Splita.

Ministar Malenica je uvodno istaknuo kako se usvajanjem navedenih prijedloga ispunjavaju četiri preporuke iz petog evaluacijskog kruga GRECO-a.

Nacrtom Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama Zakon se usklađuje s Direktivom o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora.

Konačnim prijedlogom uređuju se odredbe koje se tiču zahtjeva za informacijama o raspolaganju javnim sredstvima.

Utvrđuje se i obveza tijela javne vlasti da kada obavještava korisnika da je informaciju već dobio ili je informacija javno objavljena, korisnika obavijesti i na koji način i kojim aktom mu je informacija već dostavljena, a ukoliko je riječ o javno objavljenoj informaciji, korisniku je obvezan navesti poveznicu na kojoj je informacija objavljena.

Konačnim prijedlogom zakona utvrđuje se da izvršenje rješenja provodi Povjerenik.

Uz to, uređuje se pitanje zamjenjivanja Povjerenika u razdobljima kraćim od 6 mjeseci te u prijelaznom razdoblju isteka mandata do imenovanja novog Povjerenika.

Zakon o pravu na pristup informacijama važan je instrument osiguranja transparentnosti rada tijela javne vlasti, a predloženim izmjenama napravljeni su iskoraci u njegovoj implementaciji.
 
Izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske preciznije se uređuje status posebnih savjetnika i članova Savjeta koje osniva Vlada.

Precizno i transparentno regulira se status posebnih savjetnika i članova savjeta koje osniva Vlada. Ovim prijedlogom propisuje se tko može biti imenovan za člana savjeta. Podaci o članovima savjeta i posebnim savjetnicima morat će se javno objaviti.

Posebni savjetnici i članovi Savjeta potpisat će Izjavu o interesima i nepristranosti. Time se uređuje način na koji savjetnici i članovi Savjeta moraju obavljati svoje poslove. Posebno se uređuje pitanje njihove nepristranosti i izbjegavanja sukoba.

„ Propisivanjem ovih odredbi jačamo preventivne antikorupcijske mehanizme te ispunjavamo još jednu preporuku GRECO-o“ kazao je ministar Malenica.

U skladu s programom Vlade Republike Hrvatske ukida se imunitet članovima vlade za koruptivna djela koja se progone po službenoj dužnosti. Takvi kazneni postupci moći će se voditi bez prethodnog odobrenja Vlade.

Predloženim izmjenama preciziraju se ovlasti i dužnosti glavnog tajnika Vlade.

Kodeksom ponašanja državnih dužnosnika jača se preventivno djelovanje u pogledu sprječavanja nedopuštenog ponašanja, zaštite javnog interesa, ali i jačanje odgovornosti dužnosnika u obnašanju povjerene dužnosti.

Ovaj kodeks dodana je vrijednost već postojećem pravnom okviru u području sprječavanja sukoba interesa, pravu na pristup informacijama, fiskalne odgovornosti i području suzbijanja korupcije, jer se njime jača integritet kod visokih dužnosnika.

Kodeksom se utvrđuju dužnosnici na koje će se primjenjivati, utvrđuju se etička načela i pravila na temelju kojih državni dužnosnici u tijelima izvršne vlast trebaju postupati za vrijeme mandata.

Uspostavljaju se jasna pravila ponašanja dužnosnika u pogledu deklariranja interesa i imovine, zabrane primanja darova, kontakata s trećim osobama, nagrada i priznanja i sl. .

Kako bi se osigurala kvalitetna provedba Kodeksa osniva se preventivno i savjetodavno tijelo – Vijeće za primjenu Kodeksa ponašanja dužnosnika u tijelima izvršne vlasti koje će imenovati Vlada te će Vijeće jednom godišnje podnositi Vladi izvješće o primjeni Kodeksa.

Vlada je donijela Odluku o prijevremenim izborima  za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika Grada Splita koji će se održati u nedjelju, 26. lipnja 2022. godine.

Također, Ministarstvo pravosuđa i uprave zaprimilo je obavijest stručnih službi Grada Splita da je 20 od 31 vijećnika Gradskog vijeća podnijelo pisane ostavke na dužnost člana predstavničkog vijeća.

Budući da je time Gradsko vijeće Grada Splita ostalo trajno bez potrebnog broja članova vijeća za rad i donošenje odluke, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Vlada će raspustiti Gradsko vijeće.

Stručne službe Grada Novske obavijestile su Ministarstvo pravosuđa i uprave da je gradonačelnik podnio ostavku 29. travnja budući da je imenovan na dužnost ministra koja je nespojiva s dužnošću gradonačelnika.

Ostavkom gradonačelnika, stekli su se zakonom propisani uvjeti za raspisivanje prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika u Novskoj.

Prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika Grada Novske održat će se u nedjelju 12. lipnja 2022 godine.
 

Pisane vijesti